สายตรงผู้อำนวยการ

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ


ปรัชญา เสริมสร้างปัญญา พัฒนาสู่โลกแห่งการเรียนรู้
ปณิธาน เชิดชูการศึกษาเพื่อนำพาสังคมมุ่งสู่ความเจริญที่ยั่งยืน
วิสัยทัศน์ เป็น Smart Library และแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรสู่นานาชาติ
พันธกิจ 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศให้เป็นระบบและมีมาตรฐาน
2. บริการสารสนเทศที่เป็นเลิศ
3. พัฒนาหอจดหมายเหตุเกษตรล้านนา
4. พัฒนาสำนักหอสมุดให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บริการโต๊ะอ่านหนังสือ