ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าศึกษาดูงานสำนักหอสมุด

นางอรณา พิทยกรศิลป์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสำนักหอสมุด ให้การต้อนรับบุคลากรจากศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานของสำนักหอสมุด เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559IMG_5354 IMG_5522

Leave a Reply