ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเทคนิคการเข้าถึงสารสนเทศเพื่อการศึกษาวิจัยอย่างมืออาชีพ

สำนักหอสมุดขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเข้าถึงสารสนเทศเพื่อการศึกษาวิจัยอย่างมืออาชีพ โดยวิทยากรจากบริษัท EBSCO และ บริษัท ELSEVIER ในวันวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 ณ ห้องช้องนาง  ชั้น 2 สำนักหอสมุด

สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/Uc2aKm

ดาวน์โหลดกำหนดการฝึกอบรม