Skip to content Skip to footer
The library is open Monday-Friday

8:30 AM – 7:00 PM

The library is open Saturday-Sunday

10:00 AM – 6:00 PM

DIGITAL LIBRARY

Library Service

Book Delivery

Book Renew

Room Reserve

Debt Check

Course Reserve

New Title

Off Campus Access

Online Services

Research Tools

Special Services

Digital Newsletter

Library Guide

MJU Archives

MJU eThesis eResearch

Book Recommend

SAR

Green Library

E-Book

Book Delivery

Book Renew

Room Reserve

Check Debt

Course Reserve

New Title

Off Campus Access

Online Services

Research Tools

Special Services

Digital Newsletter

Library Guide

MJU Archives

MJU eThesis eResearch

Book Recommend

SAR

Green Library

E-Book

Trending

ชื่อบทความ : การถอดบทเรียนเพื่อพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนแปรรูปลำไยเนื้อสีทอง ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ผู้แต่ง : อริย์ธัช  อักษรทับ, อิสรี แพทย์เจริญ, ชาญวิทย์ จาตุประยูร, วุฒิพงษ์ ฉั่วตระกูล ชื่อวารสาร : วารสารสุทธิปริทัศน์ บรรณานุกรม : อริย์ธัช  อักษรทับ, อิสรี แพทย์เจริญ, ชาญวิทย์ จาตุประยูร และ วุฒิพงษ์ ฉั่วตระกูล. (2564). การถอดบทเรียนเพื่อพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนแปรรูปลำไยเนื้อสีทอง ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน. วารสารสุทธิปริทัศน์, 35(3), 44-61.      งานวิจัยนี้มีการศึกษาถึงการถอดบทเรียนกลยุทธ์การบริหารวิสาหกิจชุมชนแปรรูปลำไยเนื้อสีทอง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและเพื่อพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนแปรรูปลำไยเนื้อสีทอง ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพร่วมกับเทคนิคการมีส่วนร่วมของชุมชนผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ประธานชุมชนและสมาชิกของกลุ่มแปรรูป รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจำนวน 15 ราย โดยการสัมภาษณ์ การประชุมกลุ่มย่อย เพื่อระดมความคิดเห็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากประสบการณ์จริงจากการปฏิบัติงาน โดยผลที่ได้จะนำไปใช้เพื่อพัฒนาระบุกลยุทธ์การบริหารจัดการ   […]" width="597px">