Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Library Cooperation

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก ดังนี้

โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS)
โครงการสหบรรณานุกรม (Union Catalog)
โครงการจัดเก็บเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection)
โครงการบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Reference Database)
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)
ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ชมรมห้องสมุดเชียงใหม่

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์กรมหาชน) โครงการ miniTCDC Link