สายตรงผู้อำนวยการ

สถิติจำนวนทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด


สถิติจำนวนทรัพยากรสารสนเทศ

     มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนของสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีทุกประเภทประกอบด้วยหนังสือ วิทยานิพนธ์ วารสารและหนังสือพิมพ์ จุลสาร กฤตภาค โสตทัศนวัสดุ และฐานข้อมูลสำเร็จรูป CD-ROM DVD-ROM MULTIMEDIA โดยทรัพยากรดังกล่าวข้างต้นมีจำนวนดังนี้

ข้อมูล ณ วันที่  1  มิถุนายน  พ.ศ. 2560

จำนวนหนังสือ (เล่ม)

หมวด 
คำอธิบายหมวด 
ห้องสมุดแม่โจ้-เชียงใหม่
ห้องสมุดแม่โจ้-แพร่ฯ
ห้องสมุดแม่โจ้-ชุมพร
รวม
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ทั้งหมด
000
เบ็ดเตล็ด 12,548 2,254 1,889 80 339 -   14,776 2,334 17,110
100
ปรัชญา 3,245 331 677 41 125 - 4,047 372 4,419
200
ศาสนา 4,351 359 314 3 15 4,680 362 5,042
300
สังคมศาสตร์ 48,870 7,389 8,781 344 690 2 58,341 7,735 66,076
400
ภาษาศาสตร์ 4,547 1,725 728 122 130 5,405 1,851 7,256
500
วิทยาศาสตร์ (บริสุทธิ์) 17,954 7,996 2,269 291 358 16 20,581 8,303 28,884
600
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 48,968 14,826 8,326 650 1377 8 58,671 15,484 74,155
700
ศิลปวัฒนธรรม ภาษา 4,423 1,182 761 38 15 5,199 1,220 6,419
800
วรรณกรรม วรรณคดี 2,737 576 394 28 29 - 3,160 604 3,764
900
ประวัติศาสตร์ 7,404 966 1,539 29 130 2 9,073 997 10,070

รวม 155,047 37,604 25,678 1,626 3,208 28 183,933 39,262 223,195


สื่อโสตทัศนวัสดุ


รายการ

จำนวน

CD/DVD เกษตร

269

CD/DVD สารคดี

1,072

CD/DVD บทเรียนภาษา

226

CD/DVD บันเทิง

2,618

รวม

4,185 

 

บทความวารสาร  

จำนวน

140,979

บทความ

วารสารภาษาไทย

จำนวน

831

รายการ

วารสารภาษาต่างประเทศ

จำนวน

 471

รายการ

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (E-book, E-clipping, E-journal)

จำนวน

 32

ฐานข้อมูล

Single Search

จำนวน

 1


วารสารอิเล็กทรอนิกส์

จำนวน

 35

รายชื่อ