สายตรงผู้อำนวยการ

ตราสัญลักษณ์ประจำสำนักหอสมุดสีบานเย็น  คือสีของดอกอินทนิล ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้  
สีเขียว คือสีอันเป็นสัญลักษณ์ของการเกษตร
จุดกลม ๆ 7 จุด คือพระอาทิตย์มีลักษณะขึ้นลง 7 วัน เปรียบเสมือนการเปิดให้บริการ