วิดีโอสาธิตการใช้โปรแกรม EndNoteX7

ผู้ใช้บริการสามารถเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม EndNoteX7 ได้ด้วยตนเอง ในขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. การดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมจัดการทางบรรณานุกรม EndnoteX7
2. การเปิดใช้โปรแกรม EndNoteX7
3. การสร้างคลังเก็บข้อมูลใหม่ (New Library) ใน EndNoteX7 หรือการเปิดคลังข้อมูลเดิม (Existing library)
4. การนำรายการข้อมูลบรรณานุกรมเข้าใน Endnote X7
5. การจัดการข้อมูล EndnoteX7 หรือการสร้างรายการบรรณานุกรม
6. การเลือกรูปแบบบรรณานุกรม (Style) รูปแบบมหาวิทยาแม่โจ้ สายวิทยาศาสตร์ – สังคมศาสตร์ และการแก้ไขรูปแบบบรรณานุกรม (Edit Style)
6.1 การทำบรรณานุกรมท้ายเล่มแบบไฟล์เดียว เหมาะสำหรับการเขียนบทความ และการทำรูปแบบบรรณานุกรม (bibliography) การอ้างอิงในเนื้อหา (citation in text) ร่วมกับ Microsoft Word
6.2 การจัดการบรรณานุกรมแบบแยกบทแยกไฟล์ Endnote X7
7. การสำรองข้อมูล Endnote X7

สามารถรับชมได้ภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้เท่านั้น