สายตรงผู้อำนวยการ

เครือข่ายรักการอ่าน


หลักการและเหตุผล

     ปัจจุบันเป็นยุคของข่าวสาร การอ่านจึงมีความสำคัญมากในชีวิตประจำวันของทุกคน ข้อมูลหรือความรู้ความเจริญแทบทุกด้านได้รับการเผยแพร่ในรูปของสิ่งตีพิมพ์ มากมาย บุคคลในวงการต่างๆ จึงควรมีความรู้และความสามารถในการอ่านเพื่อพัฒนาตนเองพัฒนาความรู้ การอ่านเป็นปัจจัยและมูลเหตุที่สำคัญทำให้เกิดองค์ความรู้ การรับรู้ข่าวสารที่ทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้ในการดำรงชีวิต และการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น อันจะนำไปสู่การพัฒนาทางเทคโนโลยี ตลอดจนพัฒนาประเทศในที่สุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีภารกิจหลักในการทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่ ให้บริการวิชาการ บริการสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยในทุกๆ ด้าน นอกจากนี้ยังเป็นหน่วยงานที่ให้บริการสนับสนุนการค้นคว้าวิจัย จึงได้จัดโครงการเครือข่ายรักการอ่าน เพื่อส่งเสริมการอ่านให้แก่นักศึกษา ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์จากการอ่าน ส่งเสริมให้สมองดี ได้ฝึกสมองฝึกความคิด

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริมการอ่านและให้นักศึกษามีนิสัยรักการอ่าน
  2. เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
  3. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ รู้จักคิดวิเคราะห์ ในการฝึกสมองฝึกความคิด