สายตรงผู้อำนวยการ
logomjumini
สืบค้นหนังสือ / วารสาร

logoebsco Single Search Service:

Keyword Title Author
logopulinet PULINET Search Service:

Keyword Title Author

ทรัพยากรห้องสมุด

ฐานข้อมูล

บริการออนไลน์

Library Publication

ข่าวสารและกิจกรรม

แนะนำวารสารประจำเดือน ก.ย. 2556
วารสารเกษตร ปีที่

“วารสารเกษตร” เป็นวารสารวิชาการของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีกำหนดออกราย 4 เดือน (กุมภาพันธ์, มิถุนายน และตุลาคม) ซึ่งจะพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการสาขา เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร สัตวแพทย์ และชีววิทยา ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย สำหรับฉบับที่ 2 นี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับบทความวิจัยทางด้าน สัตวศาสตร์ ประมง กีฎวิทยา พืชสวน และพืชไร่ ที่ผู้อ่านสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการต่อยอดความรู้และต่อยอดงานวิจัยได้ ซึ่งเนื้อหาเด่นในฉบับนี้คือ เรื่องอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ของประเทศไทย ที่ทำรายได้จากการส่งออกทั้งสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์ ได้ 5 อันดับแรกของโลก ส่วนสุกรที่มีการส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นที่มีมาตรฐานสูงประเทศหนึ่งเลยทีเดียว
สนใจอ่านเพิ่มเติม สามารถใช้บริการได้ที่ ชั้นวารสารปัจจุบัน เลขชั้น ว4 ชั้น 3 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สอบถามโทร. 3206

[..ดูแนะนำวารสารทั้งหมด..]