Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Library Hours

สำนักหอสมุดเปิดให้บริการตามวันและเวลาดังต่อไปนี้

เปิดภาคการศึกษา

วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30 – 19.00 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ 10.00 – 18.00 น.

 

ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

วันจันทร์ – วันศุกร์ 8.30-16.30 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ ปิดบริการ

ปิดภาคการศึกษา

วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30 – 16.30 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ ปิดให้บริการ

การให้บริการช่วงก่อนสอบและช่วงสอบ

กลางภาค เปิด 2 อาทิตย์ ก่อนสอบเปิด 22.00-24.00 น. อาทิตย์ที่สอบ เปิด 08.30-22.00 น.
ปลายภาค เปิด 3 อาทิตย์ ก่อนสอบเปิด 22.00-24.00 น. อาทิตย์ที่สอบ เปิด 08.30-22.00 น.

 

* หมายเหตุ ปิดบริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามประกาศของสำนักหอสมุด