พิธีส่งมอบห้องสมุดก้อมเพื่อชุมชน

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการปันความรู้สู่ชุมชน โดยการนำ “ห้องสมุดก้อม” ซึ่งประกอบด้วยหนังสือ นิตยสาร ารสาร ให้บริการแก่ประชาชนบนรถโดยสารประจำทางสายเชียงใหม่-สันทราย (รถประจำทางสีเขียว)  ซึ่งได้ทำการส่งมอบห้องสมุดก้อม โดยนางอรณา พิทยากรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด  เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ณ บริษัท เชียงใหม่ร่มหลวงเดินรถ จำกัด อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  โดยมีคุณดวงจิตร อภิมร และคุณชัยยะ คำตัน กรรมการฝ่ายเดินรถ บริษัท เชียงใหม่ร่มหลวงเดินรถ จำกัด เป็นตัวแทนรับมอบ

ห้องสมุดก้อมจะให้บริการบนรถโดยสารเส้นทางเชียงใหม่-สันทราย จำนวน  2 สาย ได้แก่ 1) สายเก่า เริ่มต้นจาก สถานีขนส่งแห่งที่ 1 (ช้างเผือก) ถึงบ้านหนองหาร ระยะทาง 19 กิโลเมตร 2) สายใหม่ เริ่มต้นจาก สถานีขนส่งแห่งที่ 1 (ช้างเผือก) ถึง บ้านร่มหลวง ระยะทาง 35 กิโลเมตร
More photo…