Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Lecturer Room

บริการห้องสำหรับอาจารย์

สำนักหอสมุดจัดบริการห้องค้นคว้าสำหรับอาจารย์  เพื่อให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ใช้พื้นที่ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการอย่างเป็นอิสระ ประกอบด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและปลอดภัย เช่น  ระบบเครือข่ายไร้สาย ระบบปรับอากาศ ที่นั่งอ่าน โดยยึดหลักการให้บริการตามความต้องการและประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

  • พื้นที่ให้บริการ : ชั้น 2 สำนักหอสมุด
  • ผู้มีสิทธิรับบริการ : อาจารย์  ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
  • ช่วงเวลาการให้บริการ

เปิดภาคการศึกษา

วันจันทร์ – เสาร์  ระหว่างเวลา 08.30 – 20.00 น.

วันอาทิตย์  ระหว่างเวลา  08.30 – 16.30 น.

ช่วงสอบปลายภาค

วันจันทร์ – เสาร์  ระหว่างเวลา 08.30 – 22.00 น.

วันอาทิตย์  ระหว่างเวลา  08.30 – 16.30 น.

วันนักขัตฤกษ์  : ปิดบริการ

ปิดภาคการศึกษา

วันจันทร์ – ศุกร์  ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.

วันเสาร์ – อาทิตย์  ปิดบริการ

วันนักขัตฤกษ์  ปิดบริการ