สายตรงผู้อำนวยการ

คณะผู้บริหารสำนักหอสมุด


นางอรณา พิทยากรศิลป์

บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

Phone : 3502, 0-5387-3502

E-mail: arana@mju.ac.th

นางอริศรา สิงห์ปัน

บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดฝ่ายบริหาร และ
หัวหน้ากลุ่มภารกิจระบบและข่ายงานสารนิเทศ

Phone : 3503 , 0-5387-3503

E-mail: arissaras@hotmail.com

นางสาวเพชรประกายแก้ว ดวงหฤทัยทิพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักหอสมุด และ
หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารและธุรการ

Phone : 3501, 0-5387-3501

E-mail: pethpark@gmail.com

นางสาวเบญจรัตน์ ศุภอุดมฤกษ์

นักเอกสารสนเทศ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักหอสมุด และ
หัวหน้ากลุ่มภารกิจจดหมายเหตุและสารนิเทศท้องถิ่น

Phone : 3507, 0-5387-3507

E-mail: benjaratsupaudomlerk@gmail.com

นางพิทยา สุนทราวงศ์

บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มภารกิจเทคโนโลยีทางการศึกษา

Phone : 3508, 0-5387-3508

E-mail: pitaya@mju.ac.th

นางสาวสุวิชา ศรีวิชัย

บรรณารักษ์
หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการสารนิเทศ

Phone : 3509, 0-5387-3509

E-mail: nokko284@gmail.com