สายตรงผู้อำนวยการ

สาส์นห้องสมุด


 สาส์นห้องสมุด ปี 2558
 ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2558
 ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2558
 ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2558
สาส์นห้องสมุด ปี 2557

ปีที่ 18 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2557

ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2557

ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2557
ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2557

สาส์นห้องสมุด ปี 2556

ปีที่ 17 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2556

ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2556

ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2556

ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2556


สาส์นห้องสมุด ปี 2555

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2555

ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2555

ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2555 

ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2555


สาส์นห้องสมุด ปี 2554

ปีที่ 15 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2554

ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2554

ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2554

ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2554


สาส์นห้องสมุด ปี 2553

ปีที่ 14 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2553

ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน  2553

ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2553

ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2553


สาส์นห้องสมุด ปี 2552

ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2552

ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2552

ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2552

ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2552


สาส์นห้องสมุด ปี 2550

ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2550

ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2550

ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2550

ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2550


สาส์นห้องสมุด ปี 2549

ปีที่ 10 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2549

ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2549

ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2549

ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2549