Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Debt & Book Checking

บริการการตรวจสอบหนี้คงค้าง และ จำนวนหนังสือค้างส่ง


ผู้ใช้สามารถตรวจสอบหนี้คงค้างและจำนวนหนังสือค้างส่งได้ที่ Debt & Book Checking ตรวจสอบได้โดยการกรอกรหัสสมาชิก

  • กรณีที่เป็นนักศึกษา : ให้กรอกรหัสนักศึกษา
  • กรณีที่เป็นอาจารย์หรือบุคลากร : ให้กรอกรหัสบัตรประชาชน

หมายเหตุ ระบบการตรวจสอบหนี้สินคงค้างหรือหนังสือค้างจะแสดงผลทั้งห้องสมุดกลางและห้องสมุดคณะ

>>คลิ๊กดูรายละเอียดคู่มือ<<<

**** หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่สำนักหอสมุดชั้น 2 เคาน์เตอร์บริการยืม – คืน โทร 053-873510

หรือสอบถามผ่านช่องทาง  Facebook: MJU Library