สำนักหอสมุดรับการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ประจำปี พ.ศ. 2559

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับการตรวจประเมินการพัฒนาห้องสมุดสีเขียวประจำปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันอังคาร ที่ 17 มกราคม 2560 ณ ห้องสายน้ำผึ้ง ชั้น 1 สำนักหอสมุด โดยมีคณะผู้ตรวจประเมิน ประกอบด้วย

1) ผศ.ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง     ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน)
2) ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ       ผู้เชี่ยวชาญด้านห้องสมุดสีเขียวและสำนักงานสีเขียว (ผู้ตรวจประเมิน)
3) นางสาวธนาภรณ์ ฉิมแพ     ผู้เชี่ยวชาญด้านห้องสมุดสีเขียว (ผู้ตรวจประเมิน)

รับการตรวจประเมินใน 8 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 ทั่วไป
หมวดที่ 2 โครงสร้างพื้นฐานทางด้านกายภาพและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
หมวดที่ 3 การจัดการทรัพยากรและพลังงาน
หมวดที่ 4 การจัดการของเสียและมลพิษ
หมวดที่ 5 การบริหารจัดการและการให้บริการห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
หมวดที่ 6 บทบาทของบุคลากรห้องสมุดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
หมวดที่ 7 เครือข่ายและความร่วมมือระหว่างห้องสมุด
หมวดที่ 8 การประเมินคุณภาพห้องสมุดสีเขียว

 

IMG_1509 IMG_1497

 

 

 

Leave a Reply