สายตรงผู้อำนวยการ

สถิติจำนวนทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด


สถิติจำนวนทรัพยากรสารสนเทศ

     มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนของสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีทุกประเภทประกอบด้วยหนังสือ วิทยานิพนธ์ วารสารและหนังสือพิมพ์ จุลสาร กฤตภาค โสตทัศนวัสดุ และฐานข้อมูลสำเร็จรูป CD-ROM DVD-ROM MULTIMEDIA โดยทรัพยากรดังกล่าวข้างต้นมีจำนวนดังนี้

ข้อมูล ณ วันที่  18  กันยายน  พ.ศ. 2560

จำนวนหนังสือ (เล่ม)

หมวด 
คำอธิบายหมวด 
ห้องสมุดแม่โจ้-เชียงใหม่
ห้องสมุดแม่โจ้-แพร่ฯ
ห้องสมุดแม่โจ้-ชุมพร
รวม
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ทั้งหมด
000
เบ็ดเตล็ด
12,592
2,267
1,918
81
343
-  
14,853
2,348
17,201
100
ปรัชญา
3,277
332
684
41
142
-
4,103
373
4,476
200
ศาสนา
4,362
359
328
3
20
4,710
362
5,072
300
สังคมศาสตร์
49,014
7,402
8,852
356
1067
2
58,933
7,760
66,693
400
ภาษาศาสตร์
4,571
1,725
736
127
205
8
5,512
1,860
7,372
500
วิทยาศาสตร์ (บริสุทธิ์)
18,041
8,017
2,302
291
581
18
20,924
8,326
29,250
600
วิทยาศาสตร์ประยุกต์
49,075
14,866
8,470
664
1576
8
59,121
15,538
74,659
700
ศิลปวัฒนธรรม ภาษา
4,452
1,210
776
47
150
5,378
1,257
6,635
800
วรรณกรรม วรรณคดี
2,775
580
399
33
89
1
3,263
614
3,877
900
ประวัติศาสตร์
7,455
973
1,561
30
408
2
9,424
1,005
10,429

รวม 155,614 37,731 26,026 1,673 4,581 39 186,221 39,443 225,664


สื่อโสตทัศนวัสดุ


รายการ

จำนวน

CD/DVD เกษตร

279

CD/DVD สารคดี

1,095

CD/DVD บทเรียนภาษา

231

CD/DVD บันเทิง

2,847

รวม

4,452 

 

บทความวารสาร  

จำนวน

142,210

บทความ

วารสารภาษาไทย

จำนวน

831

รายการ

วารสารภาษาต่างประเทศ

จำนวน

 471

รายการ

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (E-book, E-clipping, E-journal)

จำนวน

 32

ฐานข้อมูล

Single Search

จำนวน

 1


วารสารอิเล็กทรอนิกส์

จำนวน

 35

รายชื่อ