สายตรงผู้อำนวยการ
logomjumini
สืบค้นหนังสือ / วารสาร

logoebsco Single Search Service:

Keyword Title Author
logopulinet PULINET Search Service:

Keyword Title Author

ทรัพยากรห้องสมุด

ฐานข้อมูล

บริการอื่นๆ

Library Publication

ข่าวสารและกิจกรรม

American Chemical Society Journal (ACS)

เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์จากสํานักพิมพ์ The American Chemical Society จำนวน 40 รายชื่อ ที่ให้ข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป บทความ และงานวิจัย จากวารสารทางด้านเคมีและวิทยาศาสตร์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยรวบรวมจากวารสารทั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่ม วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Journals) ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเป็นข้อมูล ฉบับเต็ม (Full text) แบบ HTML และ PDF และรูปภาพ (Image) ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996-ปัจจุบัน ได้สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://pubs.acs.org/
นอกจากนี้ยังสามารถติดตามข่าวสารต่างๆ ผ่าน Social Network ได้ที่ http://pubs.acs.org/page/follow.html
   สำหรับผู้ใช้บริการที่อยู่นอกเครือข่ายของมหาวิทยาลัยแม่โจ้นั้น สามารถสืบค้นได้โดยใช้เทคโนโลยีระบบเครือข่ายเสมือนส่วนตัว หรือ Virtual Private Network (VPN) ได้ดังนี้ 

[..ดูแนะนำฐานข้อมูลทั้งหมด..]