สายตรงผู้อำนวยการ

บริการของสำนักหอสมุด


ชั้นที่ 1

>> หนังสือพิมพ์ & นิตยสาร
>> การจัดแสดงนิทรรศการห้องสมุด
>> มุมกาแฟ
>> มุมอ่านหนังสือ
>> ห้องประชุม สัมมนา

>> ตู้คือนหนังสือล่วงเวลา

ชั้นที่ 2

>> การจัดแสดงหนังสือใหม่
>> บริการ ยืม-คืน สารสนเทศห้องสมุด
>> บริการแนะนำและฝึกอบรมการสืบค้นสารสนเทศ
>> คอมพิวเตอร์สืบค้นสารสนเทศ Ipac & Internet และฐานข้อมูลออนไลน์
>> บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ Internet ,Printer และ Scanner
>> บริการสืบค้นสารสนเทศและช่วยการค้นคว้า
 
>> บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
>> บริการยืมระหว่างห้องสมุด (ILL)
>> บริการยืม-คืนระหว่างห้องสมุดร่วมกัน (PULINET)
>> หนังสืออ้างอิง
>> หนังสือทั่วไป
>> สิ่งพิมพ์รัฐบาล
>> รายงานการวิจัย
>> รายงานประจำปี
>> วิทยานิพนธ์
>> คู่มือมหาวิทยาลัย
>> หนังสือสำรอง
>> บริการถ่ายเอกสาร

ชั้นที่ 3

>> คอมพิวเตอร์สืบค้นสารสนเทศ Ipac & Internet
>>
วารสาร, นิตยสาร (ฉบับปัจจุบัน, ล่วงเวลา, เย็บเล่ม)
>> หนังสือพิมพ์ (ฉบับล่วงเวลา)
>> จุลสาร
>> สารสนเทศภาคเหนือ
>> คอมพิวเตอร์สืบค้นสารสนเทศ Ipac & Internet
>> บริการโสตทัศนศึกษา
>> ห้องประชุม สัมมนา ห้องฉายวิดีโอ
>> บริการถ่ายเอกสาร