สายตรงผู้อำนวยการ

แบบฟอร์มห้องสมุด


แบบฟอร์มสำหรับการบริจาคหนังสือ

แบบฟอร์มยืมระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา       readman

แบบฟอร์มสมัครสมาชิกห้องสมุดข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)         readman

แบบฟอร์มเสนอรายชื่อหนังสือเพื่อการจัดซื้อจัดหา

ขอเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN)        readman

แบบฟอร์มสมัครสมาชิกห้องสมุด สำหรับบุคคลภายนอก

แบบฟอร์มสมัครสมาชิกห้องสมุด สำหรับลูกจ้างชั่วคราว