Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Scholarship & Awards

ผลงานและรางวัลที่ได้รับ

ประจำปี 2564

รางวัลบุคลากรดีเด่น: ระดับสำนัก
ประเภทกลุ่มงานวิชาการ ได้แก่ นางสาวลัญฉ์พิชา พิมพา ตำแหน่ง บรรณารัก สังกัด ฝ่ายบริการสารสนเทศ
ประเภทกลุ่มงานบริหาร ได้แก่ นางสาวอารีรัตน์ ศรีธิ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัด กองบริหารงานสำนักหอสมุด
ประเภทกลุ่มงานสนับสนุน ได้แก่ นายณรงณ์ ณรงค์ชัยปัญญา ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด สังกัด ฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเล็กชั่นพิเศษ

ประจำปี 2563

รางวัลระดับประเทศ

รางวัลในโครงการสำนักงานสีเขียว Green Office ระดับ ดีเยี่ยม (G ทอง)