Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Researcher Room

บริการห้องสำหรับนักวิจัย

สำนักหอสมุดจัดบริการห้องสำหรับนักวิจัยเพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัยจากแหล่งต่างๆ จากฐานข้อมูลทางวิชาการที่มีคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการ บริการแนะนำสอนการใช้ห้องสมุด ให้คำแนะนำบริการ และการเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์ บริการสอนหรือแนะนำการเขียนบรรณานุกรมหรือเอกสารอ้างอิง บริการรวบรวมบรรณานุกรม และบริการช่วยตรวจสอบบรรณานุกรม

  • พื้นที่ให้บริการ : ชั้น2 สำนักหอสมุด
  • ผู้มีสิทธิรับบริการ : อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  • ช่วงเวลาการให้บริการ

เปิดภาคการศึกษา

วันจันทร์ – เสาร์  ระหว่างเวลา 08.30 – 20.00 น.

วันอาทิตย์  ระหว่างเวลา  08.30 – 16.30 น.

ช่วงสอบปลายภาค

วันจันทร์ – เสาร์  ระหว่างเวลา 08.30 – 22.00 น.

วันอาทิตย์  ระหว่างเวลา  08.30 – 16.30 น.

ปิดภาคการศึกษา

วันจันทร์ – ศุกร์  ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.

วันเสาร์ – อาทิตย์  ปิดบริการ

วันนักขัตฤกษ์   ปิดบริการ