สายตรงผู้อำนวยการ
logomjumini
สืบค้นหนังสือ / วารสาร

logoebsco Single Search Service:

Keyword Title Author
logopulinet PULINET Search Service:

Keyword Title Author

ทรัพยากรห้องสมุด

ฐานข้อมูล

บริการออนไลน์

Library Publication

ข่าวสารและกิจกรรม

ก | ข | ค | จ | ฉ | ช | ซ | ฐ | ด | ต | ถ | ท | ธ | น | บ | ป | ผ | พ | ฟ | ภ | ม | ย | ร | ล | ว | ศ | ส | ห | อ | ฮ |
Journal Title () ISSN Content Link
กสิกร 0125-3697 ก1
การเงินธนาคาร 0125-7597 ก2
เกษตรสัมพันธ์ ก3
เกษตรแนวใหม่ 1513-6378 ก3.1
แก่นเกษตร 0125-0485 ก4
เกษตรวันนี้ ก5
การเกษตรแห่งยุค ก6
เกษตรก้าวหน้า 0857-3972 ก7
กัลยาณมิตร 0857-2844 ก8
การบริโภค 0858-6861 ก9
ว.การบริหารคน 0125-5630 ก10
การเงินการคลัง 0857-1651 ก11
การศึกษาเอกชน 0857-8265 ก12
กูดไล๊พ 0858-379X ก13
โกจีเนียส = Go Genius 0858-5946 ก13.1
กระจกเงา 0858-542X ก14
เกษตรคิวเซ ชื่อใหม่ เกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก15
เกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชื่อเดิม เกษตรคิวเซ ก15
เกษตรพัฒนา ก16
Life on Earth ก17
กองทุนสัตว์ป่าโลก ก17
ใกล้หมอ 0125-1511 ก18
กระแสวัฒนธรรม 0859-7103 ก19
การอนามัยและสิ่งแวดล้อม 0125-6610 ก20
กระแสทรรศน์ ก21
การศึกษาตลอดชีวิต ก22
กินรี ก23
Journal Title () ISSN Content Link
ข่าวกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 0125-703X ข1
ข่าวพืชไร่ ข2
ข่าวทหารอากาศ 0125-6173 ข3
ข่าวสารเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ข4
ข่าวช่าง 0125-0469 ข5
ข่าวสารวัตถุมีพิษ 0125-3026 ข6
ข่าวสารอันตราย 0859-127X ข6
ข่าวสารสถาบันวิจัยชาวเขา 0125-2046 ข7
ข่าวสารสมุนไพร ข8
ข่าวสมาคมยางพาราไทย 0859-8630 ข9
ข่าวสารกองบริการการศึกษา ข10
ข่าวสารปฐพีวิทยา ข11
ข่าวสารสถาบันวิจัยข้าว 0859-4368 ข12
ข่าวศูนย์กฎหมายธุรกิจ 0859-4368 ข13
ข่าวกรมประมง 0125-7188 ข14
ข่าวสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ XXXX-281X ข15
ข่าวสารสำนักหอสมุดกลาง (ม.หอการค้าไทย) 0857-4294 ข16
ข่าวสารสำนักหอสมุดกลาง (ม.กรุงเทพ) ข17
ข่าวสารสำนักหอสมุดกลาง (ม.รามคำแหง) ข18
ข่าวสารสำนักหอสมุดกลาง (ม.ขอนแก่น) 0125-846X ข19
ข่าวคริสตจักร 0857-2712 ข20
ข่าวสารเกษตรศาสตร์ 0125-104X ข22
ข่าวสารการธรณี 0125-1544 ข23
ข่าวการไฟฟ้า/การไฟฟ้านครหลวง 0125-6823 ข25
Journal Title () ISSN Content Link
คอมพิวเตอร์รีวิว 0125-8699 ค1
คู่แข่ง ค2
คู่แข่ง Classic ค2
คู่แข่ง New Age ค2
คอมพิวตอร์ ทูเดย์ = Computer Today 0858-947X ค3
คอมพิวเตอร์ (สมาคม) 0125-2100 ค4
คอมพิวเตอร์ไทม์ 0858-6209 ค5
โครงการสมาชิกสถาบันทรัพยากรมนุษย์ (มธ) ค6
วารสารทรัพยากรมนุษย์ 0125-8803 ค6
คอลเลคชั่นแอนด์เฮ้าส์ ค7
Colour Way 0859-1849 ค7.1
คุรุปริทัศน์ ค8
เคหการเกษตร 0125-8877 ค9
คอมพลัส = Com Plus ค10
คลินิก 0085-7149 ค10.1
Compass 1686-8943 ค10.2
คู่บ้าน ค11
ฅ ฅน Magazine 1905-0402 ค12
Journal Title () ISSN Content Link
จุลสารข่าว ก.ส.อ 0857-4618 จ1
จุลสารชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน จ2
จุลสารสภาวะแวดล้อม (ว.สิ่งแวดล้อม) จ3
จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ จ4
จุฬาลงกรณ์ รีวิว = Chulalongkorn Review จ5
จุลสารสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ม.บูรพา 0857-5827 จ6
เจาะลึกฟาร์ม จ7
จดหมายข่าวจดหมายเหตุไทย จ8
จัดหางานปริทัศน์ จ9
จดหมายข่าวห้องสมุดเฉพาะสำนักราชเลขาธิการ 0857-6246 จ10
จากญี่ปุ่น , Japan 0125-0825 จ11
จีน นิตยสารภาพ จ12
จุลสารผสมเทียม 0857-7048 จ14
จุลสารพัฒนาข้าราชการพลเรือน จ15
จดหมายข่าวพลังงาน 0858-6004 จ16
ประชาคมวิจัย (จดหมายข่าว) จ17
จุลสารวิชาการสำนักบัณทิตอาสาสมัคร จ18
จุลสารเอเซียศึกษา จ19
จุลสารการศึกษาต่อเนื่อง 0858-7493 จ20
จดหมายข่าวการเมืองใหม่ 1513-6132 จ21
จุลสารสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย จ21.1
จุลสารไทยคดีศึกษา 0857-1333 จ22
จอมบึง 1513-0797 จ23
Journal Title () ISSN Content Link
ฉลาดบริโภค 0125-1228 ฉ1
ฉลาดซื้อ 0858-9461 ฉ2
Journal Title () ISSN Content Link
ชอปปิ้งคอมพิวเตอร์ 0858-107X ช1
ช.บ.อ.สาร 0857-1759 ช2
Check & Balance ช2.1
ชัตเตอร์โฟโต้กราฟฟี่ (Shutter Photography) ช3
ชาวเกษตร ช4
ชัยพฤกษ์วิทยาศาสตร์ ช5
ชีพจรเศรษฐกิจ = Economic Monitor 0858-9259 ช6
ชีวิตและสุขภาพ = Life & Health 0128-8222 ช7
ชุมชนพัฒนาวารสารเพื่อพัฒนาชุมชน ช8
ชุมทางเกษตร ช9
เชียงใหม่สัตวแพทยสาร ช9.1
ชาวสวน 0858-9631 ช10
Chip ช10.1
ชีวิตบนดอย ช11
เชียงใหม่ปริทัศน์ ช11.1
ชีวจิต 1513-086X ช12
Journal Title () ISSN Content Link
CIO FORUM 1685-7100 ซ1
ซีเคร็ต = Secret 1906-232X ซ2
Journal Title () ISSN Content Link
ฐานเกษตรกรรม ฐ1
นิตยสารฐานเกษตร ฐ1.1
Journal Title () ISSN Content Link
ดอกเบี้ย = The Interest 0125-7331 ด1
ดิ เอิร์ธ 2000 = The Earth 2000 ด2
เดคคอร์ ด3
DECORATION GUIDE 1685-4519 ด 3.1
โดมทัศน์ ด4
ดักแด้แก้ดักดาน ด5
ดอกหญ้า 0857-7587 ด6
ดำรงวิชาการ :วารสารรวมบทความทางวิชาการ คณะโบราณคดี 1686-4395 ด7
Journal Title () ISSN Content Link
ตราไปรษณียากร 0125-1449 ต1
ตำรวจตระเวนชายแดนปริทัศน์ ต2
Journal Title () ISSN Content Link
ถนนหนังสือ ถ1
ถนนปศุสัตว์ ถ2
วารสารถาวรธรรม = Thavorn Dharma Journal 0858--2173 ถ3
Journal Title () ISSN Content Link
เทคนิค เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ 0857-6475 ท1
ทางใหม่ ท2
ทิศทางไท ท3
ที.ดี.โอ ควอลิตี้ = T.D.O. Quarterly 0858-5474 ท4
เทคโนโลยีชาวบ้าน 0858-141X ท5
วารสารเทคโนโลยี กรมส่งเสริม และถ่ายทอดเทคโนโลยี 0125-7412 ท6
วารสารเทคโนโลยีที่เหมาะสม 0858-4087 ท7
ทรานสปอร์ต = Transport ท8
เที่ยวไทยไปกับเชลล์ 1513-5799 ท8.1
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม = Industrail Technology ท9
ท่องธรรมชาติ ท10
ไทย - ญี่ปุ่นศึกษา = Thai Japanese Studies 0125-6416 ท11
เที่ยวรอบโลก 0125-8265 ท12
วารสารทักษิณคดี 0858-7299 ท13
เทเลคอม ไดเจสท์ ท13.1
ทักษะ ท14
Thailand Industrial Today 1906-0580 ท14.1
เทศาภิบาล 0125-4006 ท15
Till Magazine ท16
ไทยแลนด์ Business Week ชื่อใหม่ ไทยแลนด์ Bloomberg Business Week 1905-9702 ท16.1
ไทยแลนด์ Bloomberg Business Week ชื่อเดิม ไทยแลนด์ Business Week ท16.1
Ste เทคโน-ทันโลก ท17
เทคโนโลยีชีวภาพปริทัศน์ 1685-6686 ท17.1
Journal Title () ISSN Content Link
ธุรกิจอาหารสัตว์ 0857-1244 ธ1
ธรรมจักษุ 0859-5275 ธ2
ธรรมชาติและสัตว์เลี้ยง = Nature & Pet Magazine 0857-7374 ธ3
ธนารักษ์ ธ4
ธุรกิจก้าวหน้า = Advanced Business Magazine 0857-6858 ธ5
ธนาคาร ธ6
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 0859-9092 ธ6.1
ธรรมรักษ์ 1685-6120 ธ7
ธุรกิจสัตว์น้ำ = Aquatic Business Magazine 1905-3703 ธ8
Journal Title () ISSN Content Link
น้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค) 0858-6756 น1
น้ำก๊อก (การประปานครหลวง) น1
นักบริหาร [The Execultive] น2
นิตยสารเล่มโปรด 281-7533 น2.1
วารสารนักบริหาร [Execultive Journal] 0125-4960 น3
นักอุตสาหกรรม 0858-2424 น4
นิตยสารครัว 0858-8422 น4.1
นิตยสารการประชาสงเคราะห์ 0125-8559 น5
นิตยสารบางพระชล 1905-128X น5.1
นิกส์ สรรค์สร้างโลกใบใหม่ = The New Horizon 0859-6107 น6
นิตยสารยาสูบ ชื่อใหม่ วารสารโรงงานยาสูบ 0125-6793 น7
วารสารโรงงานยาสูบ ชื่อเดิม นิตยสารยาสูบ 1906-2966 น7
โลกสีเขียว 0858-4761 น8
เนชั่นจูเนีย = Nation Junior น9
นิตยสารอุตสาหกรรมทหาร 0125-3948 น10
สารเนคเทค = Nectec 0858-2556 น11
นิเวศวิทยา 0125-8990 น12
นิตยสารโลกกว้างกลางแจ้ง 0895-9793 น13
นิตยสาร Brand Age น14
National Geographic ฉบับภาษาไทย 1513-9840 น15
นิตยสาร Paszo เปลี่ยนชื่อเป็นนิตยสารบาโคนี่ น16
นกกางเขน น17
น่านฟ้า น18
นิตยสาร Way 1905-6354 น19
นิตยสารบาโคนี น16
Journal Title () ISSN Content Link
บริการอุตสาหกรรมอาหาร บ1
บ้านและสวน 0125-1996 บ2
Business com 0857-7838 บ3
บิสซิเนส คอมพิวเตอร์แมกกาซีน 0857-7838 บ3
บิสซิเนส ยูสเซอร์ บ4
บรรณสาร มศกท. 0857-2283 บ5
บรรณสาร วช. 1513-0746 บ5
บิสซิเนส อิน ไทยแลนด์ บ6
บุคคลวันนี้ บ7
ใบลาน 0125-7307 บ8
Byte Thailand บ9
บ้านพร้อมอยู่ 1513-0150 บ10
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มข ชื่อใหม่ วารสารสารสนเทศศาสตร์ 0125-8427 บ11
วารสารสารสนเทศศาสตร์ ชื่อเดิม บรรณารักษ์และสารนิเทศศาสตร์ มข 2228-8457 บ11
Journal Title () ISSN Content Link
ประมงไทย ป1
ประชาคมท้องถิ่น 1513-9557 ป1.1
ประมงเศรษฐกิจ ป2
ปัญญา 0859-3574 ป3
ปริทัศน์สหกรณ์ (สาสน์สันติบาตสหกรณ์) ป4
ปาริชาต 0867-0884 ป5
ปราสาทสังข์ ฉบับ เศรษฐกิจวิเคราะห์ ป5.1
ปาจารยสาร 0859-1059 ป6
ปัญญาสาร ป7
ทางเลือกประตู (นิตยสาร) 0859-7367 ป7
ปณิธาน 1905-6788 ป8
Journal Title () ISSN Content Link
ผู้นำท้องถิ่น 1513-4741 ผ1
ผาสุก 0125-1795 ผ2
ผู้จัดการรายเดือน 0857-5223 ผ3
ผู้บริโภค 0857-0698 ผ4
ผู้ส่งออก 0859-192X ผ5
Journal Title () ISSN Content Link
พัฒนาการเคลื่อนที่ พ1
โพลศูนย์วิจัยกสิกรไทย พ2
พลาสติก(วารสาร) 0125-8591 พ3
พัฒนาเทคนิคการศึกษา 0857-5452 พ4
พบโลก พ5
พี ซี แมกกาซีน 0858-6918 พ6
เพื่อนป่า 1685-4632 พ7
พืชพลังงาน พ7.1
แพรพรรณ พ8
เพื่อนเกษตร พ9
เพื่อนเกษตร(เปลี่ยนชื่อเป็นเพื่อนโคบาล) พ9
เพื่อนโคบาล พ9.1
เพื่อนไก่ พ10
พุทธศาสนา 0857-409X พ11
เพื่อนแพน พ12
พาณิชยภูมิภาค 1686-2007 พ13
เพิ่มผลผลิต พ14
พัฒนบริหารศาสตร์ 0125-3689 พ15
พิค แอนด์ พาวทรี (สัตว์บก) The pig & Poultry พ16
พลเมืองเหนือ พ17
Journal Title () ISSN Content Link
โฟโต้ แอนด์ กราฟ ฟ1
ฟิตเนส 0857-9822 ฟ2
ฟาร์มข่าว ฟ3
ฟิวเจอร์ 0125-5665 ฟ4
โฟโต้เทค ฟ5
โฟโต้ แอนด์ ไลฟ์ เอกโพเซอร์ 0859-5246 ฟ6
For Quality 0859-0990 ฟ7
FINE ART 1686-1531 ฟ8
Food focus Thailand 1905-3487 ฟ9
Journal Title () ISSN Content Link
วารสารภาษาไทย และวัฒนธรรมไทย 978-974-13-0571 ภ1
โภชนาการสาร(วารสาร) 0125-6955 ภ2
ภาษาไทยและวรรณคดีไทย (วารสาร) 0125-6424 ภ3
ภาษาและวัฒนธรรม (วารสาร) 0857-037X ภ4
ภาษาและภาษาศาสตร์ 0857-1406 ภ5
Journal Title () ISSN Content Link
ไมโครคอมพิวเตอร์ 0857-0140 ม1
ไมโครคอมพิวเตอร์ยูสเซอร์ ม2
โมเดิลออฟฟิต (ออฟฟิตเทคโนโลยี) 0857-0809 ม3
ออฟฟิตเทคโนโลยี 0857-0809 ม3
เมืองเกษตร ชื่อใหม่ เมืองไม้ผล 0857-5940 ม4
เมืองไม้ผล ชื่อเดิม เมืองเกษตร 0857-5940 ม4
มีเดีย ม5
มาตรฐานอุตสาหกรรม ม6
ไม้ดอกไม้ประดับ ม7
มูลนิธิชัยพัฒนา 0858-8511 ม8
เมืองโบราณ 0125-426X ม9
มองเศรษฐกิจ ม10
แม่โจ้ปริทัศน์ 1513-1831 ม11
แม่น้ำโขง 1671-7260 ม12
Journal Title () ISSN Content Link
ยูเนสโกคูริเย ย2
Journal Title () ISSN Content Link
รัฐสภาสาร 0125-0957 ร1
รัฐศาสตร์สาร (ธรรมศาสตร์) 0125-135X ร2
รังสิตสารสนเทศ 0859-1814 ร3
ร่มพยอม 1686-2635 ร3.1
ร่มโพธิแก้ว ร4
รูสมิแล 0858-2068 ร5
แรงงานปริทัศน์ ร6
แรงงานสัมพันธ์ 0125-7285 ร7
แรงงานสัมพันธ์ ฉบับพัฒนามาตรฐานแรงงาน 0125-1228 ร7.1
ไรท์เตอร์ แมกกาซีน (Writer magazine) ร8
เราคิดอะไร ร9
รู้รอบตัว ร10
รัฐประศาสนศาสน์ 0859-418X ร11
รัฐศาสตร์ปริทัศน์ 0125-7897 ร12
รักษ์พลังงาน ร13
Journal Title () ISSN Content Link
โลกการค้า 0859-1237 ล1
โล่เงิน 0857-5142 ล2
โลกเกษตร ล3
ไลฟ์แอนด์เดคเคอร์ 0858-3609 ล4
Journal Title () ISSN Content Link
COMMART ชื่อเดิม Window Magazine 0858-7868 ว71
วารสารกรมบัญชีกลาง 0125-250X ว1
วารสารการประมง 0125-6297 ว2
วารสารการบริหารท้องถิ่น 1906-103X ว2.1
วารสารกีฏและสัตว์วิทยา 0125-3794 ว3
วารสารเกษตร มช. 0857-0841 ว4
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 1686-0632 ว4.1
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า 0857-0108 ว5
วารสารข้าราชการ ว6
วารสารข้าวโพดข่างฟ่าง ว7
วารสารฝ้ายและสิ่งทอ ว7
วารสารสวนดุสิต 1685-7984 ว7.1
วารสารวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฐสวนดุสิต 1686-3650 ว7.2
วารสารไทย 0125-572X ว8
วารสารธรรมศาสตร์ ว9
วัฒนธรรมไทย 0873-727- ว10
วารสารน้ำตาล ว11
วารสารแนะแนว ว12
วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 0854-9849 ว12.1
วารสารประสิทธิภาพพลังงาน 0859-8177 ว13.1
วารสารปศุสัตว์ ว13
วารสารโลกพลังงาน 1513-0837 ว14
วารสารพัฒนาชุมชน ว15
วารสารพัฒนาที่ดิน ว16
วารสารพืชสวน 0125-5452 ว17
วารสารศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มข.(วารสารศูนย์วิชาการ มข.) ว18
วารสารยาสูบ ว19
วารสารควบคุมโรค 1685-6481 ว19.1
วารสารการวิจัยกาสะลองคำ 1906-3016 ว19.2
วารสารโรคพืช ว20
วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1685-991X ว20.1
วารสารการจัการป่าไม้ 1906-022X ว20.2
วารสารโรคสัตว์น้ำ ว21
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน 1685-1412 ว21.1
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว22
วารสารรามคำแหง 0125-300X ว22.1
วารสารวิจัยหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทย์-เทคโนฯ 1906-1722 ว22.2
วารสารวิจัย ม.รามคำแหง (สถาบันวิจัยและพัฒนา) 1513-0673 ว22.3
วารสารวิจัยรามคำแหง มนุษยศาสตร์และสังคมฯ 1906-1730 ว22.3
วิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร 0125-8850 ว23
วารสารวิชาการปริทัศน์ 1513-802X ว23.1
วารสารวิชาการเกษตร 0125-8389 ว24
วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี 1686-5715 ว24.1
วารสารศูนย์เกษตรบางพระ 0857-9563 ว25
วารสารศูนย์บางพระ 0857-9563 ว25
วารสารราชมงคลภาคตะวันออก ว25
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ว26
วารสารนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ 0859-085X ว27
วารสารเศรษฐกิจธนาคารกรุงเทพ ว28
วารสารเศรษฐศาสตร์เกษตร ว29
วารสารการบริหารและธุรการ 1513-7457 ว29.1
วารสารประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ 0857-2143 ว30
วารสารประชากรและสังคม 0857-7175 ว30.1
วารสารที่ดิน ว31
วารสารรักษ์เกษตร 1685-0505 ว31.1
วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับวิทยาศาสตร์ 0125-3395 ว32
วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์ 0859-1113 ว32.1
วารสารพวงแสดและส่งเสริมการเกษตร ว33
วารสารการจัดการสมัยใหม่ ว33.1
วารสารกฎหมาย = Chulalongkorn Law Journal 0125-3093 ว34
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 0859-5127 ว34.1
วารสารส่งเสริมการเกษตรภาคใต้ ว35
วารสารส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร มช 1513-0371 ว35.1
วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม 0857-0965 ว35.2
วารสาร.ส่งเสริมการลงทุน 0857-8502 ว36
วารสารสุขภาพ ว37
เพื่อนสุขภาพ 0859-077X ว37
วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา = ECT ว37.1
วารสารห้องสมุด 0857-0068 ว38
วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (มธ) ว39
วารสารโครงการหลวง ว39.1
วารสารวิทยาศาสตร์ (สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) 0125-0515 ว40
วิทยาสารเกษตรศาสตร์:สาขาวิทยาศาสตร์ 0072-5192 ว41
วิทยาสารเกษตรศาสตร์:สาขาสังคมศาสตร์ 0125-8370 ว42
เวทเทอรินารี่ นิวส์ = Veterinary News 0125-8508 ว43
วารสารข่าวปศุสัตว์ 1513-8011 ว43.1
วารสารศึกษาศาสตร์ 0125-3212 ว43.2
เวชชสารสัตวแพทย์ 0125-6491 ว44
วารสารสำนักงาน ป.ป.ส ว45
วารสารวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ว46
วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ 0125-278- ว46.1
วารสารวนศาสตร์ 0943-0916 ว47
วารสารส่งเสริมการเกษตร 1685-8050 ว47.1
วารสารส่งเสริมพัฒนาการเกษตร 0859-9386,0857- ว48
วารสารการวิจัยและพัฒนา คณะธุรกิจการเกษตร ม.แม่โจ้ 1686-1043 ว48.1
วารสารกรมคุมประพฤติ 0858-8619 ว49
วารสารเพื่อการพัฒนาชนบท 1658-2451 ว50
วารสาร ธ.ก.ส ว50
วิศวกรรมก้าวหน้า ว51
วารสารวิจัยและฝึกอบรม 1686-2201 ว51.1
วารสารสภาอาจารย์ 0858-4478 ว52
วารสารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ 1513-9123 ว52.1
วารสารสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 1905-3002 ว52.2
วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ ว53
วารสารควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ว54
วารสารกรมเจ้าท่า 0859-9408 ว54
วารสารนโยบายพลังงาน 0859-3701 ว54.1
วารสารสัตวแพทย์ ม.เกษตร ว55
วารสาร ส.ส.ท ฉบับคิวซี ว56
วารสารนนทรี ว56.1
วิศวกรรมสาร (สมาคมจุฬาฯ 0125-0523 ว57
วารสารส่งเสริมเทคโนโลยี(สสท) 0859-1156 ว58
วารสารโคนม ว59
The cows ว59.1
วารสารสังคมพัฒนา 0857-7439 ว60
วารสารสัตว์ปีก (แม่โจ้) ว61
วารสารยุติธรรม 0858-8953 ว61.1
วารสารวิศวกรรมสาร ฉบับ วสท. เทคโนโลยี ว62
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี(ม.อบ.) 1685-7941 ว62.1
วารสารราชบัณทิตยสถาน 0125-2968 ว63
วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ 1905-2529 ว63.1
วารสารสถาบันอาหาร=Food Journal of Thailand 0859-967X ว64
วารสารวิชาการข้าว 1906-0246 ว64.1
วารสารสาธารณสุขมูลฐานและการพัฒนา ว65
วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา ว65
วารสารเศรษฐกิจการพาณิชย์ 0125-0566 ว66
วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 1686-445X ว66.1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) 0857-2380 ว67
วารสารมหาวิทยาลัยบูรพา 0859-2535 ว67.1
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1906-3849 ว67.2
วารสาร Lab Today 1513-944- ว67.3
วารสารโค-กระบือ ว68
วารสารตำรวจ 1685-2672 ว68.1
วารสารศุลกากร ว69
วารสารการพาณิชนาวี ว70
วารสารการประกันคุณภาพ 1513-668X ว70.1
Window Magazine ชื่อใหม่ COMMART 0858-7868 ว71
วัวควาย ว72
วารสารศาลยุติธรรม 1513-9702 ว72.1
วารสารศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 0858-1452 ว73
วารสารนเรศวรพะเยา 1906-2141 ว73.1
วารสารเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์ ว74
วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ว75
วารสารการวิจัยทางการศึกษา ว76
วารสารวิทยาการจัดการ 0125-8362 ว76.1
วารสารข้าราชการครู 0857-7536 ว77
วารสารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 0857-7536 ว77
วารสารสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ว78
วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 0858-9218 ว78.1
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ 0125-6203 ว79
วารสาร มฉก.วิชาการ วิทยาศาสตร์ 0859-9343 ว80
วารสารส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอน. 0857-8966 ว80.1
วารสาร ส.ส.ว.ท. (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี) 0857-2501 ว81
วารสารสังคมศาสตร์ (จุฬา) ว82
มนุษยศาสตร์สาร 1513-461X ว82.1
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 1905-2383 ว82.2
วิจัยเชิงคุณภาพ ว83
วารสารเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1513-1378 ว83.1
วารสารสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 1686-5456 ว83.2
วิศวกรรมศาสตร์ (จุฬาลงกรณ์) ว84
วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย ว84.1
วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ 1906-3628 ว84.2
วารสารเทคโนโลยีสุรนารี 0858-849X ว85
วารสารกฎหมายปกครอง 1513-1777 ว86
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0858-4435 ว87
วารสารเซ็นต์จอห์น 0859-9432 ว88
วารสารการศึกษาแห่งชาติ ว88
วิทยาการจัดการปริทัศน์ 1513-1145 ว88.1
วารสารคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯสหประชาชาติ ว89
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 0857-684X ว90
วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. 0857-1600 ว91
วารสารวิทยาศาสตร์ มก. 0125-7730 ว92
วารสารวิทยาศาสตร์ มข. 0125-2364 ว93
วิศวกรรมสาร ฉบับวิจัยและพัฒนา 0857-7951 ว94
วารสารศูนย์บริพันธ์เพื่อการศึกษา ว95
วารสารวิจัยรำไพพรรณี 1906-327X ว95.1
วารสารวิธีวิทยากรวิจัย 1857-2933 ว96
วารสารมนุษย์ศาสตร์ปริทัศน์ 0125-2690 ว97
วารสาร มฉก.ฉบับสังคมศาสตร์ 0859-9343 ว97.1
วารสารวิทยาศาสตร์การแพทย์ 0125-684X ว98
วารสารเคมีน่ารู้ ว98.1
วารสารจิตวิทยาคลีนิค ว99
วารสารโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ว100
วารสารผู้สูงอายุ 0857-2747 ว101
วารสารเศรษฐกิจและสังคม 0125-0892 ว102
วารสารสมาคมอนุรักษ์ไก่ฟ้าแห่งชาติ ว103
วิทยาจารย์ 1513-1912 ว104
วิศวกรรมสาร มก. 0857-4154 ว105
วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ว106
วิศวกรรมสาร มข. 0125-8273 ว107
วารสารวิทยาศาสตร์การอาหาร ว108
วารสารนิติศาสตร์ 0857-3867 ว109
วารสารบริหารธุรกิจ 0125-233X ว110
วารสารดินและปุ๋ย 0857-2399 ว111
วารสารวิจัยสังคม = Journal of Social Research 0857-9180 ว112
วารสาร มกค. (มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย) ว113
วารสารร่มพฤกษ์ 0125-7609 ว114
วารสารยางพารา 0125-4405 ว115
วารสารบริหารธุรกิจรังสิต(เปลี่ยนชื่อเศรษฐศาสตรฯ 1513-024X ว116
วารสารบริการธุรกิจรังสิต ชื่อใหม่ เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ 1686-7531 ว116.1
วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช 0857-6955 ว117
วารสารสำนักหอสมุด มช. 0858-2602 ว118
วารสารวิทยบริการ (มอ.= ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี) 0857-9296 ว119
วารสารวิชาการ 1513-0096 ว120
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม 0858-7498 ว121
วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์ 1513-7287 ว122
วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2228-8724 ว122.1
วารสารร่มไทรทอง 0858-2688 ว123
วารสารสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ว124
วารสารวิจัยและฝึกอบรม 0859-9246 ว124.1
วารสารคณิตศาสตร์ ว125
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและการพัฒนา ชื่อใหม่ วารสาร วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและการพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 0857-5290 ว126
วารสาร วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและการพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ชื่อเดิม วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและการพัฒนา 0857-5290 ว126
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1686-9311 ว126.1
วารสารสมาคมนักวิจัยมหาวิทยาลัยไทย ว127
วารสารสถานีโครงการหลวงอ่างขาง ว127.1
วารสารวิทยบริการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว128
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ว128.1
วารสาร พ.ส.ล 0858-4753 ว129
วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร 0857-5428 ว130
วารสารกรมยุทธศึกษาทหาร ว131
วารสารเกษมบัณฑิต 1513-5667 ว131.1
วารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0125-7498 ว131.2
วารสารพุทธศาสตร์ศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 0858-8325 ว132
วารสารเกษตรนเรศวร 0859-3027 ว133
วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0028-0011 ว134
วารสารวิจัยจุฬาลงกรณ์ ว135
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ 0859-9807 ว135.1
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 1906-5981 ว135.2
วารสารพระจอมเกล้าลาดกระบัง 0858-8430 ว136
วารสารพลังงานทดแทน 1905-3452 ว136.1
วารสารสวนปรุง 0857-2127 ว137
วารสารการวัดผลการศึกษา มศว.มหาสารคาม 0858-5520 ว138
วารสารวัดผลทางการศึกษา (ประสานมิตร) 0125-3778 ว138.
วารสารเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล 0125-1570 ว139
วารสารตรวจเงินแผ่นดิน 0190-4944 ว140
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร ว141
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร 0858-7356 ว142
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ 1906-1048 ว142.1
วารสารวาริชศาสตร์ 0859-1008 ว143
วารสารการศึกษาไทย 1686-5073 ว143.1
วารสารเกษตรทางเลือก , เกษตรกรรมธรรมชาติ ว144
วารสารวิจัยการตลาด 0859-5607 ว145
วารสารสมาคมนักวิจัย 0859-2330 ว145.1
วารสารศาลแรงงาน ว146
วารสารกระทรวงแรงงาน ว146.1
วารสารแรงงาน ว146.2
วงการก่อสร้าง 0857-3115 ว147
วารสารรักษาดินแดน 0859-0982 ว148
วารสารเสือป่า ว148
วารสารรักษาดินแดนและการสัสดี ว148
วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม [Health] 0859-5453 ว149
วารสาร คพ. = กรมควบคุมมลพิษ ว150
วารสารวิจัยสภาวะแวดล้อม 0125-6939 ว151
วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มก. 0125-2860 ว152
วารสารบรรณศาสตร์ 0125-2836 ว153
มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มข. 0125-5061 ว154
วารสารเศรษฐศาสตร์ มช. 0859-8479 ว155
วารสารตลาดหลักทรัพย์ 0859-7871 ว156
วารสารวิจัย มข. 0859-3957 ว157
วารสารวิจัย มข ฉบับบัณฑิตศึกษา. 0589-3957 ว157.1
วารสารวิจัย มข.สาขามนุษยศาสตร์และสังคมฯ 2229-2292 ว157.2
วารสารวิศวสารลาดกระบัง 0125-1724 ว158
วารสารวิชาการสาธารณสุข 0858-4923 ว159
วารสารศาลรัฐธรรมนูญ 1513-1246 ว160
วารสารวิชาการปศุสัตว์เขต 5 1513-0320 ว161
วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี(ม.รังสิต) 1513-038X ว162
วารสารวิชาการป่าไม้ 1513-1815 ว163
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ (ม.เชียงใหม่) 0857-2178 ว164
วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย 2859-497X ว165
วารสารวิชาการศาลปกครอง ว166
วารสารเศรษฐศาสตร์ลานนา ม.พายัพ 1513-7759 ว167
วารสารมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย 0857-3859 ว168
วารสารโรคเอดส์ 0857-8575 ว169
วารสารอักษรศาสตร์ (ม.ศิลปากร) 0857-2038 ว170
วารสารยา สมาคมร้านขายยา 0125-8524 ว171
วารสาร สออ.ประเทศไทย 1513-0975 ว172
วารสารการพิมพ์สกรีน ว173
วารสารสถาบันพัฒนาครูอาชีวศึกษา 0858-2572 ว174
วารสารทางวิชาการราชภัฏกรุงเก่า 0859-1040 ว174.1
วารสารสมาคมส่งเสริมการพิมพ์ ว175
วารสารสมาคมส่งเสริมการวิจัย ว175.1
วารสารวิมานเมฆ 1513-3281 ว176
วารสารกรมบังคับคดี 0859-0516 ว177
วารสารวิชาการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ว178
วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1685-8234 ว179
วารสารเทคโนโลยีธนบุรี 1685-2141 ว180
วารสารความร่วมมือกับต่างประเทศกระทรวงศึกฯ 1686-0748 ว181
วารสารผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 1685-3865 ว182
วารสารวิชาการสิทธิมนุษยชน 1685-8077 ว183
วารสารศิลปาศาสตร์ ว184
วารสารศิลปศาสตร์ ม.สงขลา 1906-7208 ว184.1
วารสารศิลปศาสตร์ มธ 1513-9131 ว184.2
วารสารพืชปลูกพื้นเมืองไทย ว185
วารสาร ปขมท. ว186
วารสารสถาบันราชประชาสมาสัย 1685-8964 ว187
วารสารสารสนเทศ 1513-7015 ว188
วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ 0857-4677 ว189
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1686-4409 ว190
วารสารครูเชียงใหม่ ว191
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ว192
วารสารหาดใหญ่วิชาการ 1686-1868 ว193
วารสาร Productivity World 0859-4139 ว194
วารสารกีฬา 0125-5816 ว195
วารสารการค้าโลก 1685-7712 ว196
วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง 1680-6541 ว197
วารสารวิจัยสมาคมห้องสมุดฯ 1905-0793 ว198
วารสารเศรษฐศาสตร์ มก. 0858-9291 ว199
วารสารศาลยุติธรรมปริทัศน์ 1905-3754 ว200
วารสาร กทช. 1905-5870 ว201
ฅนสหกรณ์. 1906-244X ว202
วารสารดำรงราชานุภาพ 1513-6884 ว203
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : ว204
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อุบล 2228-8244 ว204.1
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 1905-9361 ว205
วิทยุสราญรมย์ 1513-105X ว206
วารสารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ว207
วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง 1905-7393 ว208
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.สารคาม 1686-9664 ว208.1
วารสารกรมประชาสัมพันธ์ 0859-4406 ว209
วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา 1906-2230 ว210
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ ชื่อเดิม วารสารบริการธุรกิจรังสิต 1686-7531 ว116.1
Journal Title () ISSN Content Link
เศรษฐกิจการเกษตรวิจัย ศ1
เศรษฐกิจปริทัศน์ 0857-5770 ศ2
เศรษฐกิจสนเทศ ศ3
ศิลปวัฒนธรรม ศ4
ศิลปากร 0125-0531 ศ5
ศานติสังคม ศ6
เศรษฐกิจเสรี ศ7
ศักยภาพ (นิตยสารรายเดือนของสมาคมนักวิชาชีพไทยในญี่ปุ่น ศ8
เศรษฐทัศน์ ศ9
Journal Title () ISSN Content Link
ปศุสัตว์เกษตรศาสตร์ ชื่อเดิม สุกรสาส์น 0125-2070 ส7
สัตวบาล 0858-4001 ส1
สังคมศาสตร์ปริทัศน์ 0858-5490 ส2
สัตว์เศรษฐกิจ 0859-9106 ส3
สารศิริราช 0125-152X ส4
สาส์นไก่และการเกษตร 0125-0647 ส5
สรุปข่าวธุรกิจธนาคารกสิกรไทย 0125-3045 ส6
สุกรสาส์น ชื่อใหม่ ปศุสัตว์เกษตรศาสตร์ 0125-2070 ส7
สตรีทัศน์ ส8
สร้างคุณค่า 0857-2763 ส8.1
เสรีภาพ ส9
เส้นทางเศรษฐี ส9.1
แสงสูญ ส10
เสนาสนเทศ กองทัพไทย (วารสาร) 0125-4243 ส11
เสนาสาร ส11
สารอโศก 0857-7595 ส12
สารพัฒนาหลักสูตร 0125-6289 ส13
สัตวแพทย์สาร 0125-0620 ส14
สหภาพโซเวียต ส15
สานแสงอรุณ 0859-7227 ส15.1
สักทอง 0125-3433 ส16
สายชล ส17
สื่อรักสัตว์เลี้ยง 0859-2039 ส17.1
สื่อพลัง ส18
สารคดี 0857-1538 ส19
สัตว์น้ำ 0858-2386 ส20
สัตว์น้ำเศรษฐกิจ ส20.1
สวนจตุจักร ส21
สุนัขและสัตว์เลี้ยง ส22
สมาธิ ส23
สวนสวยโรงเรียนงาม 0857-8117 ส24
เส้นทางสีเขียว 1513-3222 ส24.1
สนเทศสาส์น 0857-5866 ส25
สยามอารยะ ส26
สารสภาคณาจารย์แม่โจ้ ส27
สื่อสิ่งแวดล้อม ส28
สุทธิปริทัศน์ 0857-2670 ส29
สารล้านนา ส30
สาส์นห้องสมุดแม่โจ้ ส31
สาส์นอิสลาม 0859-7162 ส32
เสขิยธรรม ส33
สารวุฒิสภา 0858-6993 ส33
สุญญตาราม ( วารสาร) 0858-5008 ส34
สังคมศาสตร์ 0125-4138 ส35
สีมาจารย์ 0857-2850 ส36
สาละวินโพสต์ 1906-3504 ส43
ญี่ปุ่น (ส่องฟ้าอาทิตย์อุทัย) 0858-6225 ส37
สารนิเทศ 0859-0745 ส38
สารกรมศิลปากร ส39
สรรพากรสาร 0125-5991 ส40
ส่องกรุง ส41
สาส์นรัฐประศาสนศาสตร์ ส42
สาละวินโพสต์ 1906-3504 ส43
Journal Title () ISSN Content Link
หมอชาวบ้าน 0125-2275 ห1
หนังสือพิมพ์สหกรณ์ 0125-1317 ห2
หลักเมือง 0858-3803 ห3
หมออนามัย 0858-2912 ห4
หลากกฎหมายหลายธุรกิจ 0685-6007 ห5
หน้าจั่ว 0857-1475 ห6
Journal Title () ISSN Content Link
อนุรักษ์ดินและน้ำ อ1
ไอทีเมเนจเม้น อ2
อาหาร 0125-1147 อ3
อนุสารอุดมศึกษา 0125-2461 อ4
อุตสาหกรรมสาร 0125-8165 อ5
SMEs Plus 1906-8093 อ5.1
เอกสารข่าวรัฐสภา 0125-0833 อ6
เอกสารภาษีอากร 0125-6580 อ7
อัพเดท 0858-6934 อ8
อีคอนนิวส์ 0858-0731 อ9
ไอทีซอฟต์ อ10
อุตสาหกรรมเกษตร 0857-9571 อ11
SMEs Today อ11.1
Architecture & Decoration (เอ แอนด็ ดี) อ12
อาหารและสุขภาพ อ13
อะโนเนะ อ14
I am magazine 1686-9435 อ15
อาชีพเลี้ยงสัตว์ อ16
อินดัสทรี่แม็ก อ17
อิสราเอล อ18
ไอเดีย อ19
ANYWhere 1685-3660 อ19.1
English อิงลิช (นิตยสารเพื่อคนที่รักภาษาอังกฤษ) อ20
เอ็มบีเอ. (MBA) 1513-8275 อ21
อาร์ช แอนด์ ไอเดีย 0858-5539 อ22
วารสารอุตุนิยมวิทยา อ23
อากาศวิทยา อ23
อควาฟาร์มมิ่ง อ24
AQUA Biz อ24.1
อุตสาหกรรม อ25
อินฟอร์เมชั่น รีเสิร์ช 0859-015X อ26
อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต 0859-595X อ27
อนุสาร อสท. 0125-7226 อ28
M&W อ29
อินเทอรเน็ต แมกกาซีน อ30
Inter Décor 0859-5658 อ31
E-Commerce 0857-0809 อ32
Energy Plus Journal 1686-3003 อ33
Asia pacific Food Industry Thailand อ34
อาษา 0857-3050 อ35
โอโอเอ็ม 1686-6061 อ36
ไอเก็ตอิงลิช 1905-6524 อ37
Journal Title () ISSN Content Link
ไฮไฟ สเตอริโอ 0125-4472 ฮ1
ฮาวทูอินบิสซิเนส ฮ2
ไฮ คลาส 0857-6807 ฮ3
ฮาว ดี.ที.พี ฮ4
Hi-ed 1686-6754 ฮ5
Hobby Electronics ฮ6
Hallo Chiang Mai ฮ7