สำนักหอสมุดรับการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีงบประมาณ 2559

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้รับการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องฝ้ายคำ ชั้น 1 สำนักหอสมุด เมื่อวันที่ 21-22 ธันวาคม 2559 โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย

1. ศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา สัจจานันท์                ประธานกรรมการ
2. ดร.ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์                     กรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ พวงงามชื่น      กรรมการ
4. นางทิฆัมพร ศรีรินทร์                               เลขานุการ

โดยมีผู้อำนวยการสำนักหอสมุด กล่าวต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานของสำนักหอสมุดต่อคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินฯ โดยมีการสัมภาษณ์บุคลากรสำนักหอสมุด บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย อาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เพื่อข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการประเมิน และการพัฒนาสำนักหอสมุด

ในโอกาสนี้สำนักหอสมุดมอบของที่ระลึกแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2558 – 2559

IMG_7170 IMG_7156
IMG_7065 IMG_7155
IMG_7067 (18) IMG_7067 (12)
IMG_7125 IMG_7121
IMG_7103 IMG_7092

 

Leave a Reply