Skip to content Skip to footer

Checkout & Return | บริการยืม-คืน

บริการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ

บริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท พร้อมทั้งดำเนินการชำระค่าปรับเกินกำหนดคืน และค่าปรับทรัพยากรชำรุดหรือสูญหาย

สิทธิการยืมทรัพยากรสารสนเทศ

 

ประเภททรัพยากร

สมาชิกสามัญ

สมาชิกสมทบ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน ผู้มีอุปการะคุณ ศิษย์เก่า บุคคลภายนอก
สิทธิการยืม 20 รายการ 20 รายการ 20 รายการ 20 รายการ 15 รายการ 20 รายการ 15 รายการ
 

หนังสือ

15 วัน 30 วัน 1 ภาคการศึกษา 30 วัน 15 วัน 15 วัน 15 วัน
ค่าปรับเกินกำหนดส่ง 5 บาท/เล่ม/วัน
นวนิยาย 7 วัน
ค่าปรับเกินกำหนดส่ง 5 บาท/เล่ม/วัน
หนังสือสำรอง 3 วัน

ค่าปรับเกินกำหนดส่ง 10 บาท/เล่ม/วัน
สื่อโสตทัศนวัสดุ 7 วัน
ค่าปรับเกินกำหนดส่ง 5 บาท/รายการ/วัน
วารสาร

(ยกเว้นวารสารฉบับปัจจุบัน)

3 วัน
ค่าปรับเกินกำหนดส่ง 10 บาท/เล่ม/วัน

Library of things (ใช้บริการภายในสำนักหอสมุดเท่านั้น)

ประเภท Kits

ปลั๊กไฟ ค่าปรับเกินกำหนดส่ง 10 บาท/รายการ/วัน
หูฟัง
Board Game
Mouse
บัตร mini TCDC

ประเภท Digital Kit

ชุด Remote Control BoxSet ค่าปรับเกินกำหนดส่ง 50 บาท/รายการ/วัน
Wireless Mouse & Keyboard
สายชารจ์ USB-C พร้อมด้วย Adapter 20W
USB Cable Lock for Digital Device
Multifunction Adapter

ประเภท Digital Device

iPad Pro ค่าปรับเกินกำหนดส่ง 100 บาท/รายการ/วัน
Apple Pencil
Laptop
สายชารจ์ Laptop
Digital Camera
Magic Keyboard & Magic Mouse (iMac)
ชุด Shortgun Microphone
Bluetooth Microphone
ชุดไมโครโฟนไร้สายแบบหนีบปกเสื้อ

(ไมค์ และตัวรับสัญญาณ)

Video Conference System

 

การให้บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ

ช่องทางการให้บริการ

เคาน์เตอร์บริการ

 1. เคาน์เตอร์ One Stop Service ชั้น 1
 2. เคาน์เตอร์ Library of things ชั้น 1
 3. เคาน์เตอร์ตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ชั้น 2

วิธีการขั้นตอน

 1. ผู้ใช้บริการทำการยืมทรัพยากรสารสนเทศตามจุดเคาน์เตอร์บริการ ดังนี้

1.1 เคาน์เตอร์ One Stop Service ชั้น 1 สำหรับหนังสือ วารสาร และสื่อโสตทัศนวัสดุที่ยืมออกภายนอกสำนักฯ

1.2 เคาน์เตอร์ Library of things ชั้น 1 สำหรับอุปกรณ์ Library of things ที่ใช้บริการภายในสำนักฯ เท่านั้น

1.3 เคาน์เตอร์ตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ชั้น 2 สำหรับสื่อโสตทัศนวัสดุ และหูฟังที่ใช้ภายใน Movie Zone

โดยแสดงบัตรนักศึกษา บัตรบุคลากร บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์ใน Application MJU Mobile เพื่อยืนยันตัวตน

 1. เจ้าหน้าที่ทำการยืมทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (ALIST) และตรวจสอบความถูกต้องของรายการทรัพยากรฯ และจำนวนเล่ม/รายการ ให้ตรงกับจำนวนรายการที่ทำการยืม
 2. เจ้าหน้าที่พิมพ์สลิปรายการยืมและแจ้งวันกำหนดคืนให้ผู้ใช้บริการทราบ เฉพาะทรัพยากรฯ ที่ยืมออกภายนอกสำนักฯ
 3. ผู้ใช้บริการตรวจสอบรายการทรัพยากรฯ และจำนวนเล่ม/รายการ ให้ตรงกับจำนวนรายการที่ยืม

และตรวจสอบวันกำหนดคืน

ระยะเวลาดำเนินการทุกขั้นตอนรวม : 1-5 นาที

ค่าธรรมเนียม

ไม่มีค่าธรรมเนียม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. ประกาศสำนักหอสมุด เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ยืมทรัพยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุด

หมายเหตุ

หากผู้ใช้บริการลงทะเบียน Line Official ของสำนักหอสมุด ผู้ใช้บริการจะได้รับการแจ้งเตือนข้อมูลการยืมทรัพยากรสารสนเทศ

 

การให้บริการคืนทรัพยากรสารสนเทศ

ช่องทางการให้บริการ

เคาน์เตอร์บริการ

 1. เคาน์เตอร์ One Stop Service ชั้น 1
 2. เคาน์เตอร์ Library of things ชั้น 1
 3. เคาน์เตอร์ตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ชั้น 2

ตู้คืนหนังสือล่วงเวลา (Book Drop)

การคืนทรัพยากรสารสนเทศทางเคาน์เตอร์บริการ

วิธีการขั้นตอน

 1. ผู้ใช้บริการทำการคืนทรัพยากรสารสนเทศตามจุดเคาน์เตอร์บริการ ดังนี้

1.1 เคาน์เตอร์ One Stop Service ชั้น 1 สำหรับหนังสือ วารสาร และสื่อโสตทัศนวัสดุที่ยืมออกภายนอกสำนักฯ

1.2 เคาน์เตอร์ Library of things ชั้น 1 สำหรับอุปกรณ์ Library of things ที่ใช้บริการภายในสำนักฯ เท่านั้น

1.3 เคาน์เตอร์ตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ชั้น 2 สำหรับสื่อโสตทัศนวัสดุ และหูฟังที่ใช้ภายใน Movie Zone

 1. เจ้าหน้าที่ทำการคืนทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (ALIST) และตรวจสอบความถูกต้องของรายการทรัพยากรฯ และจำนวนเล่ม/รายการ ให้ตรงกับจำนวนรายการที่ยืม
 2. หากมีค่าปรับเกินกำหนดส่ง ผู้ใช้บริการสามารถชำระค่าปรับตามยอดที่แจ้งในระบบ ผ่านช่องทาง ดังนี้

3.1 การชำระค่าปรับเกินกำหนดส่ง 2 ช่องทาง

3.1.1 ชำระเป็นเงินสด

3.1.2 ชำระผ่านทาง QR Code

3.2 กรณีผู้ใช้บริการชำระผ่านทาง QR Code เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการชำระเงินผ่าน Application เป๋าตุง ก่อนชำระเงินในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (ALIST)

3.3 เจ้าหน้าที่ทำการชำระค่าปรับเกินกำหนดส่งในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (ALIST) โดยเลือกช่องทางการ

ชำระค่าปรับเกินกำหนดส่ง ตามที่ผู้ใช้บริการให้ดำเนินการ ลงลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ในใบเสร็จรับเงินและให้ใบเสร็จรับเงินแก่ผู้ใช้บริการเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานการชำระเงิน

 1. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายการทรัพยากรสารสนเทศค้างส่งและค่าปรับเกินกำหนดส่ง หากมีต้องแจ้งให้

ผู้ใช้บริการทราบ และให้ผู้ใช้บริการดำเนินการชำระค่าปรับเกินกำหนดส่งตามข้อ 3

ระยะเวลาดำเนินการทุกขั้นตอนรวม : 1-5 นาที

ค่าธรรมเนียม

ไม่มีค่าธรรมเนียม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. ประกาศสำนักหอสมุด กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการของสำนักหอสมุด
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราและเงื่อนไขการชำระค่าปรับ ในกรณีที่ผู้ยืมทำทรัพยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุดชำรุดเสียหาย หรือสูญหาย

หมายเหตุ

หากผู้ใช้บริการลงทะเบียน Line Official ของสำนักหอสมุด ผู้ใช้บริการจะได้รับการแจ้งเตือนข้อมูลการคืนทรัพยากรสารสนเทศ

 

การคืนทรัพยากรสารสนเทศทางตู้คืนหนังสือล่วงเวลา (Book Drop)

สำนักหอสมุดมีจุดบริการตู้คืนหนังสือล่วงเวลา (Book Drop)  5 จุดบริการ ดังนี้

 1. ด้านหน้าสำนักหอสมุด
 2. ด้านหน้าอาคารเรียนรวม 70 ปี
 3. ด้านหน้าอาคารเรียนรวม 80 ปี
 4. ด้านหน้าโรงอาหารเทิดกสิกร
 5. ด้านหน้าโรงอาหาร Green Canteen

วิธีการขั้นตอน

 1. เจ้าหน้าที่เปิดตู้คืนหนังสือล่วงเวลา (Book Drop) ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-09.30 น. (ยกเว้นวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 2. เจ้าหน้าที่ทำการคืนทรัพยากรฯ ผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (ALIST) และตรวจสอบรายการทรัพยากรฯ จำนวนรายการคืนให้ตรงกับจำนวนเล่ม โดยย้อนวันกำหนดคืน 1 วัน ในกรณีที่เปิดตู้คืนหนังสือล่วงเวลาวันอังคาร-ศุกร์ และย้อนวันกำหนดคืนแบบกำหนดเอง ในกรณีที่เปิดตู้คืนหนังสือล่วงเวลาวันจันทร์ หรือในวันที่สำนักฯ ปิดทำการ

ระยะเวลาดำเนินการทุกขั้นตอนรวม: 1-2 นาที

ค่าธรรมเนียม

ไม่มีค่าธรรมเนียม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. ประกาศสำนักหอสมุด กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการของสำนักหอสมุด
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราและเงื่อนไขการชำระค่าปรับ ในกรณีที่ผู้ยืมทำทรัพยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุดชำรุดเสียหาย หรือสูญหาย

หมายเหตุ

หากผู้ใช้บริการลงทะเบียน Line Official ของสำนักหอสมุด ผู้ใช้บริการจะได้รับการแจ้งเตือนข้อมูลการคืนทรัพยากรสารสนเทศ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า