Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Giving Opportunities

การรับบริจาค

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษาและอาจารย์ของมหาวิทยาลัย

การมอบโอกาส สิ่งของให้กับห้องสมุดนั้น จะช่วยให้เราสามารถสร้างและปรับปรุงสถานที่เพื่อการให้บริการสำหรับคณาจารย์และนักศึกษา สนับสนุนการวิจัยและทุนการศึกษาและให้บริการผลงานทางปัญญาของมหาวิทยาลัยต่อไป

การสนับสนุนการวิจัย

สำนักหอสมุดมีการพัฒนาขึ้น จึงมีการเพิ่มทรัพยากรและคอลเล็กชันใหม่ ๆ เพื่อให้บริการภายในห้องสมุดเพื่อให้การสนับสนุนโครงการใหม่ ๆ และการทำงานแบบสหวิทยาการ

การสนับสนุนด้วยสิ่งของ

การบริจาคหนังสือหรือวัสดุอื่น ๆ
เรายินดีรับบริจาควัสดุ อุปกรณ์ทางการศึกษาที่รองรับความต้องการสำหรับใช้ในการเรียนการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัย
โปรดแจ้งให้เราได้ทราบล่วงหน้าหรืออนุญาตให้ผู้เกี่ยวข้องจากสำนักหอสมุดได้คัดเลือกรายการ หากรายการบางรายการที่คุณให้บริจาคไม่เป็นไปตามความต้องการในปัจจุบันของเราเรายินดีที่จะส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เหมาะสมต่อไป

กรุณาติดต่อ
นางอริศรา สิงห์ปัน
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
โทร. 053-873502
email arissaras@hotmail.com