สายตรงผู้อำนวยการ

รายงานการประเมินตนเอง / รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน


coversar60

รายงานการประเมินตนเอง 2560

[ Online ]

coversar59

รายงานการประเมินตนเอง 2559

[ Online ]

coversar58

รายงานการประเมินตนเอง 2558

[ E-Book ] [ แบบ PDF ]

nr_coverqa57

รายงานการประเมินตนเอง 2557

[ E-Book ] [ แบบ PDF ]

nr_coverqa56

รายงานการประเมินตนเอง 2556

[ E-Book ] [ แบบ PDF ]

nk_SAR2010cover

รายงานการประเมินตนเอง 2554

[ E-Book ] [ แบบ PDF ]

nk_SAR2010cover

รายงานการประเมินตนเอง 2553

[ E-Book ] [ แบบ PDF ]

 
รายงานการประเมินตนเอง

 รายงานการประเมินตนเอง 2552
กองห้องสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

[ E-Book ] [ แบบ PDF ]

 

รายงานการประเมินตนเอง 2551 กองห้องสมุด ม.แม่โจ้

  รายงานการประเมินตนเอง 2551
กองห้องสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

[ E-Book ] [ แบบ PDF ]

 

 รายงานการประเมินตนเอง 2550
กองห้องสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

[ E-Book ] [ แบบ PDF ]

qa_report_2017

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปี 2560
[ แบบ E-Book ] [ แบบ PDF ]

qa_report_2016

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปี 2559
[ แบบ E-Book ] [ แบบ PDF ]

qa_report_2015

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปี 2558
[ แบบ E-Book ] [ แบบ PDF ]

qa_report_2014

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปี 2557
[ แบบ E-Book ] [ แบบ PDF ]

qa_report_2013

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปี 2556
[ แบบ E-Book ] [ แบบ PDF ]

qa_report_2011

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปี 2554
[ แบบ E-Book ] [ แบบ PDF ]

qa_report_2010

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปี 2553
[ แบบ E-Book ] [ แบบ PDF ]