สายตรงผู้อำนวยการ

จำนวนทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ แยกตามหลักสูตร


จำนวนทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ แยกตามหลักสูตร

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

มหาวิทยาลัยแม่โจ้  หนังสือ (เล่ม)   สื่อโสต  วารสาร (จำนวนรายชื่อ) ฐานข้อมูล (จำนวนรายการ)
1.       คณะผลิตกรรมการเกษตร
1.1 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาอารักขาพืช
3,457    
35    
123    
89,354    
1.2 วิทยาศาสตรบัณฑิต (พืชศาสตร์) สาขาวิชาพืชสวน
15,633    
298    
127    
313,031    
1.3 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาปฐพีศาสตร์
1,293    
25    
111    
213,864    
1.4 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชไร่
14,789    
216    
140    
318,579    
1.5 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาเกษตรเคมี
6,640    
40    
105    
983    
1.6 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์การเกษตร
3,262    
72    
120    
90,766    
1.7 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร  (สหวิทยาการ)
837    
18    
98    
101,658    
1.8 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน
15,679    
283    
127    
313,031    
1.9 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่
14,789    
216    
140    
318,579    
1.1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์
1,293    
15    
111    
213,864    
1.11 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอารักขาพืช
3,457    
33    
123    
89,354    
1.12 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน
251    
10    
93    
633,639    
1.13 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรชนบท
187    
4    
104    
3,039    
1.14 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
3,564    
44    
116    
3,338    
1.15 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวนเกษตร
663    
1,247    
127    
3,310    
1.16 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร
454    
4    
106    
90,766    
1.17 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่
14,764    
216    
140    
318,579    
2.     คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
-      
    
    
    
2.1 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
4,698    
127    
100    
64,821    
2.2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
4,698    
127    
100    
64,821    
2.3 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
4,698    
127    
100    
64,821    
3.      คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
    
    
    
    
3.1 เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
502    
11    
31    
3,422,600    
3.2 ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม
842    
29    
33    
59,632    
3.3 สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
1,156    
36    
32    
5,757,451    
3.4 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและวางแผนสิ่งแวดล้อม
984    
34    
39    
522    
3.5 การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม
71    
-     
39    
276,993    
4.     คณะวิทยาศาสตร์
    
    
    
    
4.1 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
455    
26    
36    
2,410,384    
4.2 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
4,179    
679    
50    
3,725,866    
4.3 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
822    
25    
66    
2,501    
4.4 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
62    
3    
52    
13,334,236    
4.5 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
1,524    
405    
50    
9,107,165    
4.6 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
4,051    
678    
50    
1,883,714    
4.7 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2,052    
48    
45    
5,504,407    
4.8 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ
412    
11    
45    
8,233    
4.9 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
790    
25    
66    
3,709,106    
4.10 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์
59    
3    
52    
210,439    
4.11 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์
2,676    
44    
46    
11,570,535    
4.12 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
1,021    
29    
62    
78,130    
4.13 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนาโน
25    
7    
51    
811,687    
4.14 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
817    
25    
66    
3,709,106    
4.15 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์
59    
3    
52    
210,439    
4.16 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์
2,656    
44    
46    
11,570,535    
5.     คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
    
    
    
    
5.1 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
4,486    
101    
86    
92,872    
5.2 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
667    
60    
67    
107,228    
5.3 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
1,131    
32    
65    
145,096    
5.4 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
3,252    
54    
68    
6,314    
5.5 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
213    
21    
47    
9,784    
5.6 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
4,487    
101    
86    
92,872    
5.7 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
1,131    
32    
65    
145,096    
5.8 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
3,250    
54    
68    
6,314    
5.9 วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
1,131    
32    
65    
145,096    
6.      คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
    
    
    
    
6.1 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง
621    
41    
50    
932,189      
6.2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
2,899    
97    
50    
44,638    
6.3 ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
2,730    
97    
50    
44,638    
7.  คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
    
    
    
    
7.1 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล
772    
44    
39    
118,666    
7.2 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสื่อสารดิจิทัล
772    
44    
39    
118,666    
8.  คณะศิลปศาสตร์
    
    
    
    
8.1 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ
932    
40    
42    
10,787    
8.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
3,175    
356    
34    
7,094    
8.3 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพัฒนาสังคมและมนุษย์
197    
11    
53    
59,288    
9.  คณะเศรษฐศาสตร์
    
    
    
    
9.1 เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
6,056    
144    
44    
5,350    
9.2 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
8,842    
267    
72    
80,558    
9.3 เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
10,964    
358    
52    
6,055,029    
9.4 เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
    
    
52    
119,888    
9.5 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
10,778    
248    
49    
151,852      
9.6 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
10,778    
248    
49    
151,852      
10.     คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
    
    
    
    
10.1 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว
2,428    
67    
35    
37,258    
10.2 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว
2,428    
67    
35    
37,258    
10.3 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว
2,428    
67    
35    
37,258    
11.     คณะบริหารธุรกิจ
-      
    
    
    
11.1 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
8,346    
222    
82    
22,931,994    
11.2 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
6,802    
181    
76    
6,444,295    
11.3 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
2,579    
105    
79    
5,193,482    
11.4 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
9,191    
604    
69    
2,390    
11.5 บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
589    
14    
63    
215,318    
11.6 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
8,472    
226    
69    
481,162    
11.7 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
8,380    
226    
69    
481,162    
12.   วิทยาลัยบริหารศาสตร์
    
    
    
    
12.1 รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
8,441    
110    
56    
1,169,155    
12.2 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น
8,399    
47    
57    
100,028    
12.3 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายและการบริหารสาธารณะ
1,175    
26    
50    
1,304,299    
12.4 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารศาสตร์
8,533    
99    
52    
1,169,155    
13.      วิทยาลัยพลังงานทดแทน
    
    
    
    
13.1 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานทดแทน
1,294    
89    
37    
693,777    
13.2 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานทดแทน
776    
29    
34    
693,777    
14.  บัณฑิตวิทยาลัย
    
    
    
    
14.1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร
22,716    
327    
59    
93,872    
14.2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร
22,716    
327    
59    
93,872    
15.  มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
    
    
    
    
15.1 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรป่าไม้
865    
24    
47    
59,791    
15.2 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
5,346    
103    
41    
632,916    
15.3 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
12,848    
197    
61    
85,966    
15.4 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
815    
25    
20    
3,709,109    
15.5 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
4,487    
101    
51    
92,873    
15.6 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน
1,247    
20    
20    
15,379    
15.7 รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
8,454    
110    
56    
1,169,155    
15.8 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว
2,369    
67    
35    
37,258    
15.9 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
6,802    
181    
76    
6,444,295    
15.10 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
9,292    
604    
69    
2,390    
15.11 บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
589    
14    
49    
215,318    
15.12 เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
10,993    
358    
52    
6,055,029    
16.  มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
    
    
    
    
16.1 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
12,848    
197    
61    
85,966    
16.2 รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
8,454    
110    
56    
1,169,155    
16.3 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว
2,429    
67    
35    
37,258    
16.4 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
8,313    
222    
82    
22,931,994    
16.5 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง
436    
41    
50    
932,189      

สอบถามข้อมูล ติดต่อคุณเยาวภา เขื่อนคำ โทร 053-873504