Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Checkout & Return

สิทธิการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุด

ทรัพยากรประเภทหนังสือ และ CD ประกอบหนังสือ

ประเภทสามาชิก                                                  สิทธการยืม

อาจารย์/อาจารย์พิเศษ                                                    20 รายการ / 1 ภาคการศึกษา

บุคลากร                                                                        20 รายการ / 30 วัน

นักศึกษาระดับปริญญาเอก/ปริญญาโท                             20 รายการ / 30 วัน

นักศึกษาระดับปริญญาตรี                                                20 รายการ / 15 วัน

ศิษย์เก่า                                                                       20 รายการ / 15 วัน

ผู้มีอุปการคุณ                                                               15 รายการ / 15 วัน

บุคคลภายนอก                                                             15 รายการ / 15 วัน

สมาชิกบัตร PUINET                                                      3 เล่ม / 7 วัน

หมายเหตุ

นวนิยาย / สื่อโสตทัศน์ ยืมได้ 7 วัน

หนังสือสำรอง / วารสาร (ยกเว้นวารสารปัจจุบัน) ยืมได้ 3 วัน

ค่าปรับ 5 บาท/เล่ม/วัน

ทรัพยากรประเภทสื่อโสตทัศนวัสดุ

สมาชิกทุกประเภท สามารถยืม CD / DVD                            5 เรื่อง / 7 วัน

ชุดอุปกรณ์

ปลั๊กไฟ 

มีให้บริการ จำนวน 30 ตัว หากต้องการใช้ให้ติดต่อขอยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามชั้น 1 และเคาน์เตอร์บริการยืม – คืน ชั้น 2 โดยใช้บัตรนักศึกษาเพื่อทำการยืม

เงือนไขในการยืม

1. ระยะเวลาในการยืม ภายใน 1 วัน เท่านั้น

(ให้นำมาคืนก่อนสำนักหอสมุดจะปิดให้บริการ หากไม่นำมาส่งคืนคิดว่าปรับวันละ 10 บาท/วัน)

2. ห้ามนำออกไปใช้บริเวณอื่น นอกเนื่อกจากภายในสำนักหอสมุดเท่านั้น

3. หากใช้เสร็จแล้วกรุณาเก็บสายไฟให้เรียบร้อย

หูฟัง

มีให้บริการ จำนวน 20 ตัว หากต้องการใช้ให้ติดต่อขอยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม – คืน (สื่อโสต) ชั้น 2

เงื่อนไขในการยืม

1. ระยะเวลาในการยืม ภายใน 1 วัน เท่านั้น

(ให้นำมาคืนก่อนสำนักหอสมุดจะปิดให้บริการ หากไม่นำมาส่งคืนคิดว่าปรับวันละ 10 บาท/วัน)

2. ห้ามนำออกไปใช้บริเวณอื่น นอกเนื่อกจากภายในสำนักหอสมุดเท่านั้น

3. หากใช้เสร็จแล้วกรุณาเก็บใส่กล่องให้เรียบร้อย