สายตรงผู้อำนวยการ

ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ


ชื่อ
โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS)
โครงการสหบรรณานุกรม (Union Catalog)
โครงการจัดเก็บเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกส์
โครงการบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Reference Database)
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
ชมรมห้องสมุดเชียงใหม่
ระบบฐานข้อมูลจัดเก็บเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Collection)
การบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ( Reference Database)