สายตรงผู้อำนวยการ

บริการ Article Delivery


บริการ Article Delivery    

             อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้  หากต้องการบทความในวารสารต่างประเทศ แต่ไม่มีเวลาเข้าห้องสมุด

ทางสำนักหอสมุด มีบริการ Article Delivery ส่งบทความให้ถึงท่านทันที ไม่เกิน 1 วัน เวลาราชการ  เพียงกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการ >>

บริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย  

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 3506 และ 3515  หรือ e-mail : namjai@mju.ac.th , apisit@mju.ac.th