สายตรงผู้อำนวยการ

ระเบียบสำนักหอสมุด


ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ระเบียบการใช้บริการสำนักหอสมุด
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การให้ยืมทรัพยากรสารสนเทศ
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง เวลาการใช้บริการสำนักหอสมุด
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการ ค่าปรับและค่าธรรมเนียม สำนักหอสมุด
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ระเบียบการใช้และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการห้องบรรยาย สำนักหอสมุด