Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Job at the Library

กิจกรรมจิตอาสา / บำเพ็ญประโยชน์

1. การทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะ หมายถึง การบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมหรือประเทศชาติ ในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อช่วยขัดเกลาจิตใจให้มีความเมตตากรุณา มีความเสียสละและมีจิตสาธารณะ เพื่อช่วยสร้างสรรค์สังคมหรือสาธารณะให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งจะต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนและไม่ได้รับค่าตอบแทนในลักษณะการจ้าง
– สมัครใจทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมหรือประเทศชาติ
– ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน
– ไม่ได้รับค่าตอบแทน/ค่าจ้าง
2. จำนวนชั่วโมง
– นักศึกษาที่เคยกู้ยืมที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้แล้ว (ผู้กู้รายเก่าแม่โจ้) ต้องเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ในปีการศึกษาที่ผ่านมา จำนวน 36 ชั่วโมง
– นักศึกษาที่ไม่เคยกู้ยืมที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้(รายเก่าจากที่อื่นหรือรายใหม่ที่ไม่เคยกู้ยืมมาก่อน) ต้องเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ในปีการศึกษาที่ผ่านมา อย่างน้อย 1 ครั้ง (ไม่นับชั่วโมง)

นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ สามารถทำกิจกรรมจิตอาสา / บำเพ็ญประโยชน์ ร่วมกับสำนักหอสมุด ได้โดยใช้ข้อกำหนดเดียวกันกับของมหาวิทยาลัย

เอกสารอ้างอิง