สายตรงผู้อำนวยการ
logomjumini
สืบค้นหนังสือ / วารสาร

logoebsco Single Search Service:

Keyword Title Author
logopulinet PULINET Search Service:

Keyword Title Author

ทรัพยากรห้องสมุด

ฐานข้อมูล

บริการออนไลน์

Library Publication

ข่าวสารและกิจกรรม

CAB Direct

CAB Direct เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรม สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็ม จัดทำและผลิตโดย CAB International ครอบคลุมเนื้อหาด้านการเกษตร ป่าไม้ อาหารและโภชนาการ สิ่งแวดล้อม สัตวแพทยศาสตร์และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ข้อมูลมากกว่า 4.5 ล้านรายการ จากวารสาร หนังสือ รายงานการประชุม ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์และอื่นๆ มากกว่า 10,000 รายชื่อ ตั้งแต่ปี 1973-ปัจจุบัน การสืบค้น CAB Direct เป็นการเชื่อมตรงไปสืบค้นจาก Server ในต่างประเทศทำให้ได้ข้อมูลที่ทันสมัยกว่าการสืบค้นจาก Server ภายในประเทศ จึงสามารถเชื่อมโยงไปยังเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) ได้หลากหลายภาษา รวมถึงภาษาไทยด้วย ได้สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://www.cabdirect.org
   สำหรับผู้ใช้บริการที่อยู่นอกเครือข่ายของมหาวิทยาลัยแม่โจ้นั้น สามารถสืบค้นได้โดยใช้เทคโนโลยีระบบเครือข่ายเสมือนส่วนตัว หรือ Virtual Private Network (VPN) ได้ดังนี้ 

[..ดูแนะนำฐานข้อมูลทั้งหมด..]