วันที่ 19 มิถุนายน 2561
ห้องสมุดเปิดให้บริการตั้งแต่ 08:30 - 16:30 น.กลับเว็บไซต์ สำนักหอสมุด