การสื่อสารในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

สำนักหอสมุดจัดการอบรมการสื่อสารในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โดยอาจารย์ญาณิศา จันทร์เส็ง ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยพายัพ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สำนกหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

  

More photo..