Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Renew Book

ยืมหนังสือต่อ

กรณีทรัพยากรใกล้ถึงวันกำหนดส่ง ผู้ใช้สามารถยืมต่อทรัพยากรผ่านเว็บไซต์ได้โดยหน้าจอจะแสดงหน้าเว็บ OPAC ผู้ใช้สามารถทำการ Login เข้าสู่ระบบ โดยกรอก username และ password

กรณีเป็นนักศึกษา

  • ช่องชื่อผู้ใช้  mjuตามด้วยรหัสนักศึกษา
  • ช่องรหัสผ่าน  รหัสสำหรับล็อคอินเข้าใช้อินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย

กรณีเป็นบุคลากร

  • ช่องชื่อผู้ใช้และช่องรหัสผ่าน ให้ใช้ username และ password สำหรับ login อินเทอร์เน็ตของทางมหาวิทยาลัย

ข้อกำกัดในการ Renew

  • หากมีค่าปรับหรือ มีรายการยืมทรัพยากรสารสนเทศเกินวันกำหนดส่ง จะไม่สามารถทำการ Renew ได้
  • หากรายการทรัพยากร ได้ถูกจองไว้ จะไม่สามารถทำการ Renew ได้
  • การ Renew สามารถ Renew ได้ เพียง 2 ครั้ง เท่านั้น !!
  • สมาชิกหมดอายุจะไม่สามารถทำการ Renew ได้

คู่มือการยืมต่อทรัพยากร (Renew)

 

**** หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่สำนักหอสมุดชั้น 1 เคาน์เตอร์บริการยืม – คืน โทร 053-873510

หรือสอบถามผ่านช่องทาง m.me/mjulibrary