Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Movie Corner

มุมบริการชุดทีวีสำหรับชมภาพยนต์ มีจำนวน 3 ชุด สามารถใช้บริการได้ที่ชั้น 2 โซนห้องบริการอินเทอร์เน็ต

 

Mini Theatre