Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Language Space

สำนักหอสมุดจัดบริการห้อง “Language Space” เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้มีพื้นที่สำหรับเรียนรู้ละพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและปลอดภัย เช่น  คอมพิวเตอร์ หูฟัง ระบบเครือข่ายไร้สาย ระบบปรับอากาศ  โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

  • พื้นที่ให้บริการ : ชั้น2 สำนักหอสมุด
  • ผู้มีสิทธิรับบริการ : อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  • ช่วงเวลาการให้บริการ

เปิดภาคการศึกษา

วันจันทร์ – เสาร์  ระหว่างเวลา 08.30 – 20.00 น.

วันอาทิตย์  ระหว่างเวลา  08.30 – 16.30 น.

ช่วงสอบปลายภาค

วันจันทร์ – เสาร์  ระหว่างเวลา 08.30 – 22.00 น.

วันอาทิตย์  ระหว่างเวลา  08.30 – 16.30 น.

ปิดภาคการศึกษา

วันจันทร์ – ศุกร์  ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.

วันเสาร์ – อาทิตย์  ปิดบริการ

วันนักขัตฤกษ์   ปิดบริการ