รายชื่อหนังสือที่เสนอซื้อประจำปีงบประมาณ 2560 - 2561

<
ลำดับ ชื่อหนังสือ ISBN ผู้เสนอ สถานะ
1 Genomes 4 9780815345084 นายเรืองชัย จูวัฒนสำราญ,นางสาวช่อทิพา สกูลสิงหาโรจน์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
2 Farm-level Modelling 9781780644288 นายวรุฒ สุนทรตุน มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
3 Leisure Sport and Tourism Politics Policy and Planning 9781780648040 นางอรณา พิทยากรศิลป์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
4 Family Kitchen Cook Book 9781409332886 นางสาวธัญชนก สีหาพล มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
5 Food and Wine Tourism 9781786391278 นางอรณา พิทยากรศิลป์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
6 Complete Childrens CookBook 9780241196885 นางสาวธัญชนก สีหาพล มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
7 Research Methods for Leisure, Rereation and Tourism 9781786390486 นางอรณา พิทยากรศิลป์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
8 Masons World Encyclopedia of Livestock Breeds and Breeding 9781845934668 นางสาวณัฐพร ไชยปัญญา มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
9 Biomechanics of Human Motion 9781138555532 นางสาวจิตตรัตน์ ตันเสนีย์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
10 Biofules Production And Processing Technology 9781498778930 นางสาวณัฐฌา ปลูกปัญญาดี,นางสาวสุปรีญา ผัดตุ่น มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
11 Key to the Tropical Fruit Flies of South East Asia 9781780644196 นางสาวณัฐพร ไชยปัญญา มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
12 Quinoa Botany Production and Uses 9781780642260 นางสาวพิมพกานต์ รูปสูง มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
13 Coop Breeding 9781771883443 นายเรืองชัย จูวัฒนสำราญ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
14 Innovations in Micro Irrigation Technology 9781771881500 นางสาวพรหมพร ธิวงค์เวียง มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
15 The Waked and the tens 9781138829404 ว่าที่ ร.ต. นคเรศ รังควัต มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
16 Physical Fitness Laboratories on a budget 9781890871901 นางสาวจิตตรัตน์ ตันเสนีย์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
17 Eat Beautiful 9780241254707 นางสาวจิตตรัตน์ ตันเสนีย์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
18 Photography Carees 9781138780293 ว่าที่ ร.ต. นคเรศ รังควัต มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
19 Digital Nature Photography 9780415742429 ว่าที่ ร.ต. นคเรศ รังควัต มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
20 Concise Calculus 9789814291484 นายวศิน คำน่วม มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
21 Geometric Mechanics and Symmetry the Peyresq Lectures 9780521539579 นายวศิน คำน่วม มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
22 Basic Theory of Fractional Differential Equations 2/E 9789813148161 นายวศิน คำน่วม มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
23 An Introduction to Bilingualism 9780805851359 นายธาตรี รอดชำนาญ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
24 History from the dawn of civilization to the present day 9780241201305 นายชนาธิป ปัญญา มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
25 Biotechnology of major cereals 9781780645193 นางสาวศศิธร สมุทรเขต ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
26 Foundations of Linear and Generelized Linear Models 9781118730034 นางสาวรัชนีวรรณ วงศ์พระจันทร์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
27 The Cultural Politics of English as an International Language 9780415788137 นายธาตรี รอดชำนาญ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
28 Greener Products 2ed 9781138746893 นางนพนิตย์ วงศ์สุ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
29 Digital Marketing Strategy 9780749474706 นางสาวสุธีรา หมื่นแสน มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
30 Marketing Research 2ed 9781526419279 นางอาบทิพย์ กาญจนวงศ์,นายปรีดา ศรีนฤวรรณ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
31 Improving Foreign 9781138779501 นายธาตรี รอดชำนาญ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
32 Essentials of Marketing 9781138038967 นางสาววิยะดา ชัยเวช มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
33 Digital Analytics for Marketing 9781138190689 นางสาววิยะดา ชัยเวช,นายปรีดา ศรีนฤวรรณ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
34 Food Health And Happiness 9781509850853 นางสาววรรณศิริ กองพรม มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
35 Brand Management 9781473951983 นางสาววิยะดา ชัยเวช มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
36 Analytical Techniques for Natural Product Research 9781780644738 นางสาวสุณิสา สัมมา ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
37 Contemporary Issues in Social Media Marketing 9781138679184 นางสาววิยะดา ชัยเวช มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
38 Caontrol of Salmonella and other Bacterial 9781119071082 นายธวัชชัย บุญเพ็ง ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
39 Microbial Food Safety 9781780644813 นางสาวญาณิศา วงศ์คำ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
40 Data Mining for Business Analytics 9781118879368 นายณัฐดนัย เขียววาท มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
41 Microbiology with Diseases by Taxonomy 9781292160764 นายธวัชชัย บุญเพ็ง มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
42 Books that Changed History 9780241289334 นายสิริพิชญะ สมป้อ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
43 Energy Crops 9781849730327 นางสาวสุปรีญา ผัดตุ่น ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
44 Introduction to Energy 9781107605046 นางสาวชฎาพร นำภา,นางสาวจุฑาภรณ์ ชนะถาวร มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
45 Renewable Energy 9781107680227 นางสาวชฎาพร นำภา,นางสาวจุฑาภรณ์ ชนะถาวร ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากสำนักได้จัดซื้อ Renewable Energy ISBN 9781498736954 แต่งโดย Ehrlich ปีพิมพ์ 2018 ไว้แล้ว
46 Edible Food Packaging 9781482234169 นางสาวสุปรีญา ผัดตุ่น ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
47 ภาษาอังกฤษฉบับ office 9786162756955 นายธาตรี รอดชำนาญ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
48 พูดได้พูดคล่องภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 9786164300101 นายธาตรี รอดชำนาญ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
49 อ่าน พูด เขียน แปล ภาษาอังกฤษ 9786167970318 นายธาตรี รอดชำนาญ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
50 การวิจัยธุรกิจ 9786160829040 นายประภัสสร วรรณสถิตย์,นางสาวณัฐสุดา สิธิยอง มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
51 850 คำ ต้องสู้สู้ CU-TEP และ TOEFL 9786164455405 นายธาตรี รอดชำนาญ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
52 พูดอังกฤษง่าย ๆ ใช้งานได้จริง 9786163652973 นายธาตรี รอดชำนาญ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
53 Renewable Energy 9781498736954 นางสาวสุปรีญา ผัดตุ่น,นางสาวสุปรีญา ผัดตุ่น มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
54 Toeic ฟินเวอร์ ง้าย ง่าย 9786160828470 นางสาวเอเปา ลุงเฮิง มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
55 1234 แบบฝึกผัดและเทคนิคการแก้ปัญหาโจรย์แคลคุลัส 9789748901114 นายวศิน คำน่วม มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
56 Knowledge Encyclopedia Human Body 9780241286852 นางสาวญาณิศา วงศ์คำ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
57 คู่มือพัฒนาแอพพลิเคชันด้วย Android Studio 9786162007408 นายธิติภัทร อิ่นคำ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
58 หลักสถิติเบื้องต้น 9786162007705 นายวศิน คำน่วม มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
59 พ่อรวยสอนลูก 9786160814077 นายวศิน คำน่วม มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
60 หลักการจัดการ 9786160825936 นายประภัสสร วรรณสถิตย์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
61 การจัดการสมัยใหม่ 9789990112108 นายประภัสสร วรรณสถิตย์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
62 คัมภีร์เทคนิควิเคราะห์หุ้น 9786162105272 นางสาวสุปรีญา ผัดตุ่น,นายอภิชาติ เจริญเปรมปรีดิ์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
63 Rethinking the Environmental Impacts of Renewable Energy 9780415722186 นางสาวชฎาพร นำภา มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
64 Professional Visual C#2015 9786162007101 นายภูมินทร์ เย็นนัทที มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
65 Understading New Media 9781446297100 นางสาวจันทร์จิรา เหลาราช มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
66 Modeling & Modern Control of Wind Power 9781119236269 นางสาวสุพิชชา ผาทอง มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
67 Media Communication 9781137428219 นางสาวจันทร์จิรา เหลาราช มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
68 Printable Solcr Cells 9781119283713 นางสาววิชญาภรณ์ ครุฑจันทร์ ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
69 Swift for Programmers 9780134021362 นายยุทธศิลป์ เสาวรส มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
70 Principles and Practices of management 9789351508953 นายประภัย สุขอิน มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
71 Biomass to Renewable Energy Processes 9781498778794 นางสาวสุพิชชา ผาทอง มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
72 Professional Guide After Effects CC&CS6 9786162007354 นายยุทธศิลป์ เสาวรส มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
73 Sustainable Polymers From Biomass 9783527340163 นายโชคชัย ยาทองไชย มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
74 Soil Carbon Science Management and Policy Multiple Benefits 9781780645322 นายวรกฎ ทาเอ้ย ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
75 Climate change and the energy problem 9789813208346 นายนัทธพงศ์ ศิริกุลชัยกิจ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
76 Crysital Chemistry 9789813144194 นายโชคชัย ยาทองไชย มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
77 Sustainable Island Tourism 9781780645421 นางสาววราภรณ์ ดวงแสง ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากมีหนังสือที่มีเนื้อหาใกล้เคียงให้บริการแล้ว คือ Seeking tourism sustainability – A case study of Tioman Island, Malaysia
78 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ 9786162820342 นายประภัสสร วรรณสถิตย์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
79 Managing Sustainable Tourism 9781138918641 นางสาววราภรณ์ ดวงแสง มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
80 Tourism and Memories 9781845416027 นายทรงสุข บุญทาวงศ์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
81 Project Management 9781409452690 นางรักธิดา ศิริ พิทักษ์กิจนุกูร ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากมีหนังสือที่มีเนื้อหาใกล้เคียงให้บริการแล้ว คือ Project management : a systems approach to planning, scheduling, and controlling / Harold Kerzner.
82 เร้นรักพรางใจ 9786160032167 นางสาวอุดมพร บุญมีมาก มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
83 เมื่อรักสลักใจ 9786160013856 นางสาวอุดมพร บุญมีมาก อยู่ระหว่างการจัดซื้อ
84 The Dark Phantom : เล่ห์หวานรัก 9786160031863 นางสาวประกายรัตน์ ทาสืบ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
85 ดวงใจ เทวพรหม (ชุดนวนิยาย) 9786160027323 นายธวัชชัย บุญเพ็ง มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
86 ปรีดิฉายาลักษณ์ 9786160023080 นายณัฐดนัย ทองชาติ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
87 มินนะ โนะ นิฮงโกะ 9789744436894 นางสาวศศิธร สมุทรเขต มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
88 MM Practice tests for the Toefl iBT GXAM with key 9786180503432 นายวิชญสัณห์ เศรษฐบุตร มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
89 คัมภีร์การใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ 9786160825967 นางสาวพัชรี ยางยืน มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
90 Parametric Inference An Introduction 9781842659397 นางสาวรัชนีวรรณ วงศ์พระจันทร์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
91 หลักการพื้นฐานของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 9786160830619 นายธิติภัทร อิ่นคำ,นางสาวพัชรี ยางยืน มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
92 Complete ToEIC test 9786162006630 นายธาตรี รอดชำนาญ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
93 Food Engineering Handbook 9781482261691 นางสุเนตร สืบค้า ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากมีหนังสือที่มีเนื้อหาใกล้เคียงให้บริการแล้ว คือ Handbook of food engineering
94 เรียนเก่งเจ้านาย เรียนแบบตาย เป็นได้แค่ลูกน้ำ 9786160821805 นายนัทธพงศ์ มหาวงศ์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
95 Food Science and Technology 9780470673423 นางสุเนตร สืบค้า มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
96 The Potato Botany Production and Uses 9181780642802 นางสาวจิรนันท์ พรมศรีจันทร์ ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
97 Immunobiology 9780815345510 นางสุเนตร สืบค้า มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
98 เก่งอังกฤษ พิชิตไวยากรณ์ Advanced English Grammar 9786164297050 นางสาวทัศนันทน์ ขำบ้านหลวง,นายสุธิวัฒน์ สินสวาท,นางสาวผกาทิพย์ บุญชิด มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
99 Terminology of Soil Fertility of Soil Feritlity Fertilizer and Organic 9788170359197 นางสาวผานิตย์ นาขยัน มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
100 Introduction to Wireless&Mobile Systems 9781305259621 นายปวีณ เขื่อนแก้ว มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
101 Mycorrhizal Biothechnology 9781138112810 นางสาวผานิตย์ นาขยัน มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
102 Essentials of Tourism 9781292088389 นางสาววราภรณ์ ดวงแสง มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
103 enerqing Technologies in Agricultural Engineering 9781771883405 นางสุเนตร สืบค้า มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
104 International Relations Theory Today 9780745671215 นางอรทัย ใจป้อ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
105 The book of Orchids 9780226224527 นายกฤษณโชติ ประชาโรจน์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
106 Local Sustainable Urben Development in a Globalized World 9780754649946 ว่าที่ ร.ต. ปรมินทร์ นาระทะ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
107 Molecular Biothnology Principles and Application of Recombinant DNA 9781555819361 นางสาวแสงทอง พงษ์เจริญกิต มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
108 SLANG ดิบ ดาร์ค!!! 9786168068465 นางสาววราพรรณ ภาคคำ,นางสาววิเวียน คะศรีทอง มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
109 Zoophysiology insect accessory reprodutive structures 9783642840821 นางสาวพันธกานต์ สุรเนตร ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
110 Genetio Association Studie : Background, Conduct 9780815344636 นางสาวแสงทอง พงษ์เจริญกิต มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
111 12 กฎทองของคนใช้สมองเป็น 9786162872433 นางสาวปุญชรัศมิ์ มีแก้ว มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
112 Atlas of Clinically Important Fungi 9781119069669 นางสาวผานิตย์ นาขยัน,นางปิยะนุช เนียมทรัพย์,นางสาวอาแผะ คะหละ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
113 ทุกสิ่งในชีวิตจะดีขึ้นเมื่อตื่นเช้า 9786164440050 นางสาวปุญชรัศมิ์ มีแก้ว มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
114 บริหารเวลาเป็น รวยก่อน 9786162757822 นางสาวปวิชญา พิมมะรัตน์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
115 The Stars: The Definitive Visual Guide to the Cosmos 9780241226025 นางสาวเพ็ญพิชชา นามมนตรี มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
116 มือใหม่ หัดสร้างแบรนด์ 9786163123749 นางสาวธัญจิรา แสงสว่าง มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
117 Problems of Instrumental Analytical Chemistry 9781786341808 นายศักดิ์ชัย เสถียรพีระกุล มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
118 Knowledge Encyclopedia Animal! 9780241228418 นางสาวปิยะธิดา ศรีวิชัย มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
119 Kinetic analysis of food systems 9783319512914 นางสุเนตร สืบค้า ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
120 คู่มือพิชิตการสอบ HSK ระดับ 4 9786164411678 นางสาวณัฐชยา ไชยชาญยุทธ์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
121 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 9786164410275 นางสาวทัศนันทน์ ขำบ้านหลวง มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
122 หลักเศรษฐศาสตร์ 9786164240049 นายนัทธพงศ์ มหาวงศ์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
123 Concepts of Modern Catalysis and Kinetics 9783527332687 นายศักดิ์ชัย เสถียรพีระกุล มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
124 หลักการตลาด 9786163943941 นางสาวนภาพร กาวิตา มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
125 Carrahers Polymer Chemistry 10ed 9781498737388 นายศักดิ์ชัย เสถียรพีระกุล มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
126 ลงทุนในตลาดหุ้น 9786160825110 นายนัทธพงศ์ มหาวงศ์,นายอภิชาติ เจริญเปรมปรีดิ์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
127 มลพิษทางดิน 9786165561860 นางสาวประกายรัตน์ ทาสืบ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
128 คู่มือเรียนญี่ปุ่นเบื้องต้น ฉบับสมบูรณ์ 9786163811011 นางสาวศิรประภา กุนเกียว มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
129 สร้างกระแสเงินสดจากตลาดหุ้น 9786160824298 นางสาวนฤมล อินสา มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
130 การบัญชีชั้นกลาง 2 9786164065420 นางสาววิภาวรรณ แก้วลังกา มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
131 Bio fuels from food waste 9781138093720 นางสุเนตร สืบค้า มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
132 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 9786167902395 นางสาวนฤมล อินสา มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
133 ฟัง พูด อ่าน เขียน แปลภาษาอังกฤษ 9786165277457 นางสาวทัศนันทน์ ขำบ้านหลวง มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
134 ประวัติศาสตร์สังคมล้านนา:ความเคลื่อนไหวจของชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น 9786164260535 นางสาวดวงหทัย ลือดัง มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
135 เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการบริหารจัดการความเสี่่ยงด้านการเงิน 9786165561600 นางสาวนฤมล อินสา มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
136 เก่งพูดจีน 24 ชม. 9786163810373 นางสาวจันทนา ปันยา มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
137 การศึกษาชุมชน : แนวคิดฐานการวิจัย 9786162235214 นางสาวดวงหทัย ลือดัง มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
138 การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวดอกไม้ 9786165381635 นางสาวกาญจนา เสมอโภค มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
139 Materials Chemistry A Multidisciplinary Approach to Innovative Methods 9781771882514 นางสาวเพ็ญพิชชา นามมนตรี ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
140 การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินในประเทศไทย 9786168114001 นายเทพบดี กีตา มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
141 หลักและคำพิพากษา กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 9786164455832 นายศักดิ์ชัย เสถียรพีระกุล มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
142 พันธุศาสตร์ 9786165560658 นางสาวเปรมฤทัย กลิ่นชื่น มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
143 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนทางธุรกิจ 9786164459939 นางสาวชนากานต์ แย้มฎีกา มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
144 จำศัพท์สอบ TOEFL Vol.1 9786164490048 นางสาวศิรประภา กุนเกียว,นายสุธิวัฒน์ สินสวาท มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
145 การจัดการสารพิษและกากของเสียอันตราย 9786165561662 นายศักดิ์ชัย เสถียรพีระกุล มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
146 เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นสูง 9786164071858 นางสาวนภาพร กาวิตา มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
147 ศัพท์ TOEIC 9786164400887 นางสาววิเวียน คะศรีทอง มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
148 เศรษฐศาตร์การเงินระหว่างประเทศ 9789742192648 นางสาวนภาพร กาวิตา มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
149 ปุ๋ยอินทรีย์ ฉบับปรับปรุง 9786161821487 นายชัยณรงค์ นิ่มมณี มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
150 The Official Cambridge Guide to IELTS Student's Book with Answers with DVD-ROM 9781107620698 นางสาวชฎาพร นำภา มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
151 ธาตุอาหารพืช 9786165561631 นางสาวชนากานต์ แย้มฎีกา มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
152 สถาปัตยกรรมการจัดการทรงพุ่มไม้ผล 9786167058948 นายชัยณรงค์ นิ่มมณี มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
153 Ethics and Values in Industrial-Organizational Psychology, Second Edition 9781138189935 นายกฤตเมธ เปรมคุณธรรม ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
154 (ก่อน) เวลา สุดท้าย 9786169264989 นางสาวสุปริญญา ก้อนแก้ว,นางสาวยศธร สุ่นทอง มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
155 หลักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 9789743159350 นายอัคราชัย เสมมณี มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
156 เคมีวิเคราะห์สารมลพิษ 9789740335719 นายศักดิ์ชัย เสถียรพีระกุล มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
157 Water Dynamics in Plant Production 9781780643823 นายวรกฎ ทาเอ้ย ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
158 กฎหมาย ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 9789742036836 นางสาวศราภา ศุทรินทร์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
159 Handbook of Childhood Behavioral Issues: Evidence-Based Approaches to Prevention and Treatment 9781138860247 นายภาคภูมิ วงค์แสนไชย ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
160 กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการศึกษา 9786162696275 นางสาวศราภา ศุทรินทร์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
161 Behavior Change Research and Theory 9780128026908 นายภาคภูมิ วงค์แสนไชย มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
162 กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และความรับผิดชอบของรัฐโดยปราศจากความผิด 9786162695803 นางสาวศราภา ศุทรินทร์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
163 Food Processing 9781482257540 นางสุเนตร สืบค้า มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
164 Human Biology 9781259921865 นายโชคชัย ยาทองไชย มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
165 ถาม-ตอบ เอกเทศสัญญา 2 9786162694899 นางสาวศราภา ศุทรินทร์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
166 Integrated Marketing Communication 9781138695443 นายปรีดา ศรีนฤวรรณ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
167 นิติปรัชญา 9786168139127 นางสาวศราภา ศุทรินทร์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
168 กฎหมายเบื้องต้นทางธุรกิจ 9786162694721 นางสาวศราภา ศุทรินทร์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
169 Michael P. Johnson: The Unshakeable Search for Architecture 9781941806906 นางสาวธัญญารัตน์ ตั้งมโนชู มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
170 Compodium of Lanscape Architecture 9783037682197 นายนฤพนธ์ บูรณสุบรรณ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
171 ถาม-ตอบ เอกเทศสัญญา 1 9786162694882 นางสาวศราภา ศุทรินทร์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
172 Total Performance Architecture: The Work of Booth Hansen 9781941806821 นายวโรดม วงศ์สาย มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
173 Garden City SuperGreen 9780500343265 นายวีรภัทร ท้วมวงษ์ ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
174 WHAT'S THE POINT OF INTERNATIONAL RELATIONS? 9781138707313 นายอัคราชัย เสมมณี มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
175 Basically Modern: Los Angeles Houses by SPF:a 9781941806074 นายรัฐภูมิ สุยาลักษณ์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
176 Essay Collections in International Relations 9781138951334 นายอัคราชัย เสมมณี มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
177 เล่าเรื่องเมืองไต : พลวัตของเมืองชายแดน ไทย-พม่า 9789746729659 นายซาบัน คำยุง มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
178 Asia in International Relations 9781472469076 นายอัคราชัย เสมมณี ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
179 Neutrality in International Law 9781138284777 นางสาวศราภา ศุทรินทร์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
180 Porcelain พอร์ซเลน...ตุ๊กตาอาฆาต 9786167078168 นางสาวศิรประภา กุนเกียว อยู่ระหว่างการจัดซื้อ
181 กษัตริย์ล้านนาเชียงใหม่ 9789746728539 นายชัยณรงค์ นิ่มมณี มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
182 ศถิติ : การวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยด้านพืชด้วย "R" 9786165560931 นายซาบัน คำยุง มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
183 Design for Government (Gensler Design Series) 9780982631201 นางสาวเยาวเรศ พลเพียร มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
184 รัฐ ความสมัยใหม่และพื้นที่หลังสมัยใหม่ 9786163981615 นายอัคราชัย เสมมณี มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
185 Box set โรเซเนีย Roxenia 9786160027064 นายขจรเดช ลิ้มสกุล มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
186 Architecture to Landscape 9780972388658 นางสาวเยาวเรศ พลเพียร มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
187 ประวัติศาสตร์นอกกรอบรัฐชาติ 55 ปี ขบวนการกู้ชาติไทยใหญ่ 9789746729758 นายอัคราชัย เสมมณี มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
188 Preservation of Cells 9781118989845 ว่าที่ ร.ต. อานุภาพ วรรณคนาพล มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
189 การเพิกถอนคำสั่งการปกครองโดยเจ้าหน้าที่หรือผู้บังคับบัญชา 9789744669476 นางสาวศราภา ศุทรินทร์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
190 Microbial Biotechnology: Progress and Trends 9781138748699 นางสาวจิรนันท์ ขัดทะเสมา ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
191 Textbook Of Forensic Medicine And Toxicology 9788184451467 นายศักดิ์ชัย เสถียรพีระกุล มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
192 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 9786163143419 นายมนัสวิน เชื้อเทวา,นางสาวศราภา ศุทรินทร์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
193 คำอธิบายพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 9786163051899 นางสาวศราภา ศุทรินทร์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
194 Introduction to Applied Colloid and Surface Chemistry 9781118881187 นายศักดิ์ชัย เสถียรพีระกุล มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
195 คำอธิบายกำหมายอาญา ภาคความผิดและลหุโทษ 9786162695674 นางสาวศราภา ศุทรินทร์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
196 ระบบกฎหมายอังกฤษ 9789744668486 นางสาวศราภา ศุทรินทร์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
197 Bioanalytical Chemistry 9781118302545 นายศักดิ์ชัย เสถียรพีระกุล,นางสาวสิรินทรา ยอดใส มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
198 Advanced Strength & Conditioning 9781138687363 นายกัญจน์ จันทร์ศรีสุคต มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
199 Doing Essays and Assignments 9781473912076 นางสาววิเวียน คะศรีทอง มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
200 Health Behavior Change 9781138694828 นายกัญจน์ จันทร์ศรีสุคต มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
201 Insect Ecology: An Ecosystem Approach 9780128030332 นางสาวพันธกานต์ สุรเนตร ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
202 Interoduction to Exercise Science 9781138739017 นายกัญจน์ จันทร์ศรีสุคต มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
203 สัตว์มหัศจรรย์และถิ่นที่อยู่ 9786160434688 นางสาวธัญญารัตน์ สมยอม มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
204 Fundamentals of Nonlinear Optics, Second Edition 9781498736831 นางสาวนพรดา ปันปวง ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
205 Inorganic Chemistry: A Laboratory Manual 9781783322251 นายศักดิ์ชัย เสถียรพีระกุล,นางสาวสุภาพร แสงศรีจันทร์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
206 หลักและคำพิพากษา 9786164407442 นางสาวศราภา ศุทรินทร์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
207 Big History 9780241225905 นายขจรเดช ลิ้มสกุล มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
208 พฤติกรรมองค์การ 9789740336815 นายประภัสสร วรรณสถิตย์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
209 The Dilemmas of Ethnic Policy: A Global Perspective 9781498543637 นายอัคราชัย เสมมณี มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
210 คู่มือสื่อใหม่ศึกษา 9789743654800 นายมนัสวิน เชื้อเทวา มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
211 การละครตะวันตก สมัยคลาสสิก-สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา 9786163142078 นางสาววราพรรณ ภาคคำ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
212 หลักนิเทศศาสตร์ 9789740334026 นายมนัสวิน เชื้อเทวา มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
213 นำเข้าสินค้าจากทั่วโลก PRE-ORDER 9786162622793 นางสาวปวิชญา พิมมะรัตน์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
214 Biotechnology Fundamentals, Second Edition 9781498723428 นางสาวจิรนันท์ ขัดทะเสมา ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
215 การผลิตรายการข่าวโทรทัศน์ 9786164137325 นายมนัสวิน เชื้อเทวา มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
216 คัมภีร์สนทนา จีนธุรกิจ 9786160826582 นางสาวเอเปา ลุงเฮิง มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
217 Phosphate in Soils: Interaction with Micronutrients, Radionuclides and Heavy Metals (Advances in Trace Elements in the Environment) 9781138803183 นางสาวอังคณา เปี่ยมพร้อม ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
218 Nitrogen Management in Crop Production 9781138034167 นางสาวอังคณา เปี่ยมพร้อม,นางสาวจีราภรณ์ อินทสาร มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
219 เตรียมสอบ Toeic ฉบับสมบูรณ์ 9786162368738 นางสาวญาณิศา วงศ์คำ,นายปิยะพงศ์ เศษสรี มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
220 ชีวเคมี (BIOCHEMISTRY) 9786165518093 นางสาววิชญาภรณ์ ครุฑจันทร์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
221 ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 9789743159473 นางอรทัย ใจป้อ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
222 Aquaculture Technology: Flowing Water and Static Water Fish Culture 9781498798846 นางสาวนิสรา กิจเจริญ,ว่าที่ ร.ต. อานุภาพ วรรณคนาพล มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
223 จุลชีววิทยาทางอาหาร (FOOD MICROBIOLOGY) 9789740333937 นางสาวญาณิศา วงศ์คำ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
224 การจัดการมุมมองนักบริหาร: อดีต ปัจจุบัน และอนาคต 9786160830350 นายสิทธิชัย ธรรมขัน มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
225 หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 9786164134720 นายสิทธิชัย ธรรมขัน มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
226 Leading to occupational health and safety 9781118973707 นายสิทธิชัย ธรรมขัน ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
227 International financial management 9781259922190 นางสาวจุฬาลักษณ์ พรมใจ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
228 Microfinance in Asia 9789813147942 นางสาวจุฑามณี อินตาชัย มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
229 คู่มือแมลง 9786167797697 นางสาวพันธกานต์ สุรเนตร อยู่ระหว่างการจัดซื้อ
230 เจดีย์ในศิลปะพม่า-มอญ 9789747727807 นางสาววิเวียน คะศรีทอง มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
231 Corporate video production 9781138910935 นายวิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
232 30 ปราสาทขอมในเมืองพระนคร 9786167767949 นายนฤเบศ เกตุทอง มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
233 การเริ่มต้นและการสืบเนื่องงานช่างในศาสนาประวัติศาสตร์ศิลปะไทย 9786167767888 นางสาวจุฑามาศ อยู่สิงห์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
234 ประวัติการถ่ายรูปยุคแรกของไทย 9744841575 นางสาวศศิชา ขุนจำนวน มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
235 งานช่างหลวงแห่งแผ่นดินศิลปะอยุธยา 9786167767826 นางสาวจุฑามาศ อยู่สิงห์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
236 Electricity in fish research and management theory and practice 9781118935583 ว่าที่ ร.ต. อานุภาพ วรรณคนาพล มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
237 Designing experiments 9781138892286 นายวิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์,นายมนตรี สิงหะวาระ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
238 ประวัติศาสตร์มหาสมุทรอินเดีย 9789747385557 นายอัคราชัย เสมมณี มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
239 Rethinking histories 9781408203842 นายวิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
240 Introduction to Health Care Quality: Theory, Methods, and Tools 9781118777916 นางสาวจิตตรัตน์ ตันเสนีย์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
241 Climate Change Impacts on Fisheries and Aquaculture: A Global Analysis 9781119154044 ว่าที่ ร.ต. อานุภาพ วรรณคนาพล มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
242 ฟิสิกส์ 1 9786167662237 นางสาวหญิง ชูศรี มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
243 Advanced problems is organic chemistry for competitive examinations 9789332528604 นายฉันท์ชนก คะเสนา มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
244 Algal Green Chemistry: Recent Progress in Biotechnology 9780444640413 นางสุเนตร สืบค้า มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
245 Finess of health 9780736099370 นายกัญจน์ จันทร์ศรีสุคต มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
246 Key Concepts in Social Work Practice 9781446207307 ว่าที่ ร.ต. ปรมินทร์ นาระทะ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
247 Human Geography: Places and Regions in Global Context 9781292020877 ว่าที่ ร.ต. ปรมินทร์ นาระทะ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
248 Foundations of wellness 9781450402002 นายกัญจน์ จันทร์ศรีสุคต มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
249 Creating Experience Value in Tourism 9781786390301 นางสาวปานแพร เชาวน์ประยูร,นายกีรติ ตระการศิริวานิช มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
250 Business and Human Rights: From Principles to Practice 9781138833586 นางอรทัย ใจป้อ ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากมีหนังสือที่มีเนื้อหาใกล้เคียงให้บริการแล้ว คือ Business and Human Rights: From Principles to Practice, edited by Dorothée Baumann-Pauly and Justine Nolan (2017)
251 ACSM's behavioral aspects of physical activity and exercise 9781451132113 นายกัญจน์ จันทร์ศรีสุคต มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
252 International Public Policy Analysis 9781138673960 นางอรทัย ใจป้อ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
253 Generations of Social Movements: The Left and Historical Memory in the USA and France 9781612057309 ว่าที่ ร.ต. ปรมินทร์ นาระทะ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
254 Research methods in sport studies and sport management 9780273736691 นายกัญจน์ จันทร์ศรีสุคต มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
255 30 Essential Skills for the Qualitative Researcher 9781452216867 ว่าที่ ร.ต. ปรมินทร์ นาระทะ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
256 The SAGE Handbook of Innovation in Social Research Methods 9781412946483 ว่าที่ ร.ต. ปรมินทร์ นาระทะ ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากจัดซื้อแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ
257 Fitness for life includes student web resources 9781450400220 นายกัญจน์ จันทร์ศรีสุคต มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
258 Reconceptualizing Qualitative Research: Methodologies without Methodology 9781483351711 นางอรทัย ใจป้อ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
259 Discrete Mathematics for Computer Science 9781119171096 นายปวีณ เขื่อนแก้ว มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
260 First Language Acquisition 9781316507605 นายธาตรี รอดชำนาญ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
261 Reaching for the Sky: The Making of Marina Bay Sands 9780981985763 นางสาวมุทิตา เสริมศรี,นายพรกฤษณะ กระแสทรัพย์เจริญ ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากมีหนังสือที่มีเนื้อหาใกล้เคียงให้บริการแล้ว คือ REACHING FOR THE SKY; McGinn is excited about what the future holds at Hibs after plenty of transfer speculation
262 Small business management 9781133947752 นายประยงค์ คูศิริสิน ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากสำนักฯ มีรายชื่อที่มีเนื้อหาทันสมัยกว่า Entrepreneurship and small business management ปีพิมพ์ 2015 และมีให้บริการบนชั้นเรียบร้อยแล้ว
263 Reaching for the Sky: The Making of Marina Bay Sands 978098185763 นางสาวเบญญาภา เกศชัยชนา ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากมีหนังสือที่มีเนื้อหาใกล้เคียงให้บริการแล้ว คือ REACHING FOR THE SKY; McGinn is excited about what the future holds at Hibs after plenty of transfer speculation
264 Climate:Design: Design and Planning for the Age of Climate Change 9780982060711 นางสาววรัญญา มธุรส,นางสาวมุทิตา เสริมศรี มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
265 The Astronomy book 9780241225936 นางสาวรดา แซ่เฉา ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
266 DC comics year by year 9780241181287 นางสาวภวิษย์พร อิ่มแผลง ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากมีหนังสือที่มีเนื้อหาใกล้เคียงให้บริการแล้ว คือ DC Comics Year by Year: A Visual Chronicle
267 Environmental Health: From Global to Local (Public Health/Environmental Health) 9781118984765 นางสาวจิตตรัตน์ ตันเสนีย์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
268 Animal Diversity 9781259095559 นางสาวบุญญรัตน์ เดชเรืองศรี ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากมีหนังสือที่มีเนื้อหาใกล้เคียงให้บริการแล้ว คือ Animal diversity / Cleveland P. Hickman and Larry S. Roberts.
269 The law of the United States an introduction 9781138222021 นางสาวศราภา ศุทรินทร์,นางสาวพิมพรรณ วสุนันต์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
270 Large Animal Medicine for Veterinary Technicians 9781118346716 นางสาวบุญญรัตน์ เดชเรืองศรี ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากมีหนังสือที่มีเนื้อหาใกล้เคียงให้บริการแล้ว คือ Veterinary Technician Large Animal Daily Reference Guide
271 Commemorative events 9780415690607 นางสาวนลพรรณ ใจภิภักดิ์ ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากมีหนังสือที่มีเนื้อหาใกล้เคียงให้บริการแล้ว คือ Commemorative atmospheres: memorial sites, collective events and the experience of national identity
272 W Encyclopedia of sports entertainment 9781465453136 นายสกุลทอง สอนทอง มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
273 Events project management 9781138832664 นางสาวนลพรรณ ใจภิภักดิ์ ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากมีหนังสือที่มีเนื้อหาใกล้เคียงให้บริการแล้ว คือ Project Management on the Example of Marathons and Triathlon Events / Zarządzanie projektem na przykładzie maratonów i triathlonów
274 Introduction to Polymer Chemistry, Fourth Edition 9781498737616 นางสาวรัตนา แก้วคำ ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
275 Biological chemistry of arsenic antimony and bismuth 9780470713907 นายฉันท์ชนก คะเสนา ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากเนื้อหาไม่ทันสมัย
276 The clinical chemistry of laboratory Animals 9781420091137 นางสาวพิมพรรณ วสุนันต์ ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากมีหนังสือที่มีเนื้อหาใกล้เคียงให้บริการแล้ว คือ Less invasive blood sampling in the animal laboratory: clinical chemistry and haematology of blood obtained by the Triatominae bug Dipetalogaster maximus
277 ไม้อวบน้ำ 9786161820442 นางสาวอารุณี สิทธิวัน,นางสาวเพ็ญนภา ตาคำ,นางสาวธีรดา ธงวิลัย มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
278 ยีนเห็นแก่ตัว 9789740214830 นางสาวศิรินภา สุขพลอย มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
279 อาหารและการให้อาหารสัตว์ 9786163982414 นายธนภัทร ศิริพงศทัต,นางสาวปวีณา เทพานนท์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
280 เทคโนโลยีการตรึงเอนไซม์ 9789740336198 นางสาวฐิติชญาณ์ ก๋าคำ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
281 Element online เล่ม 4.2 9786160024186 นางสาวสิณิสา สิงห์ทอง มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
282 เคมีวิเคราะห์ 9789740332688 นางสาวณิชารัศม์ เอกไพศาลพงษ์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
283 เทคโนโลยีเอนไซม์ 9786165382786 นางสาวฐิติชญาณ์ ก๋าคำ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
284 Element online เล่ม 5.1 9786160028696 นางสาวสิณิสา สิงห์ทอง มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
285 เอนไซม์ในวิถีย่อยสารมลพิษ 9789740335740 นางสาวฐิติชญาณ์ ก๋าคำ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
286 Element online เล่ม 5.2 9786160031092 นางสาวสิณิสา สิงห์ทอง มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
287 An introduction to programming Using Python 9781292103433 นายยุทธศิลป์ เสาวรส มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
288 อวาลอน เล่มท่ี่ 6 9786160022212 นายวิทวัส ไชยพรมพาณิชย์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
289 NoSQL: Database for Storage and Retrieval of Data in Cloud 9781498784368 นางสาวพัชรี ยางยืน มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
290 Mobile Cloud Computing 9780128096413 นางสาวพัชรี ยางยืน มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
291 Big Data Analytics for Sensor-Network Collected Intelligence 9780128093931 นางสาวพัชรี ยางยืน มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
292 Induced Fish Breeding 9780128017746 นางสาวนิสรา กิจเจริญ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
293 อวาลอน เล่มที่ 7 9786160024674 นายวิทวัส ไชยพรมพาณิชย์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
294 อวาลอน เล่ม 8 9786160028184 นายวิทวัส ไชยพรมพาณิชย์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
295 Expert Android Stidio 9781119089254 นายณัฐกิตติ์ งานรุ่งเรือง มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
296 Element phase 4.1 9786160024179 นายวิทวัส ไชยพรมพาณิชย์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
297 Strategic Social Media: From Marketing to Social Change 9781118556849 นายปรีดา ศรีนฤวรรณ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
298 Social Media Marketing All-in-One For Dummies (For Dummies (Business & Personal Finance)) 9781119330394 นายปรีดา ศรีนฤวรรณ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
299 Sexual Biology and Reproduction in Crustaceans 9780128093375 ว่าที่ ร.ต. อานุภาพ วรรณคนาพล มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
300 Novel Postharvest Treatments of Fresh Produce (Innovations in Postharvest Technology Series) 9781498729918 นางสุเนตร สืบค้า ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
301 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 9786164291942 นางสาวพิมพ์ชนก สังข์แก้ว มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
302 Novel Food Processing: Effects on Rheological and Functional Properties (Electro-Technologies for Food Processing Series) 9781138115118 นางสุเนตร สืบค้า มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
303 Handbook of Drying of Vegetables and Vegetable Products (Advances in Drying Science and Technology) 9781498753869 นางสุเนตร สืบค้า,นายด้วง พุธศุกร์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
304 Food Process Engineering: Emerging Trends in Research and Their Applications (Innovations in Agricultural & Biological Engineering) 9781771884020 นางสุเนตร สืบค้า ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
305 Physical Properties of Foods: Novel Measurement Techniques and Applications (Contemporary Food Engineering) 9781138198487 นางสุเนตร สืบค้า ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากมีหนังสือที่มีเนื้อหาใกล้เคียงให้บริการแล้ว คือ Changes in jaw muscle activity and the physical properties of foods with different textures during chewing behaviors
306 Efficiency of Biomass Energy: An Exergy Approach to Biofuels, Power, and Biorefineries 9781118702109 MissKatherine Bautista,นางสาวจุฑาภรณ์ ชนะถาวร ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
307 Introduction to Biofuels (Mechanical and Aerospace Engineering Series) 9781138116276 MissKatherine Bautista,นางสาวจุฑาภรณ์ ชนะถาวร ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
308 Handbook of Statistical Analysis and Data Mining Applications, Second Edition 9780124166325 นางสาวจีรวรรณ แซ่เล้า มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
309 Big Data: Principles and Paradigms 9780128053942 นางสาวจีรวรรณ แซ่เล้า มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
310 องค์การและการจัดการ 9789990110180 นางสาวพิมพ์ชนก สังข์แก้ว มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
311 Real Analysis and Foundations, Fourth Edition (Textbooks in Mathematics) 9781498777681 นางสาวจีรวรรณ แซ่เล้า มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
312 Numerical Analysis with Algorithms and Programming 9781498741743 นางสาวจีรวรรณ แซ่เล้า มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
313 ชุดสีโดนใจ 2 9786169085508 นางสาวฐิติชญาณ์ ก๋าคำ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
314 Toeic : listening reading test 9786164300262 นายธวัชชัย บุญเพ็ง มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
315 Principles of Fourier Analysis, Second Edition (Textbooks in Mathematics) 9781498734097 นางสาวจีรวรรณ แซ่เล้า,นายวันจักร สาทสนิท มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
316 Data Mining, Fourth Edition: Practical Machine Learning Tools and Techniques (Morgan Kaufmann Series in Data Management Systems) 9780128042915 นางสาวจีรวรรณ แซ่เล้า มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
317 Graphic design for painting & publishing 9786162006265 นายภูมินทร์ เย็นนัทที มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
318 The Data Science Handbook 9781119092940 นางสาวจีรวรรณ แซ่เล้า มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
319 Big Data Analytics: Tools and Technology for Effective Planning (Chapman & Hall/CRC Big Data Series) 9781138032392 นางสาวจีรวรรณ แซ่เล้า,นายวิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
320 Branding 4.0 9786161813703 นายจำเนียร บุญมาก มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
321 Introduction to Advanced Food Process Engineering 9781138199675 นางสุเนตร สืบค้า มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
322 Online marketing 9786167119786 นายจำเนียร บุญมาก มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
323 วิธีคิดผลิตภัณฑ์อย่างนักสร้างโมเดลธุรกิจ 9786162871368 นายจำเนียร บุญมาก มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
324 คู่มือพิชิตการสอบ HSK ระดับ 3 9786164411340 นางสาวณัฐชยา ไชยชาญยุทธ์,นางสาวรดา แซ่เฉา มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
325 สมองเศรษฐี 9786161808976 นายสุริยะศักดิ์ สิงห์ศิลป์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
326 SOTUS 9786167936567 นางสาวจิรานุช จิตพยัค มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
327 เป็นคนแบบไหนบอกได้ด้วยวันเกิด 9786161822064 นางสาวจตุพร ทวีสมบัติอารีย์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
328 The Dark Phantom : แสนรักซ่อนใจ 9786160022250 นางสาวประกายรัตน์ ทาสืบ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
329 วิ่งถูกวิธีเบิร์นดีมีแต่เฟิร์ม 9786161820510 นางสาววรรณศิริ กองพรม มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
330 The Dark Phantom : กับดักรักล้อมใจ 9786160025626 นางสาวประกายรัตน์ ทาสืบ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
331 ชาววายเอ๋ย อย่าคิดเยอะ 9786168087169 นางสาวจตุพร ทวีสมบัติอารีย์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
332 The Dark Phantom : รักร้ายอุบายมาร 9786160028986 นางสาวประกายรัตน์ ทาสืบ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
333 Creating arts marketing 9781138213760 นายจำเนียร บุญมาก มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
334 Principles of biochemistry 9781292021744 นายฉันท์ชนก คะเสนา ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
335 Introductory chemistry 9781292057811 นางสาวณิชารัศม์ เอกไพศาลพงษ์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
336 The cycling bible 9781408130377 นางสาวเพ็ญนภา ตาคำ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
337 Megatrends in food and agriculture technology, water use and nutrition 9781119391142 นายสิริวัฒน์ สาครวาสี มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
338 Handbook of Plant Virus Diseases 9781680957556 นายสิริวัฒน์ สาครวาสี มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
339 Social media marketing 9781526423870 นายปรีดา ศรีนฤวรรณ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
340 การพัฒนาจาวาเว็บแอปพลิเคชันด้วย MVC 9789748445854 นายภูมินทร์ เย็นนัทที มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
341 Entrepreneurship 9781259255427 นางรักธิดา ศิริ พิทักษ์กิจนุกูร มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
342 โครงการพระราชดำริหญ้าแฝก ชุดที่ 1 9786160029907 นางสาวชนากานต์ แย้มฎีกา มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
343 เดิมพันหัวใจเจ้าชายชีค 9786160019274 นางสาวอัญธิกา ไทยลา มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
344 เจ้าสาวของอานูบิส 9786160031429 นางสาวอัญธิกา ไทยลา มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
345 เล่าความหลังครั้งสงคราม 9786165001793 นางสาวอัญธิกา ไทยลา มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
346 Introduction to Web Interaction Design 9781138911857 นางสาวพัชรี ยางยืน มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
347 Research Methods in Public Administration and Nonprofit Management 4th Edition 9781138743809 นายพงศกร กาวิชัย มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
348 Building Digital Culture 9780749479657 นางสาวจันทร์จิรา เหลาราช มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
349 Public Policy 6ed 9781506358154 นายพงศกร กาวิชัย มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
350 The Economics of Tourism Destinations 9781138578791 นายกีรติ ตระการศิริวานิช มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
351 Chemistry³: Introducing inorganic, organic and physical chemistry 9780198733805 นางสาวมณฑิรา พาพันธุ์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
352 Inorganic Chemistry 9780199641826 นางสาวมณฑิรา พาพันธุ์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
353 From Classical to Quantum Fields 9780198788409 นางสาวนพรดา ปันปวง ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
354 Another 9786163632760 นางสาวฐิติชญาณ์ ก๋าคำ อยู่ระหว่างการจัดซื้อ
355 Ceramic Processing 9781498716413 นางสาววราภรณ์ พันชำนาญ ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
356 Polyrotaxane and Slide-Ring Materials 9781849739337 นางสาวภัคจิรา ชาญอนันต์วงศา ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
357 Recovering Bioactive Compounds from Agricultural Wastes 9781119168829 นางสาวสุณิสา สัมมา ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
358 หลักการเบื้องต้นของเทคโนโลยีกระบวนการผลิตทางชีวภาพ 9789740334743 นางสาวศศิธร ใสปา มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
359 Linguistics : An Introduction to Language and Communication 9780262533263 นางสาวชฎาพร นำภา,นางสาวภัทรธนิษฐ์ ศรีจอมทอง ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
360 The Chicago Manual of Style 9780226287058 นางสาวสุปรีญา ผัดตุ่น มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
361 Conceptual Physics 9781292057132 นางสาวชนิภรณ์ ไชยวงค์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
362 Functional Anatomy and Physiology of Domestic Animals 9781119270843 นายทศพล ชำนิวิกัยพงศ์ ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
363 ฟิสิกส์ 2 Physics for Scientist and Business II 9786167662466 นางสาวหญิง ชูศรี มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
364 Freshwater Fisheries Ecology 9781118394427 นายทศพล ชำนิวิกัยพงศ์ ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
365 การตลาด 4.0 9786165156776 นายปรีดา ศรีนฤวรรณ,นางสาววรรณวิไล จุลพันธ์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
366 Essentials of Marketing 9781292098449 นายปรีดา ศรีนฤวรรณ,นายอดิศร สิทธิเวช มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
367 Economics 9781292079202 นายสมเกียรติ ชัยพิบูลย์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
368 International Economics: Theory and Policy 9781292019550 นายสมเกียรติ ชัยพิบูลย์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
369 Mathematica Beyond Mathematics 9781498796293 นายวศิน คำน่วม มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
370 CRC Standard Curves and Surfaces with Mathematica 9781482250213 นายวศิน คำน่วม ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
371 Essentials of Biology 9781259921773 นางสาวธันย์ชนก เอื้ออาจิน มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
372 Microbiology with Diseases by Body System, Global Edition 9781292057682 นายธวัชชัย บุญเพ็ง,นายเกียรติศักดิ์ ทาเจริญ ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
373 รู้แล้วรอด สาระกฎหมายน่ารู้ประจำบ้าน 9786169263029 นายวีรพันธ์ ใจตั้ง,นายอิทธิพล พิไชยอ้น มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
374 ปรัชญาการเมือง 9789740335634 นายอิทธิพล พิไชยอ้น มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
375 The Literature Book 9780241015469 นางสาวนารีญา สิงหนสาย มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
376 การปฏิรูปการเมืองไทย 9786164170100 นายอิทธิพล พิไชยอ้น มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
377 Pathways to Astronomy 9781259253614 นางสาวชนิภรณ์ ไชยวงค์ ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
378 The Handbook of Critical Intercultural Communication 9781118400081 นางหทัยรัตน์ วิวรรธน์รณกิต มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
379 Help Your Kids With Study Skills 9780241225981 นางสาวแสงเงิน ลูงใจ๋ ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
380 Chemicals from Biomass: Integrating Bioprocesses into Chemical Production Complexes for Sustainable Development (Green Chemistry and Chemical Engineering) 9781138073340 นางสาวชฎาพร นำภา,นางสาวเจนจิรา หม่องอ้น ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
381 เจ้าผู้ปกครอง 9786167150680 นายอิทธิพล พิไชยอ้น,นางสาวฉัตรเพชร จูฑะรงค์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
382 Technologies for Biochemical Conversion of Biomass 9780128024171 นางสาวสุปรีญา ผัดตุ่น ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
383 การใช้ปุ๋ยและสารเร่งทางใบ 9786165562171 นายปรีดา ศรีนฤวรรณ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
384 Integration of Renewable Sources of Energy 9781119137368 นางสาวชฎาพร นำภา ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
385 Networking For Dummies (For Dummies (Computer/Tech)) 9781119257769 นายณัฐดนัย ต่อกัน มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
386 WordPress All-in-One For Dummies (For Dummies (Computers)) 9781119327776 นายณรงค์ฤทธิ์ ประจันตะเสน ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
387 ตับอ่อนเธอนั้นขอฉันเถอะนะ 9786163711038 นางสาวจิรานุช จิตพยัค อยู่ระหว่างการจัดซื้อ
388 Succulents Simplified 9781604693935 นายสิทธินนท์ กนกแก้ว มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
389 Another episode S 9786163632722 นางสาวฐิติชญาณ์ ก๋าคำ อยู่ระหว่างการจัดซื้อ
390 Modern Hotel Operations Management 9789001878900 นายประยงค์ คูศิริสิน อยู่ระหว่างการจัดซื้อ
391 Bawa: The Sri Lanka Gardens 9780500292921 นางสาวมณทิรา วิจารณ์พล มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
392 Every day with Plants 9786161821708 นางสาวมธุรดา สุริยากิจ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
393 Must Eat Paris 9789401434638 นางสาวอุรวี ปัญญาแวว มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
394 Urban Botanic 9781781316535 นางสาวมานิตา การะกัน มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
395 ทำงานแทบตายทำไมไม่่โต 9786163710802 นางสาวดรุณี ปรีชาโปร่ง มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
396 Must Eat London 9789401424820 นางสาวอุรวี ปัญญาแวว มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
397 Townhouses Berlin 9783869220307 นางสาวรมย์ธีรา ปทุมาสูตร มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
398 THE OFFICIAL GUIDE TO THE TOEFL TEST W/CD 5E 9789813156210 นางสาวชฎาพร นำภา มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
399 Museum Design 9789881683519 นางสาวธัญญารัตน์ ตั้งมโนชู มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
400 Complete TOEIC - Listening 9786169256113 นางสาวศศิธร สมุทรเขต มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
401 เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุภาษา JAVA ฉบับสมบูรณ์ อับเดทล่าสุด 9786162623769 นายนฤเบศร์ แก้วสาตร มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
402 Map: Exploring The World 9780714869445 นางสาวศศิชา ขุนจำนวน ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากมีหนังสือที่มีเนื้อหาใกล้เคียงให้บริการแล้ว คือ Exploring real world points of interest: Design and evaluation of object-centric exploration techniques for augmented reality
403 Talk About Contemporary Gardens (Talk about (Flammarion)) 9782080201430 นายพัชรวัฒน์ เตชะตน มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
404 ตัดต่อวิดีโออย่างมือโปรด้วย-Vegas-Pro-2013-ฉบับสมบูรณ์ 9786162623646 นายนฤเบศร์ แก้วสาตร มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
405 Air Plants: The Curious World of Tillandsias 9781604694895 นางสาวสุภาพรรณ มาชัยยะ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
406 The Barista's Bible 9789810960551 นางสาวดลฤดี ชมภูพันธ์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
407 ตกแต่งภาพกราฟิก PHOTOSHOP CS6 + CC ฉบับสมบูรณ ์ 9786162623967 นายนฤเบศร์ แก้วสาตร มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
408 RHS Encyclopedia of Garden Design: Planning, building and planting your perfect outdoor space 9780241286135 นายวรเดช ดัสดีสอง มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
409 คู่มือออกแแบบและสร้างเว็บไซต์ 9786162007781 นายธณพล เพ็งสลุง มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
410 Encyclopedia of Tropical Plants: Identification and Cultivation of Over 3000 Tropical Plants 9781554074891 นายวรเดช ดัสดีสอง ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากมีให้บริการแล้ว ชื่อ Encyclopedia of Tropical Plants: The Identification and Cultivation of Over 3000 Tropical Plants
411 Parking Structure 9789810737467 นางสาวรมย์ธีรา ปทุมาสูตร มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
412 Cupcakes and Mini Cakes 9780241009727 นางสาวดลฤดี ชมภูพันธ์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
413 มินนะ โนะ นิฮงโกะ 3 9789744436887 นางสาวศศิธร สมุทรเขต มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
414 หนังสือ GARDEN & FARM VOL.7 ผลไม้ในสวน 9786161815462 นางสาวนภารัศม์ เวชสิทธิ์นิรภัย มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
415 มินนะ โนะ นิฮงโกะ 2 9789744436870 นางสาวจ๋ามคำ ยุอินทร์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
416 มินนะ โนะ นิฮงโกะ 1 9789744436863 นางสาวจ๋ามคำ ยุอินทร์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
417 GARDEN & FARM VOL.11 ผักงอกและไมโครกรีน 9786161821760 นางสาวนภารัศม์ เวชสิทธิ์นิรภัย มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
418 Marketing Management: An Asian Perspective 9781292089584 นางสาววิยะดา ชัยเวช มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
419 GARDEN & FARM VOL.6 มาเลี้ยงผึ้งและชันโรงกัน 9786161812287 นางสาวนภารัศม์ เวชสิทธิ์นิรภัย มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
420 Science Year by Year 9780241212264 นางสาววาสนา แสนสามารถ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
421 การเป็นผู้ประกอบการ 9786160827008 นางสาวนภารัศม์ เวชสิทธิ์นิรภัย มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
422 The Complete Human Body The Definitive Visual Guide 9780241240458 นางสาวณัฐพร ไชยปัญญา มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
423 Step-By-Step Desserts 9780241189092 นางสาวตรีรัตน์ ด่านวิไล,นางสาวสุภาพาน อัมพรศรี มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
424 ถ้าบอกกันก่อนเรียนจบ คงไม่ตกขบวนเศรษฐี 9786168109007 นายกิตติพงศ์ แนวประเสริฐ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
425 Knowledge Encyclopedia Dinosaur 9781409354673 นางสาวปิยะธิดา ศรีวิชัย มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
426 SuperBug 9780241228470 นางสาวเปรมฤทัย กลิ่นชื่น,นายวงค์พันธ์ พรหมวงศ์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
427 The Periodic Table Book 9780241240434 นายขจรเดช ลิ้มสกุล มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
428 World History: From the Ancient World to the Information Age 9780241289327 นายขจรเดช ลิ้มสกุล มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
429 Garden & Farm Vol.5 : ผักและสมุนไพรพื้นบ้าน 9786161809447 นางสาวนภารัศม์ เวชสิทธิ์นิรภัย มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
430 Encyclopedia of Gardening 9781409383949 นางสาวณัฐณิชา พรมรักษา มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
431 Coffee Obsession 9781409354680 นางสาวศศิวิมล สุกิน มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
432 Cambridge Yearbook of European Legal Studies, 2009-2010 9781849460743 นางสาวศราภา ศุทรินทร์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
433 ASEAN Environmental Law, Policy and Governance (2-Volume Set) : Selected Documents 9789814338912 นางสาวศราภา ศุทรินทร์ ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากมีหนังสือที่มีเนื้อหาใกล้เคียงให้บริการแล้ว คือ "South East Asian Forest Fires: Haze over ASEAN and International Environmental Law"
434 Garden & Farm Vol.8 : ปลูกผักร่วมกับเลี้ยงปลา (Aquaponics) 9786161816247 นางสาวศศิธร สมุทรเขต มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
435 ฮาร์วาร์ด มหาวิทยาลัยที่ดีแห่งหนึ่งของโลก สอนวิธีคิด เล่มที่ 2 "วิชาความสำเร็จของคนคิดเป็น" 9789749760932 นายสิทธิชัย ธรรมขัน มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
436 โรคพืชและการวินิจฉัย 9786165560856 นางสาวอารุณี สิทธิวัน มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
437 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 9786163942906 นางสาวพิมพ์ชนก สังข์แก้ว มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
438 Any SQL 9786160810116 นายธิติภัทร อิ่นคำ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
439 Fruit & veg box 3 book inside 9780241270035 นางสาวธัญชนก สีหาพล มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
440 Mathematics for Engineers 9781292065939 นางชนิกานต์ เอมหฤทัย มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
441 Digital Marketing For Dummies 9781119235590 นายปรีดา ศรีนฤวรรณ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
442 Web programming & internet technologies 9781284070682 นางสาวผกามาศ ธาราฉาย ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
443 International Relations 9781509508563 นายอัคราชัย เสมมณี มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
444 Wireless Power Transfer for Electric Vehicles and Mobile Devices (Wiley - IEEE) 9781119329053 นายธงชัย มณีชูเกตุ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
445 Bioprocess Engineering - 2nd Edition 9780444637833 นางสุเนตร สืบค้า ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากมีหนังสือที่มีเนื้อหาใกล้เคียงให้บริการแล้ว คือ Bioprocess engineering : kinetics, biosystems, sustainability, and reactor design
446 Introduction to modeling and simulation with MATLAB® and Python 9781498773874 นางสาวผกามาศ ธาราฉาย ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
447 เทคนิคโน้มน้าวใจด้วยการฟัง ไม่ใช่การพูด 9786162872273 นายวศิน คำน่วม มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
448 Processing of Polymer Matrix Composites 9781466578227 นางดริญญา มูลชัย ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากมีหนังสือที่มีเนื้อหาใกล้เคียงให้บริการแล้ว คือ Friction stir welding/processing of polymers and polymer matrix composites.
449 Aquariums and Aquarium Fish: A Complete Practical Guide and Fish Identifier 9780754820079 นางสาวปิยะมาศ วงค์จักร์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
450 ระบบโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม 9789740319054 นายชัยพฤกษ์ คงเลิศสกุล มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
451 Photovoltaic Systems Engineering 9781498772778 นายธงชัย มณีชูเกตุ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
452 English Grammar for dummies 9781119376590 นางสาวจุฬาลักษณ์ ผัดขัน มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
453 One Day in the Life of the English Language: A Microcosmic Usage Handbook 9780691165073 นางสาวจุฑามณี อินตาชัย มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
454 อาก๋งสอนว่า...2 9786165145817 นางสาวธีรดา ธงวิลัย มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
455 The Princeton Handbook of World Poetries 9780691170510 นางสาวจุฬาลักษณ์ พรมใจ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
456 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง 9786165561402 นางสาวปิยะมาศ วงค์จักร์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
457 ปรสิตวิทยาของสัตว์น้ำ 9786165561198 นางสาวฏิญาภัคร์ อุ่นแสง มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
458 Glodano's Tale 9786160028931 นางสาวฐิติชญาณ์ ก๋าคำ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
459 คู่มือใช้งาน Access 2016 ฉบับสมบูรณ์ 9786162008672 นายธณพล เพ็งสลุง มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
460 ไม่ต้องชอบขี้หน้า ก็ทำงานด้วยกันได้ 9786163711083 นางสาวธีรดา ธงวิลัย มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
461 Baria's Mission ปริศนามารีโอนี่ 9786160020799 นางสาวฐิติชญาณ์ ก๋าคำ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
462 จำนรรจ์รัก 9786160030491 นางสาววราพร เขื่อนแก้ว มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
463 Architectural Details Sketchbook: The Virtues of Divine Proportion 9781864706703 กิตติมา แก้วนิล มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
464 ผู้หญิงขายไข่ 9786160029846 นางสาวฐิติชญาณ์ ก๋าคำ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
465 A Tradition of Serenity: The Tropical Houses of Ong-ard Satrabhandhu 97808447344876 กิตติมา แก้วนิล มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
466 อาณัติกามเทพ 9786160029259 นางสาววราพร เขื่อนแก้ว มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
467 101 คำถามสัมภาษณ์งานที่คุณจะไม่ต้องกลัวอีกต่อไป 9789742283629 นายวศิน คำน่วม มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
468 The Image Processing Handbook 9781138747494 นายธงชัย มณีชูเกตุ อยู่ระหว่างการจัดซื้อ
469 Concepts, Syntax, and Their Interface The Theta System 9780262528658 นางสาวกุลสตรี แสงจันทร์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
470 The Timber Press Guide to Succulent Plants of the World: A Comprehensive Reference to More than 2000 Species 9780881929959 นายวรเดช ดัสดีสอง ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากมีหนังสือที่มีเนื้อหาใกล้เคียงให้บริการแล้ว คือ The Timber Press Guide to Succulent Plants of the World Fred Dortort
471 The rock & gem book 9780241228135 นางสาววลัยพร พิมสาร มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
472 Microbiology 9781938168147 นางสาวศรีกาญจนา คล้ายเรือง,นายกันตพิชญ์ ศรีคำ,นางสาวยุพารัตน์ เลิศชัยวรกุล มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
473 Food Microbiology 9781555819385 นางสาวศรีกาญจนา คล้ายเรือง มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
474 Green Polymers 9781771881395 นางดริญญา มูลชัย ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากสำนักหอสมุดมีหนังสือเนื้อหาของ Subject ใกล้เคียง เรื่อง Green Polymers หลายเล่ม ท่านสามารถติดต่อใช้บริการได้ที่งานบริการ
475 Compositional Analysis of Polymers 9781771881487 นางดริญญา มูลชัย ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากมีหนังสือที่มีเนื้อหาใกล้เคียงให้บริการแล้ว คือ Advanced Compositional Analysis of Nanoparticle-polymer Composites Using Direct Fluorescence Imaging
476 Language Maintenance and Shift 9781107618923 นางสาวภัทรธนิษฐ์ ศรีจอมทอง มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
477 Economic Growth: A Unified Approach 9781107535602 นายมนตรี สิงหะวาระ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
478 Environmental and Natural Resource Economics: A Contemporary Approach 9781138659476 นายมนตรี สิงหะวาระ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
479 The Best of Business Card Design 9781592534036 นายเสกสรร วรรณแก้ว มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
480 Layout Now 9789887757351 นางสาวผกามาศ ธาราฉาย ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
481 Introducing Needs Analysis and English for Specific Purposes 9781138803817 นางดาราณี ชุมทอง,นายศรัณย์ จันทร์ทะเล มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
482 Theory, Practice and Techniques in Agricultural Science 9781680947526 นายธงชัย มณีชูเกตุ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
483 เริงระบำแดนสนธยา 9786167591698 นางสาวซูไรลา ดือราแม มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
484 การบัญชีขั้นกลาง 9786167060880 นางสาวศิรินทิพย์ บุญโกย มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
485 การบัญชีขั้นสูง 1 9789740335207 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ อนุจร มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
486 Health-Promoting Properties of Fruit and Vegetables 9781780644226 นางสาวศิริลักษณ์ บุตดียานาง มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
487 Perfect English Grammar Test 9786162008214 นางสาวจิรนันท์ พรมศรีจันทร์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
488 ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ทั่วไป 9786165561778 นางสาวจิรนันท์ พรมศรีจันทร์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
489 Science: the definitive visual guide 9780241240472 นางสาววลัยพร พิมสาร มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
490 Knowledge Encyclopedia Space! 9780241196304 นางสาววลัยพร พิมสาร ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
491 Understanding Nutrition 9781305008328 นางสาวจิตราพร งามพีระพงศ์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
492 Barasi's Human Nutrition: A Health Perspective 9781444137200 นางสาวจิตราพร งามพีระพงศ์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
493 Biology of Useful Plants and Microbes 9788184872644 นางปิยะนุช เนียมทรัพย์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
494 Methods in biotechnology 9781119156789 นางสาวศรีกาญจนา คล้ายเรือง มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
495 Cell Biology and Genetics 9789351302957 นางสาวศรีกาญจนา คล้ายเรือง มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
496 Biotechnology of Microbial Enzymes: Production, Biocatalysis and Industrial Applications 9780128037256 นางสาวศรีกาญจนา คล้ายเรือง มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
497 Biosafety and Regulation for Genetically Modified Organisms 9781842657911 นางสาวศรีกาญจนา คล้ายเรือง มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
498 Advances in Bioenergy: The Sustainability Challenge 9781118957875 นางปิยะนุช เนียมทรัพย์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
499 Family Therapy: An Overview 9781305048836 นางสาวกุลสตรี แสงจันทร์ ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
500 Operations Research 9781842659076 นายมนตรี สิงหะวาระ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
501 ห้าสหายผจญภัย 3900010016688 นางสาวฐิติชญาณ์ ก๋าคำ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
502 Introduction to Materials Science for Engineers 9780273793403 นางสาวธัญชนก แสนยอด,นางสาวอังคณา อินปั๋น มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
503 อาโนะฮานะ ดอกไม้ ความทรงจำ และมิตรภาพ 9786163371614 นางสาวซูไรลา ดือราแม อยู่ระหว่างการจัดซื้อ
504 Operations Research: An Introduction 9781292165547 นายมนตรี สิงหะวาระ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
505 Foundation Maths 9781292095172 นางสาวชลิดา สุขจำนงค์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
506 พืชอุตสาหกรรม 9786165382052 นางสาวนราภรณ์ ชาวเมือง มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
507 Engineering Mechanics: Dynamics in SI Units 9781292088723 นางสาวธัญชนก แสนยอด,นางสาวสาริณี คำแปง มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
508 กลศาสตร์วิศวกรรม 9789740335429 นางสาวชยาภรณ์ ภักดีไทย,นางสาวณัทฐ์นันทกานต์ สิงห์คำ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
509 วิศวกรรมสำรวจ 9786167770062 นางสาวชยาภรณ์ ภักดีไทย มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
510 พันธุศาสตร์ 9789740323464 นางสาวจิรนันท์ พรมศรีจันทร์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
511 AutoCAD 2017 : 2D Drafting สำหรับเขียนแบบ 2 มิติ +DVD 9786167182643 นายอภิชาติ เจริญเปรมปรีดิ์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
512 100 เรื่องเล่าของผู้หญิงเปลี่ยนโลก 9786160437030 นางสาววราพร ภาคคำ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
513 ชีวิตไร้ขีดจำกัด 9786160415755 นายสุริยะศักดิ์ สิงห์ศิลป์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
514 ห้องสมุดฮอกวอตส์ 3900010015629 นายณัฐดนัย ทองชาติ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
515 Box set หีบสมบัติ แฮร์รี่พอตเตอร์ เล่ม 1-7 3900010016756 นางสาวธัญญารัตน์ สมยอม มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
516 แผนที่ภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม 9786160437283 นายสิริพิชญะ สมป้อ,นายขจรเดช ลิ้มสกุล มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
517 วิทยาศาสตร์ในแฮร์รี่ พอตเตอร์ 9786160425556 นายกฤตพิพัฒน์ พางาม มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
518 ปฐพีกลศาสตร์ 9789749918678 นางสาวสุปริญญา ก้อนแก้ว มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
519 ซีรีส์ บุปผารัญจวน:สุพรรณิการ์ 9786160022670 นางสาวนันทพร ศิริยิ้มแย้ม มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
520 องค์ประกอบสถาปัตยกรรม 9786167902944 นางสาวสริตา ชื่นประเสริฐสุข มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
521 อุณากรรณ 9786160029242 นางสาวนันทพร ศิริยิ้มแย้ม มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
522 พุดพิชญา 9786160017560 นางสาวนันทพร ศิริยิ้มแย้ม มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
523 1 ปี กับชีวิตที่อยู่ในอเมริกา 9786163612687 นางสาววาสนา แสนสามารถ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
524 ประโยคสัญลักษณ์ 978616361678 นางสาวฐิติชญาณ์ ก๋าคำ อยู่ระหว่างการจัดซื้อ
525 ประโยคสัญลักษณ์ 2 9786164298217 นางสาวฐิติชญาณ์ ก๋าคำ อยู่ระหว่างการจัดซื้อ
526 วัฒนธรรมศึกษาเบื้องต้น 9786163982070 นางสาวภัทรธนิษฐ์ ศรีจอมทอง มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
527 พื้นที่ความรู้ มานุษยวิทยา คนสามัญ 70 ปี 9786163982230 นางสาวภัทรธนิษฐ์ ศรีจอมทอง มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
528 สมุนไพรไทยต้านจุลินทรีย์ 9789740336129 นายวาริน สุทนต์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
529 มาจัดสวนกันเถอะ 9786163013545 นายศุภชัย หทัยเด่นดวง มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
530 สรีรวิทยาพืชไร่ (PHYSIOLOGY OF FIELD CROPS) 9786163980427 นายอภิชิต วงศ์ดวงดำ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
531 ERROR DETECTION ปลดมันซะ กับดักภาษาอังกฤษ 9786162758270 นางสาวสุภาดา ระหาญสิม มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
532 เคมี เล่ม 1 (CHEMISTRY 12/E) 9786163501318 นางสาวสุพิชชา ผาทอง,นางสาวหัทยา พรมวงษ์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
533 เทอร์โมไดนามิกส์วิศวกรรมเคมี 9789740336495 นางสาวกมลชนก มีล้อม มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
534 อุณหพลศาสตร์วิศวกรรม: ทฤษฎี การประยุกต์ และอุณหพลศาสตร์เชิงสถิติเบื้องต้น 9786164260474 นางสาวปัทมาภรณ์ ศิลปชัย มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
535 สุดยอดคัมภีร์ไวยากรณ์จีน 9786160823253 นางสาวณัฐชยา ไชยชาญยุทธ์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
536 การสุขาภิบาลโรงงานอาหาร 9786165562102 นายธวัชชัย บุญเพ็ง มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
537 เรื่องมีอยู่ว่า ฉบับ ต้อมแต้มและแก๊งเพื่อน Banlue Books 97861629826153 นายเกษม เเสนภิรมย์ชัย อยู่ระหว่างการจัดซื้อ
538 การจัดการความปลอดภัยอาหารสำหรับงานบริการอาหาร 9786165560849 นายธวัชชัย บุญเพ็ง มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
539 A Long Way There 13 วัน ปลายทางอยู่ที่เขา ระหว่างเราอยู่ที่ใจ 9786163710888 นางสาวธีรดา ธงวิลัย อยู่ระหว่างการจัดซื้อ
540 ป.อาญาและป.วิอาญา 9786167970530 นายวีรพันธ์ ใจตั้ง มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
541 "คณะการเมือง" หลักการปฏิวัติสยาม พลวัต พัฒนาก ารและชะตากรรมของระบบไร้พรรค 9786163143464 นายวีรพันธ์ ใจตั้ง มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
542 A Long Way Home 71 วัน ปลายทางคือบ้านระหว่างทางคือเรา 9786163710475 นางสาวธีรดา ธงวิลัย อยู่ระหว่างการจัดซื้อ
543 แล้วชีวิตก็บอกกับเราว่า 9786167942193 นางสาวอุดมพร บุญมีมาก มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
544 Future from me แอบรักก็ต้องอ่อย 9786168119044 นางสาวฐิติชญาณ์ ก๋าคำ อยู่ระหว่างการจัดซื้อ
545 แล้วความรักก็บอกกับเราว่า 9786167942209 นางสาวอุดมพร บุญมีมาก มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
546 Inside Cultures: A New Introduction to Cultural Anthropology 9781629582559 นางสาวภัทรธนิษฐ์ ศรีจอมทอง มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
547 Responsive Web Design สร้างเว็บไซต์ให้ใช้ได้กับทุกอุปกรณ์ 9786162007255 นางสาวพัชรี ยางยืน มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
548 บทสำรวจความคิดทางปรัชญาการเมืองของ ลีโอ สเตราส์ 9786167196398 นายชัยพฤกษ์ คงเลิศสกุล มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
549 แคคตัส 9786161813789 นายพัชรพล เลิศมณีทวีทรัพย์,นายสุกนต์ธี ลำพรหมสุข มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
550 Synonym คำพ้องความหมายในภาษาอังกฤษ 9786162757723 นายชัยพฤกษ์ คงเลิศสกุล มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
551 การบัญชีชั้นสูง 1 9786164240056 นางสาวศรัณยา ตั้งธีระบัณฑิตกุล มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
552 เมื่อรักสลักใจ 9786160031856 นางสาวนันทิญา สินทอง มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
553 การวิจัยตลาด (Marketing Research) 9786167880099 นางสาวจันทรจิรา จันทรยากุล มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
554 มาดามคานทอง 9786160030576 นางสาวนันทิญา สินทอง มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
555 100 Desserts to Die For: Quick, easy, delicious recipes for the ultimate classics 9781743366943 นางสาวมยุรฉัตร ท้าวมา มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
556 วาระซ่อนเร้น ชุด THE HIDDEN AGENDA 9786160031238 นางสาวนันทิญา สินทอง มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
557 The American Cookbook a Fresh Take on Classic Recipes 9781409345176 นางสาวมยุรฉัตร ท้าวมา มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
558 A New Way to Bake: Classic Recipes Updated with Better-for-You Ingredients from the Modern Pantry 9780307954718 นางสาวมยุรฉัตร ท้าวมา มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
559 การบัญชีบริหาร 9786163500748 นางสาวปาราตรี หนองข่า มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
560 การภาษีอากร 9786164552920 นางสาวปาราตรี หนองข่า มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
561 อ่านสถาปัตยกรรม 9786163743206 นางสาวปัทมาภรณ์ มุกธวัตร มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
562 การวิจัยเพื่อการศึกษาและออกแบบสภาพแวดล้อม 9786163981653 นางสาวนิรมล บุญเทพ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
563 แผ่นดินอื่น 9786167184616 นายสาธร เล้าประเสริฐ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
564 การควบคุมคุณภาพ 9786160830305 นายวาริน สุทนต์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
565 การถ่ายโอนมวล 9789740336808 นายเตช์ เตชะเกษม,นายอัครินทร์ อินทนิเวศน์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
566 การถ่ายโอนความร้อน 9789740336648 นายทิตตนัย ฟูกุล มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
567 วิศวกรรมชลศาสตร์ 9786163619501 นางสาวนฤมล จาวสถาพร,นายญาณากร สุทัสนมาลี ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากมีหนังสือที่มีเนื้อหาใกล้เคียงให้บริการแล้ว คือ วิศวกรรมชลศาสตร์ = Hydraulic engineering / โชติไกร ไชยวิจารณ์. ชื่อเรื่องเพิ่ม Hydraulic engineering. ลักษณะทางกายภาพ 489 หน้า : ภาพประกอบ.ผู้แต่ง โชติไกร ไชยวิจารณ์ หัวเรื่อง วิศวกรรมชลศาสตร์ วิศวกรรมชลปร
568 Events Management: An Introduction 9781138907058 นางสวิชญา ศุภอุดมฤกษ์ ตรีรัตน์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
569 Critical Thinking: Conceptual Perspectives and Practical Guidelines 9781316509951 นายอุดมศักดิ์ ศิริทะ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
570 SCDA Landscape 9781864706888 นายนฤบดินทร์ ภูลา ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
571 1000 Lights 9783822824757 นางสาวอารญา ดำเนินศิลธรรม ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
572 Neoarchitecture 9781920744878 นางสาวณัฏฐณิชา อุ่นวัฒนา มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
573 Principles of Membrane Bioreactors for Wastewater Treatment 9781466590373 นางสาววันทมาส จันทะสินธุ์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
574 Animal Ethics in Animal Research 9781108420617 นางสาววันทมาส จันทะสินธุ์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
575 Agribusiness Fundamentals and Applications 9781418032319 นายจักรพงษ์ พวงงามชื่น มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
576 The Blind Photographer 9781616895235 นายณัฐนนท์ สนธิเจริญ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
577 Essentials of Services Marketing 9781292089959 นางสาววิยะดา ชัยเวช มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
578 Critical Reading: English for Academic Purposes 9782761356541 นางสาววรรณวิไล จุลพันธ์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
579 The Crime Book: Big Ideas 9780241298961 นางสาวกาญจนาภรณ์ ใจอ่อน มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
580 Industrial Organization 9781292121710 นายมนตรี สิงหะวาระ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
581 Nature Anatomy 9781612122311 นายปิยังกูล ศุภอรรถกุล มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
582 Sustainable Forest Management 9781680957662 นางสาวนราภรณ์ ชาวเมือง ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
583 Image Processing and GIS for Remote Sensing: Techniques and Applications 9781118724200 นายธงชัย มณีชูเกตุ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
584 หลักการทำและการเขียนวิทยานิพนธ์และการวิจัย 9786162105104 นายทรงภพ ภาสวรโรจน์กุล มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
585 คู่มือผีเสื้อ 9786167767574 นางสาวฐิติชญาณ์ ก๋าคำ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
586 The classic rollei 9781906672935 นางสาวปวีณา คำภูษา ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
587 The Science of Cognitive Behavioral Therapy 9780128034576 นายภาคภูมิ วงค์แสนไชย ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
588 Field and Laboratory Investigations in Agroecology 9781439895719 นางสาวเพ็ญนภา จักรสมศักดิ์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
589 Innovative Strategies for Teaching in the Plant Sciences 9781493904211 นางสาวเพ็ญนภา จักรสมศักดิ์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
590 Crop Responses to Global Warming 9789811020032 นางสาวเพ็ญนภา จักรสมศักดิ์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
591 Introduction to Operations Research 9789814577205 นายมนตรี สิงหะวาระ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
592 Engineering Biostatistics: An Introduction using MATLAB and WinBUGS 9781119168966 นายภาคภูมิ เสาวภาคย์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
593 Modeling of Dynamic Systems with Engineering Applications 97814987948488 นางสาวปภัทร์นันท์ ศรีจันทร์ ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
594 Introduction to the Thermodynamics of Materials 9781498757003 นางสาวปภัทร์นันท์ ศรีจันทร์ ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากสำนักหอสมุดมีหนังสือที่มีเนื้อหาใกล้เคียง คือ Introduction to the thermodynamics of materials, 5th ed. (CD-ROM included)
595 Starch-Basied Polymeric and Nonocompositre 9781138198623 นางสาวอุษารัตน์ รัตนคำนวณ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
596 Introduction to Thermo-Fluids Systems Design 9781118313633 นางสาวนริศราภรณ์ แสงสี ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
597 การบริหารช่องทางการตลาด 9786160813728 นายอดิศร สิทธิเวช มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
598 Principles of Anmimal Nutrition 9781498721608 นายอภิชาติ หมั่นวิชา มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
599 Writing and Editing for Digital Media 9781138636033 นางสาวศัณสนี ชุมนุมมณี มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
600 เทคโนโลยีพลังงานลม 9789740333975 นางสาววิชญาภรณ์ ครุฑจันทร์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
601 Biofueled Reciprocating Internal Combustion Engines 9781138746541 นายทินภัทร รุ่งมงคลชัย ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
602 Classical Methods in Structure Elucidation of Natural Products 9783906390734 นายวาริน สุทนต์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
603 Breeding Oilseed Crops for Sustainable Production: Opportunities and Constraints 9780128013090 นายปรีดา นาเทเวศน์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
604 Fundamentals of Signals and Control Systems 9781786300980 นายอลงกรณ์ กันทวี ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
605 จำศัพท์สอบให้ได้ใน 1 วัน 9786164490055 นางสาวปวิชญา พิมมะรัตน์,นายสุธิวัฒน์ สินสวาท มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
606 View on ScienceDirect Plant Virology 9780123848710 นายปรีดา นาเทเวศน์,นางสาวสุดารัตน์ เสนา มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
607 An Introduction to Sociolinguistics 9781138845015 นางสาวภัทรธนิษฐ์ ศรีจอมทอง,นางสาวกุลสตรี แสงจันทร์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
608 Geosystems: An Introduction to Physical Geography 9781292020716 นางศิราภรณ์ ชื่นบาล มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
609 Desiccant Heating, Ventilating, and Air-Conditioning Systems 9789811030468 นางสาวปัทมาภรณ์ ขลุ่ยทอง ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
610 คู่มือปฏิบัติเพื่อสุขภาพศาสตร์แห่งอายุรเวทศาสตร์แห่งชีวิต 9786162105265 นายทรงภพ ภาสวรโรจน์กุล มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
611 Chemistry in Cowtext 9781259921766 นางสาวหัทยา พรมวงษ์ ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากสำนักหอสมุดมีหนังสือที่มีเนื้อหาใกล้เคียง คือ Chemistry in context : applying chemistry to society
612 Single-Chain Polymer Nanoparticles: Synthesis, Characterization, Simulations, and Applications 9783527342426 นางดริญญา มูลชัย,นางสาวพิมพรรณ เลี้ยงถนอม มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
613 Principles of Microeconomics 9781292152691 นางสาวธนาภรณ์ โยธาราษฎร์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
614 Energy Storage 9789813208957 Mr.Bounkhamxiong Navongxay ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
615 Optimization of Energy Systems 9781118894439 Mr.Bounkhamxiong Navongxay,นายสราวุธ พลวงษ์ศรี ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
616 4-Bloggers-in-Taiwan 9786167767932 นางสาวฐิติชญาณ์ ก๋าคำ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
617 Additives in Polymers: Analysis and Applications 9781771881289 นางดริญญา มูลชัย มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
618 เที่ยวสนุก-เนเธอร์แลนด์-เบลเยียม 9786167767901 นางสาวสุภาดา ระหาญสิม มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
619 Green Polymer Composites Technology: Properties and Applications 9781498715461 นางดริญญา มูลชัย มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
620 กำเหนิดสปีชีส 9786167767505 นางสาวฐิติชญาณ์ ก๋าคำ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
621 Innovations in Cognitive Behavioral Therapy: Strategic Interventions for Creative Practice 9781138779839 นายภาคภูมิ วงค์แสนไชย ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
622 Leadership: Enhancing the Lessons of Experience 9789814577212 นายวรเดช ดัสดีสอง ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
623 Organizational Culture and Leadership (The Jossey-Bass Business & Management Series) 9781119212041 นายวรเดช ดัสดีสอง ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
624 คู่มือแมลง 9786167767697 นางสาวฐิติชญาณ์ ก๋าคำ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
625 plant Viruses, Diseases and Their Management 9789384588816 นายวรเดช ดัสดีสอง ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
626 THAILAND BUTTERFLY GUIDE. 9786167767093 นางสาวฐิติชญาณ์ ก๋าคำ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
627 Fear of Crime : Incivility and the Production of a Social Problem 9781412863100 นางชุมมาศ แป้งหอม มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
628 ISE ESSENTIALS OF ECONOMICS 9781259255908 นางสาวลลิตา บุตะเขียว ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
629 Mixed Media : Moral Distinctions in Advertising, Public Relations, and Journalism 9781138700987 นางสาวศัณสนี ชุมนุมมณี มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
630 เหตุใดเราจึงมีชีวิตอยู่ 9786167942049 นายสาธร เล้าประเสริฐ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
631 พระพายทายรัก 9786160027019 นางสาวจิณห์นิภา กล่อมกมล มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
632 Advanced Technologies for Meat Processing 9781498754590 นายจุฬากร ปานะถึก ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากสำนักหอสมุดมีหนังสือที่มีเนื้อหาใกล้เคียง คือ Advanced technologies for meat processing [electronic resource] / edited by Leo M. L. Nollet, Fidel Toldrโa.
633 I'm Just Here for Dessert 9781743368879 นางสาวอำพาวัน จันทร์แก้ว มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
634 วิชาภูผาชีวิต 9786163489968 นายสาธร เล้าประเสริฐ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
635 Engineering Economy 9781259253294 นางสาวณัฐสุดา สิธิยอง ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
636 Biophysics: Tools and Techniques 9781498702430 นางกีรติญา จันทร์ผง มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
637 Management of Animal Care and Use Programs in Research, Education, and Testing 9781498748445 นางสาวสริฏา เดชา ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
638 Introduction to Organic Electronic and Optoelectronic Materials and Devices 9781466585102 นางกีรติญา จันทร์ผง มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
639 Accounting 9781259255519 นางสาวจิณห์นิภา กล่อมกมล ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
640 Abiotic Stress Response in Plants 9783527339181 นางสาวเพ็ญนภา จักรสมศักดิ์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
641 Food Microbiology 9781849739603 นางสาวกนกวรรณ ตาลดี มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
642 Strategic Marketing Management in Asia 9781786357465 นายอดิศร สิทธิเวช มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
643 Solid State Fermentation for Foods and Beverages 9781138199323 นางสาวกนกวรรณ ตาลดี มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
644 Basic Chemistry 9781292170244 นางสาวหัทยา พรมวงษ์ ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากสำนักหอสมุดมีหนังสือที่มีเนื้อหาใกล้เคียง คือ Basic Chemistry
645 รวมพลคนรักแคลตัสและไม้อวบน้ำ 9786161821531 นายอภิชาติ เจริญเปรมปรีดิ์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
646 Handbook of Environmental Analysis 9781498745611 นางสาววันทมาส จันทะสินธุ์ ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากสำนักหอสมุดมีหนังสือที่มีเนื้อหาใกล้เคียง คือ Handbook of environmental analysis
647 บ้านพอดี 9786161821814 นายเกษม เเสนภิรมย์ชัย มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
648 Entrepreneurship and Innovation 9780734612250 นายจำเนียร บุญมาก มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
649 The Maze Runner The Maze Runner Series Vol 1 9786160611805 นายณัฐดนัย ทองชาติ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
650 Business Model Strategy สร้างเงินล้านเมื่ออ่านขาดโมเดลธุรกิจ 9786162008115 นางสาวดรุณี ปรีชาโปร่ง มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
651 พูดให้ถูกจังหวะ คนชนะไม่พูดเยอะ 9786161820138 นายพิชยา เพ็งประไพ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
652 เคล็ดลับสร้างความมั่นใจ พูดดี มีเสน่ห์ ฝึกได้ 9786162757808 นายพิชยา เพ็งประไพ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
653 สัตว์โลกเพื่อนเรา 9786167705583 นายปิยังกูล ศุภอรรถกุล มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
654 แฮร์รี่ พอตเตอร์ กับภาคีนกฟีนิกซ์ 9786160436378 นางสาวฏิญาภัคร์ อุ่นแสง มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
655 Emerging Economies and Multinational Enterprises 9781784417406 นางสาวลลิตา บุตะเขียว ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
656 Principles of Economics 9781259255397 นางสาวธนาภรณ์ โยธาราษฎร์ ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
657 Transport Phrnomban in Capillary-porous Strvetures and Lieat Pipe 9781420062038 นางสาวกุลณัฐ ทะรารัมย์,นายวิริยะชาญ สมใจอ้าย ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
658 Fluid Dynamics 9780199681730 นางสาวปวีณา วงษ์ศรีทา ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
659 Open Economy Macroeconomics 9780691158778 นายมนตรี สิงหะวาระ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
660 Advanced Microeconomic Theoory 9780262035446 นายมนตรี สิงหะวาระ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
661 ทาวน์เลิฟ เสิร์ฟรัก 2 ถึงหัวใจ (ซีรีส์) 9786162402425 นางสาวฐิติชญาณ์ ก๋าคำ อยู่ระหว่างการจัดซื้อ
662 ทาวน์เลิฟ เสิร์ฟรัก (ซีรีส์) 9786162402043 นางสาวฐิติชญาณ์ ก๋าคำ อยู่ระหว่างการจัดซื้อ
663 Introduction to Industrial Organization 2ed 9780262035941 นายมนตรี สิงหะวาระ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
664 เจดีย์ในประเทศไทย 9786167767925 นางสาวฐิติชญาณ์ ก๋าคำ,นางสาวณัฐนรี อาคะมา มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
665 Global Marketing 9781292150765 นางสาวจันทรจิรา จันทรยากุล มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
666 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสังคมวิทยา 9786163981080 นางสาวภัทรธนิษฐ์ ศรีจอมทอง มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
667 Workbooks in Chemistry Organic 9780198729518 นายด้วง พุธศุกร์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
668 Sociolinguistic Research: Application and Impact 9780415748520 นางสาวปารดา เดชะประทุมวัน มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
669 สังคมชนบทในโลกสมัยใหม่ 9786163982285 นางสาวภัทรธนิษฐ์ ศรีจอมทอง มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
670 Introduction to Experimental Biophysics 9781498799591 นายด้วง พุธศุกร์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
671 สร้างธุรกิจให้ได้ดีไม่ต้องมีออฟฟิศ 9786162871825 นางสาวปาณิศรา ใส่หลิ่ม มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
672 คิด ไม่หยุด ฉุดไม่อยู่ 9789743159589 นางสาวอธิชา จันทร์โอ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
673 มือใหม่เริ่มลงทุนในหุ้น 9786167890517 นางสาวปาณิศรา ใส่หลิ่ม มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
674 Guinness World Rcords 2016 9781910561010 นางสาวธัญชนก วัดกลาง มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
675 เศรษฐกิจจีนปริศนา ความท้าทาย อนาคต 9786167885605 นายชาญณรงค์ แว่นทันใจ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
676 Laboratory Techniques in Plant Bacteriology 9781138634053 นางสาวอธิชา จันทร์โอ,นางแสงเดือน อินชนบท ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
677 คำม่าน-คำเมือง 9786163982322 นางสาวภัทรธนิษฐ์ ศรีจอมทอง มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
678 Quantum Trajectories 9781439825617 นางกีรติญา จันทร์ผง ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
679 Fluid Dynamics 9781107071575 นางกีรติญา จันทร์ผง มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
680 Thermo-Mechanical Industrial Processes 9781848213586 นายธีรธรรม เจริญธรรม,นายชนธีร์ จันวรรณะ ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
681 ลิลิตเมืองมาร 9786163830395 นางสาวระวีวรรณ์ คิรีรัตน์กมล อยู่ระหว่างการจัดซื้อ
682 รวมบทความวิจัยทางภาษาศาสตร?สังคมและภาษาศาสตร? ชาติพันธุ? 9786164408067 นางสาวภัทรธนิษฐ์ ศรีจอมทอง มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
683 การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (INTERNATIONAL B USINESS ADMINISTRATION) 9789990112726 นางสาวกาญจนา อกตัน มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
684 การจัดการระหว่างประเทศ (ฉบับปรับปรุงใหม่) (IN TERNATIONAL MANAGEMENT) 9789990112832 นางสาวกาญจนา อกตัน มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
685 Route 13 Part One 9786164453128 นางสาวหทัยรัตน์ แสนหลวง อยู่ระหว่างการจัดซื้อ
686 ไปญี่ปุ่นด้วยเงิน 7,000!! 9786164139930 นางสาวหทัยรัตน์ แสนหลวง มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
687 Culture and Communication: An Introduction 9781107628816 นางสาวกาญจนาภรณ์ ใจอ่อน ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
688 Statistical Physics and Thermodynamics 9780199595075 นายธีรธรรม เจริญธรรม ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
689 Phytonutritional Improvement of Crops 9781119079941 นางสาวเพ็ญนภา จักรสมศักดิ์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
690 เพราะเป็นผู้หญิงไม่แคร์ใครฉันถึงได้เป็นนายคน 9786162871450 นางสาวหทัยรัตน์ แสนหลวง มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
691 1 Fate Strange Fake เฟท สเตรนจ์ เฟค 9786163373304 นายขจรเดช ลิ้มสกุล อยู่ระหว่างการจัดซื้อ
692 สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน 9786167455631 นายสาธร เล้าประเสริฐ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
693 Thank สารานุกรมชวนคิด สังคมและประวัติศาสตร์ 9786160401345 นายขจรเดช ลิ้มสกุล,นางสาวนภสร ปัญญะการ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
694 26 คำพูดง่ายๆ เสริมลูกรักให้มี 6Q 9786160431878 นายขจรเดช ลิ้มสกุล มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
695 รวมบทความเสริมกำลังใจ #13 บางครั้งเราก็ลืมรักตัวเอง 9786167455594 นายสาธร เล้าประเสริฐ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
696 สิบคดีบาป ภาคพิเศษ 9786160432011 นางสาวฐิติชญาณ์ ก๋าคำ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
697 สิบคดีบาป เล่ม 1 :ชุด สิบดคีบาป 9786160418572 นางสาวฐิติชญาณ์ ก๋าคำ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
698 สิบคดีบาป เล่ม 2 :ชุด สิบดคีบาป 9786160420506 นางสาวฐิติชญาณ์ ก๋าคำ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
699 สิบคดีบาป เล่ม 3 :ชุด สิบดคีบาป 9786160421473 นางสาวฐิติชญาณ์ ก๋าคำ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
700 สิบคดีบาป เล่ม 4 : ชุด สิบคดีบาป 9786160424979 นางสาวฐิติชญาณ์ ก๋าคำ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
701 Tourism Crisis and Disaster Management in the Asia-Pacific 9781780643250 นายกีรติ ตระการศิริวานิช มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
702 Engineering Mechanics: Statistics 9781292089232 นางสาวชลิดา สุขจำนงค์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
703 A History of Architecture and Urbanism 9780415534932 นางลักษณา สัมมานิธิ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
704 Solid State Electronic Devices 9781292060552 นางสาวธัญชนก แสนยอด มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
705 Urban Climates 9781107429536 นางลักษณา สัมมานิธิ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
706 Rough Past meets New Design 9783037682203 นางสาวศิริประภา เนื่องอาชา,นางสาวจุฑาทิพย์ ศิริพันธุ์ ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
707 Leafy Medicinal Herbs: Botany, Chemistry, Postharvest Technology and Uses 9781780645599 นายด้วง พุธศุกร์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
708 Biotechnology Operations: Principles and Practices 2nd ed. 9781498758796 นายด้วง พุธศุกร์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
709 Electron Paramagnetic Resonance (Oxford Chemistry Primers) 9780198727606 นายจตุรณ คำชมภู มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
710 World Branding Logo Design Vol.3 9789881400932 นางสาวศิริประภา เนื่องอาชา มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
711 Macroeconomics For Dummies 9781119026624 นางสาวกัญญาณัฐ สาพิน ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
712 Nanomaterials in Energy and Environmental Applications 9789814463782 นางสาววิรันธชา เครือฟู มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
713 เกมล่าปริศนา ตอน คำสั่งสังหาร (THE KILL ORDER ) 9786160613755 นายณัฐดนัย ทองชาติ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
714 Fundamentals of Soil Ecology, Third Edition 9780128052518 นางสาวเจนจิรา หม่องอ้น มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
715 เกมล่าปริศนา ตอน สมรภูมิมอดไหม้ : The Scorch Trials 9786160611829 นายณัฐดนัย ทองชาติ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
716 Semi-Field Methods for the Environmental Risk Assessment of Pesticides in Soil 9781138117969 นางสาวเพ็ญนภา จักรสมศักดิ์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
717 Vegetable Crop Science 9781138035218 นางสาวเพ็ญนภา จักรสมศักดิ์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
718 Biofilms in Plant and Soil Health 9781119246343 นางสาวจีราภรณ์ อินทสาร มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
719 ข่าเจือง : กบฏไพร่ 9789747727579 นางสาวปราณี เยเบียง มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
720 Plant Macronutrient Use Efficiency: Molecular and Genomic Perspectives in Crop Plants 9780128113080 นางสาวเจนจิรา หม่องอ้น มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
721 Peoples of the Southeast Asian Massif 9781442272781 นางสาวภัทรธนิษฐ์ ศรีจอมทอง มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
722 Edible and Medicinal Mushrooms: Technology and Applications 9781119149415 นายปรีดา นาเทเวศน์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
723 REHABILITATION 9788416500055 นางสาวนาตยา มั่นคง ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
724 Essentials of Genetics, Global Edition 9781292108865 นางสาวช่อทิพา สกูลสิงหาโรจน์,นางสาวพัชริดา ทาอินทร์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
725 Soil and water chemistry 9781466573154 นางสาวจีราภรณ์ อินทสาร มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
726 Practical Manual on Plant Cytogenetics 9781498742979 นางสาวช่อทิพา สกูลสิงหาโรจน์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
727 HomeSpace: Changing the space you have into the home you love 9781743367360 นางสาวนาตยา มั่นคง ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
728 Stone Houses 9788416500406 นางสาวนาตยา มั่นคง มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
729 Hormone Metabolism and Signaling in Plants 9780128115626 นางสาวเจนจิรา หม่องอ้น ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
730 Pneumatic and Hydraulic Systems 9789385909337 นายพงศธร ทะตัน ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
731 100 Weight Loss Bowls 9780241295748 นางสาวจิณห์นิภา กล่อมกมล มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
732 Clever Solutions for Small Apartments 9788416500598 นางสาวภาวินี สินศิริ ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
733 HYLA Architects 9781864707199 นางสาวชนากานต์ พูนสวัสดิ์มงคล ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
734 Quantitative Methods for Second Language Research: A Problem-Solving Approach 9780415814027 นายศรัณย์ จันทร์ทะเล มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
735 David Adjaye: Living Spaces 9780500343258 นางสาวจุฑาทิพย์ ศิริพันธุ์ ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
736 Biotrausformation of Agricultural Waste and By -Products 9780128036228 นางสาวจุฑาภรณ์ ชนะถาวร ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
737 Teaching Primary English: Subject Knowledge and Classroom Practice 9781138681569 นายศรัณย์ จันทร์ทะเล มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
738 Please make the look nine 9780847848348 นางสาวเบญจวรรณ คำแก้ว มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
739 Residence in Luxe http://libbox.l นางสาวชนากานต์ พูนสวัสดิ์มงคล ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
740 Growth of farm Anim 9781845935580 นายธนภัทร ศิริพงศทัต,นายจุฬากร ปานะถึก มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
741 Agricultural Extension Techniques and Applications 9788176223805 นายประภัย สุขอิน ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
742 a guide to qualitative field reseach 9781506306695 นายวิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
743 Nanotechnology: The Future is Tiny 9781782625261 นางสาววิรันธชา เครือฟู ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
744 Environmental Plant Physiology 9780815344698 นายปรีดา นาเทเวศน์,นางสาวจีราภรณ์ อินทสาร มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
745 Integrating Innovation in Architecture 9781119164821 นางสาวภาวินี สินศิริ ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
746 Qualitative communication research methods 9781452256825 นายวิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
747 Analyzing Qualitative Data: Systematic Approaches 9781483344386 นายกฤตพิพัฒน์ พางาม ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
748 Quantitative methods for health research 9781118665411 นายวิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
749 Integrating Biological Control Into Conservation Practice 9781118392591 นางสาวเพ็ญนภา จักรสมศักดิ์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
750 Food Microbiology: Principles into Practice, 2 Volume Set 9781119237761 นางสาวมยุรฉัตร ท้าวมา ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากสำนักมีหนังสือที่มีเนื้อหาใกล้เคียง คือ Food microbiology : an introduction / Thomas J. Montville and Karl R. Matthews.
751 Taylor Cullity Lethlean making sense of landcape 9780982439272 นางสาวณัทริการณ์ ปัทมาลัย มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
752 Navigation Design and SEO for Content-Intensive Websites 9780081006764 นางสาวศุภาณัฐน์ ปัญญาดี ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
753 Science and Strategies for Safe Food 9781138713277 นางสาวเจนจิรา หม่องอ้น ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
754 Living Land 9781935935469 นางสาวณัฐธิดา ฟ้าเลิศ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
755 Transliteracy in Complex Information Environments 9780081008751 นางสาวศุภาณัฐน์ ปัญญาดี ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
756 Social Media in the Marketing Context 9780081017548 นางสาวศุภาณัฐน์ ปัญญาดี ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
757 Rabibit Production 9781780640112 นางสาววันทมาส จันทะสินธุ์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
758 d-Block Chemistry 9780198700968 นายจตุรณ คำชมภู ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากสำนักมีหนังสือที่มีเนื้อหาใกล้เคียง คือ d-block chemistry / Mark J. Winter.
759 Technology Platforms for 3D Cell Culture 9781118851500 นางสาวกัณฑิกรณ์ เซี่ยงลี้ ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
760 Plant Functional Diversity: Organism traits, community structure, and ecosystem properties 9780198757375 นางสาวเจนจิรา หม่องอ้น มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
761 เกมล่าปริศนา ตอน ไข้มรณะ : The Death Cure 9786160611812 นายณัฐดนัย ทองชาติ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
762 Climate Change and Cotton Production in Modern Farming Systems 9781780648903 นางสาวรวีภัทร์ เยี่ยมสวัสดิ์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
763 เกมล่าปริศนา ตอน รหัสสั่งตาย : The Fever Code 9786160621521 นายณัฐดนัย ทองชาติ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
764 Integrated Watershed Management in Rainfed Agriculture 9781138117792 นางสาวเจนจิรา หม่องอ้น ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
765 Quantitative Methods in Corpus-Based Translation Studies A practical guide to descriptive translation research 9789027203670 นางศิริพร มณีชูเกตุ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
766 Pest Risk Modelling and Mapping for Invasive Alien Species 9781780643946 นางสาวรวีภัทร์ เยี่ยมสวัสดิ์ ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
767 Animal Feeding Concepts & Practices 9789385055584 นายจุฬากร ปานะถึก มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
768 Research methods for the biosciences 9780198728498 นางชลินดา อริยเดช มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
769 Media Audience Research 9789351506430 นางสาวศัณสนี ชุมนุมมณี มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
770 Molecular Methods in Plant Disease Diagnostics 9781780641478 นางสาวกัณฑิกรณ์ เซี่ยงลี้ ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
771 Toxins and other harmful compounds in foods 9781498748520 นางชลินดา อริยเดช มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
772 Sustainable Water Management in Smallholder Farming 9781780646879 นางสาวรวีภัทร์ เยี่ยมสวัสดิ์ ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
773 Fundamentals of Polymer Science for Engineers 9783527341313 นางสาวอุษารัตน์ รัตนคำนวณ ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
774 Temperature and Plant Development 9781118308202 นางสาวรวีภัทร์ เยี่ยมสวัสดิ์ ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
775 Methods of analysis of food components and additives 9781138199149 นางชลินดา อริยเดช มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
776 อยู่อย่างไรให้สมองไม่แก่ 9786162872198 นางสาวฐิติชญาณ์ ก๋าคำ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
777 Workplace Writing 9781138193840 นางสาวหทยา อนันต์สุชาติกุล มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
778 จอมเวทแสนร้าย จอมใจแสนรัก 8858781904848 นางสาวปิยณัฐ สีลาน มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
779 Innovative technologies in behaverage processing 9781118929377 นางชลินดา อริยเดช มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
780 Discourse Analysis 9781138657441 นางสาวหทยา อนันต์สุชาติกุล มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
781 ธี่หยด แว่วเสียงครวญคลั่ง 9786161819682 นางสาวปิยณัฐ สีลาน มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
782 Fundamentals, Properties, and Applications of Polymer Nanocomposites 9781107029965 นางสาวอุษารัตน์ รัตนคำนวณ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
783 The composition of foods 9781849736367 นางชลินดา อริยเดช มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
784 Answers for Modern Communicators 9780415303927 นางสาวมยุรฉัตร ท้าวมา ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
785 Badz Boy For Rent 9786160621132 นางสาวพนิตพร สุวรรณะ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
786 Strategic Social Media: From Marketing to Social Change 9781118556846 นางสาวศัณสนี ชุมนุมมณี ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
787 Naturaliser Architecture - Naturalizing Archilab 9782910385828 นายพชร อรรถทวีสิน ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
788 Solid-state Electronic Devices 9781681171739 นางสาววิรันธชา เครือฟู ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
789 Digital Control Systems: Theoretical Problems and Simulation Tools 9781138039209 นายวุฒิภัทร ขันโท ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
790 Animal Biochemistry 9789381138663 นายวิวัฒน์ พัฒนาวงศ์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
791 THAILAND BIRD GUIDE 9786167767543 นางสาวฐิติชญาณ์ ก๋าคำ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
792 The SAGE Handbook of Digital Journalism 9781473906532 นางสาวศัณสนี ชุมนุมมณี ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซ้ำกับที่สำนักฯ มีThe SAGE Handbook of Digital Journalism
793 Salience in Second Language Acquisition 9781138225688 นายศรัณย์ จันทร์ทะเล มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
794 Operator's Guide to General Purpose Steam Turbines 9781119294214 นายปรุฬห์วิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
795 Language Assessment 9780138149314 นายศรัณย์ จันทร์ทะเล มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
796 An Introduction to Sustainability 9781138698307 นายจักรพงษ์ พวงงามชื่น มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
797 Plant Kingdom: Design with Plant Aesthetics - Untamed Graphics 9789881383440 นางสาวชลธิชา ฉิมอ้อย มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
798 Building Physics - Heat, Air and Moisture 9783433031971 นางสาววลัยกร บุญชุม ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
799 เทคโนโลยีนาโนประกอบ (NANOCOMPOSITE TECHNOLOGY ) 9786162234439 นายอัครินทร์ อินทนิเวศน์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
800 Mathematics with Applications in the Management, Natural and Social Sciences 9781292058641 นายอัครินทร์ อินทนิเวศน์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
801 ชายในวรรณคดีไทย 9786160025978 นางสาวฐิติชญาณ์ ก๋าคำ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
802 ปรัชญาการเมือง (INTRODUCING POLITICAL PHILOSO PHY) 9786163070814 นางสาวเกวลิน อินไผ่ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
803 ศัพทานุกรมวัฒนธรรมไทย 9786160021819 นางสาวฐิติชญาณ์ ก๋าคำ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
804 ศัพทานุกรมวรรณคดีไทย 9786160030798 นางสาวฐิติชญาณ์ ก๋าคำ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
805 การสุขาภิบาลโรงงานอาหาร 9786165562102 นางสาวรักษิณา สืบศักดิ์วงศ์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
806 กระบวนการและจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องในการผลิตอ าหารหมัก 9789740336617 นางสาวยศธร สุ่นทอง มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
807 ธุรกิจระหว่างประเทศ บริบทของประเทศไทย 9786163142443 นางสาวศรัณย์พร ม่วงงาม มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
808 กุหลาบ 9786161808822 นางสาวปราณี เยเบียง มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
809 การเรียนรู้ลักษณะการจัดการ : การจัดการข้ามวัฒนธรรม 9786165113106 นางสาวเสาวรีย์ ชัยวรรณ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
810 คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศ 9786163142214 นางสาวศรัณย์พร ม่วงงาม มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
811 เมืองโบราณในอาณาจักรสุโขทัย โครงการหนังสือชุด ด 72 ปี ศรีศักร วัลลิโภดม ลำดับที่ 2 9789747385441 นางสาวมนฤทัย ไชยวิเศษย อยู่ระหว่างการจัดซื้อ
812 คู่มือการนำวัสดุปูพื้นสำหรับการตกแต่งสวน 9789740336419 นางสาวนุชรัตน์ สุวรรณวงศ์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
813 The Millionaire Fastlane : เปลี่ยนเลนเป็นเศรษฐี 9786169245889 นางสาวภิญญาพัตร์ ทองงาม มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
814 The Clean Water Act Handbook 9781598888188 นางสาวเกศสุดา สิทธิสันติกุล มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
815 กว่าจะเป็นคนไทย (BECOMING TAI THE HISTORICAL BASIS OF THE THAI NATION) 9789747385496 นางสาวมนฤทัย ไชยวิเศษย ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากสำนักฯ ได้มีให้บริการแล้วชื่อ "กว่าจะเป็นคนไทย = Becoming tai : The historical basis of the Thai nation / ธิดา สาระยา"
816 ศัพท์เศรษฐศาสตร์ 9789742319243 นางสาวศรัณย์พร ม่วงงาม มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
817 Numerical Methods for Engineers and Scientists Using MATLAB® 9781498777421 นายวันจักร สาทสนิท ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหลักสูตรที่ท่านสังกัดได้เลือกหนังสือเต็มวงเกินที่กำหนดแล้ว ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้
818 Sustainability Challenges in the Agrofood Sector 9781119072768 นางสาวเกศสุดา สิทธิสันติกุล มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
819 คู่มือร่างคำฟ้องคดีแพ่งและคดีอาญา 9786164404557 นางสาวเกวลิน อินไผ่ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
820 Experimental Design for the Life Sciences 9780198717355 นายปัญจพล สุริยธนกุล มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
821 Energy-Efficient Electrical Systems for Buildings 9781482258332 นายสราวุธ พลวงษ์ศรี ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากสำนักฯ มีหนังสือที่มีเนื้อหาใกล้เคียง คือ Toward cost-effective and energy-efficient heat recovery systems in buildings: Thermal performance monitoring
822 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ พาราไดม์ NPM ในประเทศนิวซีแลนด์ 9786164458796 นายพงศกร กาวิชัย มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
823 The Science of Renewable Energy 9781498760478 นายอัครินทร์ อินทนิเวศน์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
824 ประมวลคำกลอนสุนทรภู่ 9789741692736 นางสาวฐิติชญาณ์ ก๋าคำ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
825 High-Performance IT Services 9781498769198 นายไพศาล กาญจนวงศ์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
826 Chemistry in Your Kitchen 9781782623137 นางสาวจิตราพร งามพีระพงศ์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
827 Moment In Time ณ เวลารัก 9786160009497 นางสาวฐิติชญาณ์ ก๋าคำ,นางสาวฐิติชญาณ์ ก๋าคำ,นายเอกสิทธิ์ เพ็งหัวรอ,นางสาวนภัสสร ภิญโญยาง มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
828 การกลับมาของเจ้าชาย (หนุ่ม) น้อย 9786167591667 นางสาวฐิติชญาณ์ ก๋าคำ,นางสาวยศธร สุ่นทอง อยู่ระหว่างการจัดซื้อ
829 Handbook of Waste Water Treatment: Water Productiion and Purification 9781682500613 นายณัฐวุฒิ หวังสมนึก ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
830 Managing Biotechnology 9781119216179 นางสาวพัชริดา ทาอินทร์ ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
831 Uncontrolled Love ยากจะห้ามใจรัก 9786169246565 นางสาวฐิติชญาณ์ ก๋าคำ อยู่ระหว่างการจัดซื้อ
832 การจัดทำแผนธุรกิจท่องเที่ยว (TOURIST BUSINESS PLAN FORMULATION) 9786163613325 ว่าที่ ร.ต. จิระชัย ยมเกิด มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
833 Weed Research Expanding Horizons 9781119969143 นายณัฐวุฒิ หวังสมนึก,นางสาวสินีนาฏ ภู่ระยับ,นางสาวนิชชิมา บุญอยู่ ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
834 ธุรกิจนำเที่ยว (TOUR BUSINESS) 9789743652578 ว่าที่ ร.ต. จิระชัย ยมเกิด มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
835 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 9786164297920 ว่าที่ ร.ต. จิระชัย ยมเกิด มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
836 Brain vs Computer: The Challenge of the Century 9789813145559 นายอุดมวิทย์ นักดนตรี มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
837 rban Insect Pests: Sustainable Management Strategies 9781780642758 นางสาวนพอร กลิ่นฉุน ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
838 Microbial Biomass 9781786341303 นางสาวจีราภรณ์ อินทสาร ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
839 Drones For Dummies 9781119049784 นายไพศาล กาญจนวงศ์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
840 Integrated Pest Management: Principles and Practice 9781786390318 นางสาวนภัสสร ภิญโญยาง,นายวงค์พันธ์ พรหมวงศ์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
841 Plants and Planting on Landscape Sites: Selection and Supervision 9781780646190 นางสาวภาวินี สินศิริ ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
842 Glimpses of Freedom : Independent Cinema in Southeast Asia 9780877277552 นายอุดมวิทย์ นักดนตรี ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซ้ำกับที่มี คือ Glimpses of Freedom: Independent Cinemas in Southeast Asia
843 International Political Sociology 9781138910706 นางสาวอุษณิษา ร้อยลา ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
844 Rodent Pests and Their Control 9781845938178 นางสาวนพอร กลิ่นฉุน ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
845 From International Relations to World Civilizations 9781138289635 นางสาวดานิสา สถานเดิม ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
846 ยอดกุนซือทะลุมิติ 8 9789740215875 นางสาวปิยณัฐ สีลาน มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
847 พิกัดต่อไปใครเป็นศพ 9786162872068 นายปิยะพงศ์ เศษสรี มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
848 Systematic Reading 1 9786163143297 นายทิพกร เตชะธิ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
849 World Population: Past, Present, & Future 9789813140998 นางสาวดานิสา สถานเดิม ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
850 Adventures in Social Research 9781483359588 นางสาวดานิสา สถานเดิม ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
851 Craft Techniques & Projects 9781409383901 นายวีร์ พวงเพิกศึก มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
852 Thinking Through Communication 9781138233904 นางสาวลัดดา จิตตคุตตานนท์ ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากสำนักฯ มีหนังสือที่มีเนื้อหาใกล้เคียง คือ Thinking through communication : an introduction to the study of human communication / Sarah Trenholm.
853 Fungi: Biology And Applications 9781119374329 นางปิยะนุช เนียมทรัพย์ ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
854 Probiotic Dairy Products 9781119214106 นางปิยะนุช เนียมทรัพย์ ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
855 Microbial Functional Foods and Nutraceuticals 9781119049012 นางปิยะนุช เนียมทรัพย์ ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
856 Dictionary of Entomology 9781845935429 นายจักรพงษ์ สุภาวรรณ์ ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากสำนักมีหนังสือที่มีเนื้อหาใกล้เคียง คือ A dictionary of entomology / compiled by Gordon Gordh.
857 Food Science and Technology 9780470673423 นางสาวกรผกา อรรคนิตย์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
858 พูดอังกฤษในชีวิตประจำวัน 9786160014521 นางสาวเกวลิน อินไผ่ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
859 Accounting for Decision Making and Control 9781259255007 นายไพศาล กาญจนวงศ์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
860 เขียนแผนธุรกิจเข้าใจง่าย 9786162369186 นายคล๊อก ประถมทรัพย์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
861 Biological Control: Ecology and Applications 9780521845144 นายจักรพงษ์ สุภาวรรณ์ ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
862 The News Stand 9780847847556 นายชยุตม์ กาวินคำ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
863 Insect Physiology and Biochemistry 9781482247589 นายจักรพงษ์ สุภาวรรณ์ ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
864 Differential Geometry Of Curves And Surfaces 9789814740234 นางสาวธันยมัย แท่นไธสง ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
865 สารานุกรม 99 การทดลองในครัว 9786160434022 นางสาวรักษิณา สืบศักดิ์วงศ์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
866 Fennema 's Food Chemistry, 5e 9781482208122 นางสาวกรผกา อรรคนิตย์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
867 Business Writing เขียนจดหมายธุรกิจฉบับสมบรูณ์ 9786160405077 นายทิพกร เตชะธิ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
868 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจร้านอาหาร 9786160430680 นางสาวรักษิณา สืบศักดิ์วงศ์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
869 Lipids; Biochemistry Biotechnology and Health 9781118501139 นางสาวกรผกา อรรคนิตย์ ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหลักสูตรที่ท่านสังกัดได้เลือกหนังสือเต็มวงเกินที่กำหนดแล้ว ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้
870 ประมวลภาพพระปิยมหาราช 9789747727722 นายวันนิวัฒน์ เรืองพรวิสุทธิ์ อยู่ระหว่างการจัดซื้อ
871 อย่าให้หมอฆ่าคุณ 9786160424528 นางสาวเพ็ญจันทร์ เก่งกาจ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
872 อย่าให้ยาฆ่าคุณ 9786160435364 นางสาวเพ็ญจันทร์ เก่งกาจ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
873 คุยกับลูกด้วยวิธีชี้แนะดีกว่า 9786167014494 นางสาวเพ็ญจันทร์ เก่งกาจ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
874 Health Psychology 9781138023406 นางสาวพิณนภา หมวกยอด ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
875 การแปลให้เก่ง คู่มือนักแปลมืออาชีพ 9786169299301 นางสาวพิมพ์พิดา สิทธิ์คงเด่น มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
876 พลิก 8 จุดบอด สู่สุดยอดผู้บริหาร 9786160408382 นางสาวเพ็ญจันทร์ เก่งกาจ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
877 สามก๊ก ฉบับ เจ้าพระยาพระคลัง (หน) 9786167146980 นางสาวพิมพ์พิดา สิทธิ์คงเด่น มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
878 Virtualization and Private Cloud with VMware Cloud Suite 9781498784320 นายภรต รัตนปิณฑะ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
879 Aging Exploring a Complex Phenomenon 9781138196971 นางสาวพิณนภา หมวกยอด ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
880 เคี่ยวคน 5% เห็นผลทั้งองค์กร 9786160408399 นางสาวเพ็ญจันทร์ เก่งกาจ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
881 Wind Power 9781118720929 นายธนินท์ เกษรราช ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
882 Forest Trees of Southern Thailand 9786167150390 นางสาวณัทริการณ์ ปัทมาลัย,นางสาวนุชรัตน์ สุวรรณวงศ์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
883 Delivering Performance in Food Supply Chains 9781845694715 นางสาวกรผกา อรรคนิตย์ ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
884 พ่อจนสอนลูกเรียนเก่ง 9786160417773 นางสาวเพ็ญจันทร์ เก่งกาจ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
885 Measurement of Antioxidant Activity and Capacity: Recent Trends and Applications 9781119135357 นางสาวกรผกา อรรคนิตย์ ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากสำนักมีหนังสือที่มีเนื้อหาใกล้เคียง คือ Review: Measurement of antioxidant activity with the thiobarbituric acid reactive substances assay
886 The Science Book 9581409350156 นายภรต รัตนปิณฑะ ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอ สำนักฯ ได้มีให้บริการบนชั้นเรียบร้อย คือ The Science Book
887 Food Biotechnology 9789385059186 นายณัฐวุฒิ หวังสมนึก,นางสาวสินีนาฏ ภู่ระยับ,นางสาวนิชชิมา บุญอยู่ ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากสำนักฯ มีหนังสือที่มีเนื้อหาใกล้เคียง คือ Food biotechnology [electronic resource] / edited by Kalidas Shetty ... [et al.].
888 การจัดการความปลอดภัย 9786160825226 นายอัครินทร์ อินทนิเวศน์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
889 Strategic Social Media: Farm Marketing to Social Change 97811185568498 นายสายัณห์ อุ่นนันกาศ ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
890 Big Data: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications 9781466698406 นายสายัณห์ อุ่นนันกาศ,นายภรต รัตนปิณฑะ ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากสำนักมีหนังสือที่มีเนื้อหาใกล้เคียงหลายรายการ เช่น Big data : principles and paradigms / edited by Rajkumar Buyya, Rodrigo N. Calheiros, Amir Vahid Dastjerdi
891 เอลียา ปรารถนาแห่งรัก 9786162402647 นางสาวฐิติชญาณ์ ก๋าคำ ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
892 อลีนดา มนตราแห่งรัก 9786162403385 นางสาวฐิติชญาณ์ ก๋าคำ อยู่ระหว่างการจัดซื้อ
893 ฟารีดา มายาแห่งรัก 9786162403545 นางสาวฐิติชญาณ์ ก๋าคำ อยู่ระหว่างการจัดซื้อ
894 Box Set ลัดฟ้าไปหารัก 9786162401541 นางสาวฐิติชญาณ์ ก๋าคำ อยู่ระหว่างการจัดซื้อ
895 ม่านนทีปรารถนา 9786162403408 นางสาวฐิติชญาณ์ ก๋าคำ อยู่ระหว่างการจัดซื้อ
896 เสน่หาอรุโณทัย 9786162403729 นางสาวฐิติชญาณ์ ก๋าคำ อยู่ระหว่างการจัดซื้อ
897 ดวงใจภักดิ์จอมราชันย์ 9786162403736 นางสาวฐิติชญาณ์ ก๋าคำ อยู่ระหว่างการจัดซื้อ
898 พันธะหัวใจแวมไพร์ที่รัก 9786162403064 นางสาวฐิติชญาณ์ ก๋าคำ อยู่ระหว่างการจัดซื้อ
899 Plant-Based Natural Products: Derivatives and Applications 9781119423836 นายณัฐวุฒิ หวังสมนึก,นางสาวสินีนาฏ ภู่ระยับ,นางสาวนิชชิมา บุญอยู่,นางสาวศิริรัตน์ พรมสวัสดิ์,นางสาวศิริพร ทับทิมจันทร์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
900 เล่ห์รักแวมไพร์เจ้าเสน่ห์ 9786162403071 นางสาวฐิติชญาณ์ ก๋าคำ อยู่ระหว่างการจัดซื้อ
901 จัดฉากฆ่า 9786162402562 นางสาวฐิติชญาณ์ ก๋าคำ อยู่ระหว่างการจัดซื้อ
902 การบัญชีต้นทุน 9789740326571 ว่าที่ รต.ญ. ณิชากร ธิการ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
903 ด้านมืด 9786162402593 นางสาวฐิติชญาณ์ ก๋าคำ อยู่ระหว่างการจัดซื้อ
904 เพลงฆาต 9786162402760 นางสาวฐิติชญาณ์ ก๋าคำ อยู่ระหว่างการจัดซื้อ
905 เกาะปีศาจ 9786162403019 นางสาวฐิติชญาณ์ ก๋าคำ อยู่ระหว่างการจัดซื้อ
906 วิปลาส 9786162403040 นางสาวฐิติชญาณ์ ก๋าคำ อยู่ระหว่างการจัดซื้อ
907 เงื่อนมายา 9786162403361 นางสาวฐิติชญาณ์ ก๋าคำ อยู่ระหว่างการจัดซื้อ
908 100 คำถามสร้างนักเขียน นวนิยายคุณเขียนได้ด้วยตัวเอง 9786162402791 นางสาวฐิติชญาณ์ ก๋าคำ อยู่ระหว่างการจัดซื้อ
909 Meaning in English : An Introduction 9781107480162 นางสาวผกาทิพย์ บุญชิด ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
910 คู่มือพิชิตการสอบ HSK ระดับ 1-2 (ฉบับสองภาษา ไทย-จีน) (1 BK./1 CD-ROM) 9786164411333 นางสาวผกาทิพย์ บุญชิด มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
911 Living Landscape 9781604694086 นางสาวณัทริการณ์ ปัทมาลัย ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากสำนักมีหนังสือที่มีเนื้อหาใกล้เคียง คือ The living landscape: an ecological approach to landscape planning / Frederick Steiner.
912 การควบคุมราคาค่าก่อสร้าง (CONSTRUCTION COST C ONTROL) 9786164291164 นายวีรวิชญ์ โทแก้ว มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
913 นทนาภาษาไวยากรณ์ญี่ปุ่น + 2 CD-ROM 9789744437235 นางสาวผกาทิพย์ บุญชิด มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
914 การ์ตูนมุนิน 45 9786164407596 นายเอกสิทธิ์ เพ็งหัวรอ อยู่ระหว่างการจัดซื้อ
915 การ์ตูนมุนิน 6 9786163948519 นายเอกสิทธิ์ เพ็งหัวรอ อยู่ระหว่างการจัดซื้อ
916 Microsoft Access 2013 ฉบับสมบูรณ์ +CD-ROM 9786162623110 ว่าที่ รต.ญ. ณิชากร ธิการ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
917 คำถามแห่งวัยหนุ่มสาว 9786167942278 นายสาธร เล้าประเสริฐ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
918 Schaum's Outline of College Physics 9781259587399 นางสาวคัณฑมาศ หล้ามาทราย มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
919 การบัญชีการเงิน 9786165562072 ว่าที่ รต.ญ. ณิชากร ธิการ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
920 เทคนิคการก่อสร้างอาคารสูง (งานก่อสร้างใต้ดิน) 9789740336372 นายวีรวิชญ์ โทแก้ว มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
921 การจัดทำรายละเอียดโครงการงานสถาปัตยกรรมเพื่อการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง 9786163826060 นายวีรวิชญ์ โทแก้ว มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
922 GRAPHIC DESIGN THE NEW BASICS 9786162007958 นางสาวน้ำทิพย์ พรหมเพ็ชร มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
923 ไฟไนต์เอลิเมนต์ในงานวิศวกรรม (FINITE ELEMENT METHOD IN ENGINEERING) 9789740336556 นางสาวณัฐริกา กอนคอน มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
924 Organic and Biodynamic Agriculture 9781773612898 นางฉันทนา วิชรัตน์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
925 Microbiology: An Introduction 9781292099149 นางสาวนภัสสร ภิญโญยาง ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากสำนักมีหนังสือที่มีเนื้อหาใกล้เคียง คือ Microbiology : an introduction / Gerard J. Tortora, Berdell R. Funke and Christine L. Case.
926 Expanded Practice: Howeler and Yoon Architecture 9781568988665 นายชยุตม์ กาวินคำ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
927 Toeic Practice Exams 9786165279505 นางสาวศุภนิดา อู่เถื่อน มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
928 Camera: A History of Photography from Daguerreotype to Digital 9781454900023 นางสาวประการัง อรัญญานันท์ ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอ สำนักฯ มีหนังสือที่มีเนื้อหาใกล้เคียงและทันสมัยกว่า คือ A History of Photography in Fifty Cameras (2016)
929 Physics of Electronic Materials: Principles and Applications 9781107084940 นางสาวพิมพรรณ เลี้ยงถนอม ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
930 Evolutionary Syntax 9780198736554 นางสาวผกาทิพย์ บุญชิด ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากสำนักมีหนังสือที่มีเนื้อหาใกล้เคียง คือ The evolutionary origins of syntax: Optimization of the mental lexicon yields syntax for free
931 วัดพระพายหลวง วัดเชตุพน สุโขทัย: การศึกษาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 9789747385519 นางสาวณัฐนรี อาคะมา อยู่ระหว่างการจัดซื้อ
932 Machine Learning: The Art and Science of Algorithms that Make Sense of Data 9781107422223 นายสายัณห์ อุ่นนันกาศ ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
933 US Agricultural and Food Policies : Economic Choices and Consequences 9781138208292 นางสาวกรผกา อรรคนิตย์ ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหลักสูตรที่ท่านสังกัดได้เลือกหนังสือเต็มวงเกินที่กำหนดแล้ว ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้
934 Psychology for Sustainability 9781848725805 นางสาวพิณนภา หมวกยอด ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
935 The Cambridge Handbook of Consumer Psychology 9781107641426 นางสาวพิณนภา หมวกยอด ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหลักสูตรที่ท่านสังกัดได้เลือกหนังสือเต็มวงเกินที่กำหนดแล้ว ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้
936 An Introduction to Applied Cognitive Psychology 9781138840133 นางสาวพิณนภา หมวกยอด ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหลักสูตรที่ท่านสังกัดได้เลือกหนังสือเต็มวงเกินที่กำหนดแล้ว ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้
937 Multicultural Psychology 9780205632350 นางสาวพิณนภา หมวกยอด ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหลักสูตรที่ท่านสังกัดได้เลือกหนังสือเต็มวงเกินที่กำหนดแล้ว ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้
938 Built on Water: Floating Architecture + Design 9783037681787 นายภานุพงษ์ แสงคำ ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
939 Handbook of Aseptic Processing and Packaging 9781138199071 นายณัฐวุฒิ หวังสมนึก,นางสาวสินีนาฏ ภู่ระยับ,นางสาวนิชชิมา บุญอยู่ ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
940 Financial Modeling in Excel For Dummies 9781119357544 นางสาวณัฐนิชา ศรีบุปผา ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
941 ประสบการณ์ล้ำค่าเพื่อก้าวผ่านการพรากจากของคนเก้าลักษณ์ 9786167102924 นางสาวน้ำทิพย์ พรหมเพ็ชร มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
942 123 การ์ตูนมุนิน 9786164407572 นายเอกสิทธิ์ เพ็งหัวรอ อยู่ระหว่างการจัดซื้อ
943 นิราศรัก ผลัดแผ่นดิน 9786162403354 นางสาวฐิติชญาณ์ ก๋าคำ อยู่ระหว่างการจัดซื้อ
944 ณ แรกรัก 9786162403712 นางสาวฐิติชญาณ์ ก๋าคำ อยู่ระหว่างการจัดซื้อ
945 การวิจัยการสื่อสาร 9789740335146 น.ต.หญิง อุดมลักขณ์ ธรรมปัญญา มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
946 แบรนด์องค์กร & การประเมินค่าแบรนด์องค์กร CORP ORATE BRAND SUCCESS VALUATION 9786164298880 น.ต.หญิง อุดมลักขณ์ ธรรมปัญญา มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
947 อ่านและเขียนรายงานของผู้สอบบัญชี 9786164299184 ว่าที่ รต.ญ. ณิชากร ธิการ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
948 การบัญชีต้นทุน แนวคิดการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์แ และการบันทึกบัญชี (COST ACCOUNTING) 9789749965757 ว่าที่ รต.ญ. ณิชากร ธิการ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
949 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน 9786163352422 ว่าที่ รต.ญ. ณิชากร ธิการ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
950 Advanced Magnetohydrodynamics: With Applications to Laboratory and Astrophysical Plasmas 9780521705240 นางสาวพิมพรรณ เลี้ยงถนอม ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
951 Principles and Practices of Plant Genomics: Advanced Genomics 9781138116498 นางแสงเดือน อินชนบท มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
952 Plant OMICS and Crop Breeding 9781771884556 นางแสงเดือน อินชนบท ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากสำนักฯ มีหนังสือที่มีเนื้อหาใกล้เคียง คือ OMICS Applications in Crop Science
953 TOUCH MHz ขอเพลงนี้ให้เขา จากเรา... คนโดนเท 9786160621323 นางสาวพนิตพร สุวรรณะ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
954 Handbook of Bioplastics and Biocomposites Engineering Applications 9780470626078 นางสาวอุษารัตน์ รัตนคำนวณ ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากสำนักมีหนังสือที่มีเนื้อหาใกล้เคียง คือ Handbook of bioplastics and biocomposites engineering applications
955 LEVEL UP ยกระดับการใช้ไวยากรณ์ญี่ปุ่น ชั้นกลาง 9789744437228 นางสาวกนกวรรณ สุริยา มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
956 Blue Kiss เพื่อนแก้เหงา 9786160621101 นางสาวสุกานดา อะภัย มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
957 Clinical Textbook of Dental Hygiene and Therapy 9781118852323 นางสาววนิชชา ยอมใบ ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
958 Homeroom photograph 9786164068803 นางสาวณัฐพร ไชยปัญญา มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
959 Animal Nutrition with Transgenic Plants 9781780641768 นายอานนท์ ปะเสระกัง ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากสำนักฯ มีหนังสือที่มีเนื้อหาใกล้เคียง คือ Animal nutrition with transgenic plants
960 บางทีก็เป็นเห็บหมา บางคราก็เป็นปลาวาฬ 9786167981444 นางสาวณัฐพร ไชยปัญญา มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
961 ยังไม่สายไป เริ่มใหม่ตอนนี้ 9786161816865 นางสาวณัฐณิชา พรมรักษา มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
962 ทฤษฎีจีบเธอ 9786160621118 นางสาวฐิติภรณ์ แก้วคำ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
963 Sustainable Animal Agriculture 9781780640426 นายอานนท์ ปะเสระกัง มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
964 RHS Vegetables for the Gourmet Gardener 9781845338862 นางฉันทนา วิชรัตน์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
965 รัฐศาสตร์แนววิพากษ์ 9786163140951 นายศุภกฤต กันทิยะ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
966 Nanowire Transistors: Physics of Devices and Materials in One Dimension 9781107052406 นายชูพงษ์ ภาคภูมิ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
967 8 ขุนพลของฮิตเลอร์ 9786163016232 นายศุภกฤต กันทิยะ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
968 Drawing for Beginners: Simple Techniques for Learning How to Draw 9781454911166 นางสาวประการัง อรัญญานันท์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
969 Theoretical and Applied Aspects of Biomass Torrefaction 9780128094839 นายกิตติกร สาสุจิตต์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
970 Introduction to Thermal Physics 9781292026213 นายชูพงษ์ ภาคภูมิ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
971 The Science of Renewable Energy 9781138113381 นายกิตติกร สาสุจิตต์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
972 Thermal Physics: Kinetic Theory and Thermodynamics 9781842659731 นายชูพงษ์ ภาคภูมิ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
973 Fundamentals of Condensed Matter Physics 9780521513319 นางสาวกนกวรรณ กรรเชียง ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
974 A Short Course in Computational Science and Engineering 9780521116817 นางสาวกนกวรรณ กรรเชียง ไม่ผ่านพิจารณาจัดซื้อเนื่องจากหนังสือที่ท่านเสนอซื้อราคาเกินวงเงินที่กำหนด
975 Horticultural Therapy Methods 9781138731172 นางฉันทนา วิชรัตน์ อยู่ระหว่างการจัดซื้อ
976 Positive Plant Interactions and Community Dynamics 9781138116337 นางฉันทนา วิชรัตน์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
977 Tourism: The Business of Hospitality and Travel 9781292221670 นางสาวธนัฐภรณ์ ใจคำ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
978 Tourism - Principles and Practice 9780273758273 นางสาวธนัฐภรณ์ ใจคำ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
979 การพัฒนาภาวะผู้นำ จากทฤษฎีสู่แนวปฏิบัติที่ดีและกรณีศึกษา 9786162105289 นางสาวธนัฐภรณ์ ใจคำ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
980 เจ้าชายน้อย 9786119004238 5901102419 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
981 Tokyo Craft Beer 9786163947697 5901102419 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
982 Bon En Voyage แรดรอบโลก 9786163271754 5901102419 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
983 The Dragon's Heart 9786160024216 5901105343 Out of Stock
984 เกี่ยวก้อย 9786163271518 5906104323 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
985 ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา 9786163271044 5906104323 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
986 Nippon Honey รักหวานละไมหัวใจสีใบไม้แดง 9786160617968 5906104328 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
987 Security Love ยามหล่อบอกต่อว่ารัก 9786160619108 5906104328,5910101438 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
988 รวยระดับอาเซียน 9786161815769 5906104462 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
989 End 9786160615490 5906104462 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
990 the routledge student guide to english usage -2016 9781138933590 อารดี อภิวงค์งาม มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
991 Introduction Cultural studies 2017 9781138915725 อารดี อภิวงค์งาม มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
992 พจนานุกรมคำศัพท์ภาษาฝรั่งเศสที่ใช้ในภาษาอังกฤษ 9789740333364 ธาตรี รอดชำนาญ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
993 การแปลให้เก่ง 9786169273714 ธาตรี รอดชำนาญ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
994 Romeo and Juliet 9786160826254 5806103323 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
995 The snow Queen 9786160820672 5806103323 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
996 The Little MatchGirl 9786160821198 5806103323 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
997 คู่มือสร้างเว็บไซต์และ Mobile Web ด้วย Joomla 9786162005213 5804101329 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
998 คู่มือเรียนเขียนโปรแกรม Python 9786167502649 5804101329 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
999 พัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นด้วย Javascript 9786160825394 5804101325 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1000 สร้าง Mobile App ข้ามแพลตฟอร์มด้วย Phone Gap 9786167897288 5804101325 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1001 IT Project Management 2017 9781498736503 5804101408 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1002 Greece กรีกประวัติศาสตร์และมรดกล้ำค่า 9786163015273 5914102371 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1003 ประวัติศาสตร์กรีกโบราณ 9786163202772 5914102371 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1004 แฟ้มคดีพิศวงของนักประเมินอัจฉริยะ Q VI 9786160618743 5804101312 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1005 แฟ้มคดีพิศวงของนักประเมินอัจฉริยะ Q VII 9786160618743 5804101312 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1006 นิยายอิสัส 9786167793214 5804101323,5804102359 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1007 นิทานอิสัส 9786167793191 5804101323 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1008 101 เคล็ดวิชาที่ฉันได้มาจาก Havard Business School 9786167164717 5806103321 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1009 นันทนาการและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 9789740335658 ประยงค์ คูศิริสิน มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1010 อ่านทะลุความคิดด้วยจิตวิทยาแห่งการโกง 9786162870606 5903103308,9786162870606 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1011 อวัยวะที่ถูกลืม 9786169231028 5903103308 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1012 แนวคิดทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมือง 9789744668134 อรทัย ใจป้อ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1013 ปรัชญาการเมือง 9789743158995 อรทัย ใจป้อ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1014 การเมืองเปรียบเทียบ 9789740334422 อรทัย ใจป้อ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1015 ปรัชญาการเมือง 9789740335634 อรทัย ใจป้อ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1016 Laboratory Safety for chemistry students 9781119027669 ปิยธิดา กล่ำภู่ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1017 กายวิภาคศาสตร์ 9789742986896 5922101396 Out of Stock
1018 ฟิสิกส์และเคมี 9789742987381 5922101396 Out of Stock
1019 Small business marketing of dummies 9781118311837 5706102429 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1020 Research methods for leisure & tourism 9780273717508 5909501005 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1021 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 9786167902982 5805101388 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1022 จริยธรรมในวิชาชีพข้าราชการพลเรือน 9786162797941 5805101388 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1023 1 ปีที่ผมอยู่อเมริกา เล่ม 2 9786163944009 5706102375 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1024 1 ปีที่ผมอยู่อเมริกา เล่ม 1 9786163612687 5706102375 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1025 ไปญี่ปุ่นด้วยเงิน 7000 9786164139930 5706102375,5804102359 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1026 Idiot's Guides Economics 9781615645022 5812101403 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1027 Longman Active Study Dictionary 9781408218327 5812102315 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1028 เดือนเกี้ยวเดือน 2 9786160619603 5922101309 Out of Stock
1029 เดือนเกี้ยวเดือน 3 9786160619610 5922101309 Out of Stock
1030 Global Marketing 9781292150765 จักรพงษ์ สุขพันธ์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1031 สวนกระถางจากเมล็ดผักผลไม้ 2 9786160430468 5801102309 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1032 การวิจัยตลาด 9786167880099 5706102357 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1033 นโยบายการจัดจำหน่าย 9786167326269 5706102357 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1034 สุขภาพฝูงโคนม 9789740334477 5922191307 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1035 เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยง 9786165561600 5812101352 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1036 ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจโลก 9789742282400 5812101352 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1037 ไม้เลื้อยประดับ 9789742893286 5619102502 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1038 Black Secret พลิกบัญชีลับซ่อนหัวใจ (ไม่) ให้รักเธอ 9786160607037 5922101302 Out of Stock
1039 Royal High School เพราะเธอร้ายฉันก็เลยรัก 9786160602605 5922101302 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1040 เศรษฐมิติ 9789740335412 5812101310 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1041 ขายตัวเองให้ได้ แล้วรายได้สูงๆ จะตามมา 9786162756665 5701102358 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1042 เรื่องนี้เกี่ยวกับความรัก 9786161805753 5701102358 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1043 เมืองหลอนเด็กประหลาด 9786161802936 5815123340 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1044 อาหารสัตว์เบื้องต้น 9786160824472 5922101371 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1045 Veterinary Immunology 9781455703623 วศิน เจริญตัณธนกุล มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1046 Recent Project : Zaha Madid 9784871406697 5719103506 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1047 Objective & Short Answer Question in Veterinary virology 8123908725 5704102316 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1048 ชีววิทยา 9786164230705 5904103310 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1049 Virology Principles and Applications 2nd Edition 9781119991434 วศิน เจริญตัณธนกุล มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1050 หนังสือชุด ดวงใจเทวพรหม 9786160027323 ฐิติชญาณ์ ก๋าคำ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1051 Jaguar 9786160028337 ฐิติชญาณ์ ก๋าคำ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1052 Warcraft วอร์คราฟต์กำเนิดศึกสองพิภพ 9786161813185 5905101411 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1053 เพอร์ซีย์ แจ๊กลันกับเทพองค์สุดท้าย 9786167265247 5905101411 Out of Stock
1054 หุ่นสวยทันใจด้วยโยคะใน 4 สัปดาห์ 9786162367649 ภัทริกา มณีพันธ์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1055 สิ้นแสงฉาน 9789740215080 ภัทริกา มณีพันธ์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1056 ณ ที่ดวงตะวันฉายแสง ข้าจะไม่สูงอีกต่อไป 9786163014726 ภัทริกา มณีพันธ์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1057 1 ปีกับชีวิตที่ผจญภัยในอเมริกา เล่ม 1 9786163612687 5706102377 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1058 1 ปีกับชีวิตที่ผจญภัยในอเมริกา เล่ม 2 9786163944009 5706102377 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1059 Incoterms 9786162191847 5706102377 Out of Stock
1060 International Trade ; Theory and Policy 9781292060439 วราภรณ์ นันทะเสน มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1061 Essential Organic Chemistry 9781292089034 ปิยธิดา กล่ำภู่ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1062 สวนกระถางจากเมล็ดผักผลไม้ 1 9786160430451 5801102360 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1063 การออกแบบและเทคโนโลยีการก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรม 9789740335306 5919101015 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1064 สถาปัตยกรรมผังเมืองเบื้องต้น 9789740333630 5919101015 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1065 เชอร์ล๊อก ลูแปงกับฉัน ตอน 1 9786161809324 5905101319 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1066 เชอร์ล๊อก ลูแปงกับฉัน ตอน 4 9786161809324 5905101319 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1067 เชอร์ล๊อก ลูแปงกับฉัน ตอน 5 9786161809324 5905101319 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1068 Data Mining for Business Analytics 9781118729274 ภรต รัตนปิณฑะ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1069 Designing Interactive System 9781447920113 ภรต รัตนปิณฑะ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1070 แม้เป็นหนี้ก็มีวันเป็นเศรษฐีได้ 9786162756429 5701125311 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1071 วิถีสตาร์อัพ 9786165156622 5701125311 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1072 พูดจีนจากจินตภาพ 9786167890234 5701125304 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1073 พูดอังกฤษจากจินตภาพ 9786167890210 5701125304 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1074 เก่งจีนทันใจ 9789744143891 5701125304 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1075 เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 9789740333197 5805501002 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1076 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 9789990102413 5805501002 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1077 [7'x] Magic Lover หลงกลรัก นักมายากลเจ้าเล่ห์ 9786160618965 5904105319 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1078 Oh My Fanboy ไม่อยากเป็น(แค่) แฟนคลับแล้วครับผม 9786160619160 5904105319 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1079 เรื่องเล่าจากหุบเขามูมิน 9786161815585 5904105319 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1080 Autodesk Revit Architecture Essential 9781118244784 5803101304 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1081 ตีแผ่แบไต๋ TOEIC Practice 9786163446626 5714102319 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1082 Short note Grammar เตรียมพร้อมก่อนสอบ 9786165277655 5714102319 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1083 บันไดดนตรีที่บ้านอุ่นรัก 9786167687643 5815123403 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1084 ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 9786162731419 5815123403 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1085 บันได ใบบัว 9789749747438 5815123403 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1086 ภราดรภาพนิยม 9789749747377 5712106365 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1087 โขงนทีสีทันดร 9789749747452 5712106365 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1088 แอ๊ดสอนน้อง 9789749747414 5712106365 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1089 หนังสือเล่มโตเล่มแรกของหนูมหาสมุทร 9786162731518 5804102344 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1090 นิทานจากวรรณคดีไทย อิเหนา 9786162731549 5804102344 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1091 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C 9786160827404 5904106328 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1092 สุดยอดเคล็ดลับอัพสกิล Photoshop 9786160827930 5904106328 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1093 ติดตั้งและแก้ปัญหาฉบับช่างคอมมืออาชีพ 2016 9786162006203 5904106328 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1094 เรียงร้อยรอยอดีต ยศช้าง ขุนนาง พระ มหัศจรรย์ วัด เวียง วัง 9742987556 5909101303 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1095 เรียงร้อยรอยอดีต ก่อนกรุงเทพจะเปลี่ยนไป 9742987556 5909101303 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1096 สุภาษิตจีน 9742983496 5906105354 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1097 ประวัตินักวิทยาศาสตร์เอกของโลก 9786162731624 5906105354 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1098 Engineering Mechanics Dynamics 9781292088723 5903101315 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1099 Engineering Mechanics Static 9781292089232 5903101315 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1100 Cosy Gardeny สวนอยู่สบาย 9786161815615 5819102521 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1101 Gardents We Love 9789742892845 5819102521 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1102 เตรียมสอบ TOEIC ฉบับสมบูรณ์ 9786162368738 5903103328 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1103 จุลชีววิทยาทางอาหาร 9789740333937 5901105385,ฐิติพรรณ ฉิมสุข มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1104 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เล่ม 2 9786165561907 5803103342 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1105 โภชนศาสตร์เบื้องต้น 9786165560467 5803103342 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1106 ปลูกมะนาวในกระถาง 9786165279871 5922101409 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1107 สัตววิทยา 9786165560061 5922101409 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1108 English for Airline Business 9786162119224 5904109309 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1109 พันธุศาสตร์ 9786165560658 5904109309 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1110 Motorbike Baby วินสุดหล่อขอส่งเธอให้ถึงหัวใจ 9786160619153 5904105344,5910101438 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1111 (K) - Final รุ่นพี่ค่ะ รักนะ (แค่อยากบอก) 9786160616268 5904105344 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1112 Heart shot Game เกมรักร้ายจู่โจมหัวใจนายมาดนิ่ง 9786160618958 5904105344 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1113 เคมีของสารหอม 9789740334880 5901105303 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1114 เคมีอินทรีย์ 9745872792 5901105303 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1115 เทคนิคการเขียนบมความวิชาการ 9789740334118 ศราวุธ สอนใจ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1116 การวิจัยทางการศึกษา 9786167136943 ศราวุธ สอนใจ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1117 ฟิฟตี้เชตส์ ฟรัต 9789742479664 5706103348 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1118 รู้เรื่องเมืองเชียงราย 9786169099673 5901102345 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1119 คู่มือถ่ายภาพด้วยกล้อง DSLR ฉบับสมบูรณ์ 9786162045479 5901101301 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1120 มลพิษทางอากาศ 9789740330844 5704102302 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1121 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 9786165561693 5704102302 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1122 TOEIC Practice Exams 9781438073996 5914102369 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1123 สุดยอดเทคนิคพิชิต TOEIC 9786163810601 5914102369 Out of Stock
1124 Gone Girl เล่นซ่อนหาย 9786162870811 5706103410 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1125 ครอบครัวเจ๋งเป้ง 9786167985015 5804101302 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1126 กาบแก้วบัวบาน 9789749747407 5903104301 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1127 เดนมนุษย์ (โบตั๋น) 9786162731723 5903104301 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1128 คีตาญชลี 9789749747186 5903104301 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1129 เคมีทั่วไป เล่ม 2 9786167136554 รัชดาภรณ์ ปันทะรส มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1130 เคมีทั่วไป ฉบับเสริมประสบการณ์ เล่ม 9741102674 รัชดาภรณ์ ปันทะรส มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1131 เคมีทั่วไป ฉบับเสริมประสบการณ์ เล่ม 2 9789741102808 รัชดาภรณ์ ปันทะรส มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1132 สเตอริโอเคมีสำหรับเคมีอินทรีย์ 9789740331636 รัชดาภรณ์ ปันทะรส มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1133 เอนไซม์ในวิถีย่อยสลายสารมลพิษ 9789740335740 อนรรฆอร ศรีไสยเพชร มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1134 เอนไซม์ทางอาหาร 9786163828927 อนรรฆอร ศรีไสยเพชร มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1135 เคมีอาหาร 9786165382243 ฐิติพรรณ ฉิมสุข มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1136 หลักการเบื้องต้นของเทคโนโลยีกระบวนการทางชีวภาพ 9789740334743 ฐิติพรรณ ฉิมสุข มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1137 เคมีขั้นสูง 9786160429332 สุภาพร แสงศรีจันทร์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1138 พันธุศาสตร์เชิงเคมี 9786163353757 ฐิติพรรณ ฉิมสุข มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1139 กลไกการเกิดปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์เบื้องต้น 9789740335047 ปิยธิดา กล่ำภู่ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1140 การสอบบัญชี 9786164139671 พัทธ์ยศ เดชศิริ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1141 เทคนิคการวางระบบบัญชีให้มีประสิทธิภาพ 9786163020758 พัทธ์ยศ เดชศิริ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1142 อร่อยชัยพัฒน์ 9786167989006 วันนิวัฒน์ เรืองพรวิสุทธิ์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1143 หนี ห่าว มา 9786167789132 ศุภกร สิทธิสังข์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1144 เรียนภาษาอังกฤษจากมุกตลก 9786162756757 ศุภกร สิทธิสังข์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1145 Gaey เกรย์ 9786161811198 5706103425 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1146 ศพ-เซ่น-ศาล สุกัญญา อิ่นแก้ว Out of Stock
1147 เพลิงผีฟ้า สุกัญญา อิ่นแก้ว Out of Stock
1148 เล่าเรื่องสยองก่อนนอน สุกัญญา อิ่นแก้ว Out of Stock
1149 My Beary ขอเรียกเขาคนนี้ว่าที่รัก 9786160618491 5706103422 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1150 Angle BesideMe รัก(หล่น) จากฟากฟ้า 9786160619177 5706103422 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1151 Miwt to be เขาว่ากันว่านายเกิดเพื่อเป็นของฉัน 9786160617944 5706103422 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1152 startups ปฏิวัติแนวคิด พลิกธุรกิจสตาร์ทอัพ 9786164150065 5812101349 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1153 ประวัติศาสตร์และแนวคิดของนักเศรษฐศาสตร์ระดับโลก 9786163829375 5812101349 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1154 ตลาดทุนยุคใหม่ 9786164150058 5812101349 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1155 คู่มือสอบพยานหลักฐาน 9786162694301 5905101374 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1156 วิเคราะห์ข้อสอบอัยการผู้ช่วยวิชาภาษาอังกฤษ 9786164130463 5905101374 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1157 คู่มือ Office2013 9786162004490 5806103371 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1158 เทคนิคคัมภีร์วิเคราะห์หุ้น 9786162103001 5906104383 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1159 ผ่าความลับงบการเงิน 9786162104817 5906104383,ศิริกุล ตุลาสมบัติ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1160 เล่นหุ้นตัวเล็กก็รวยใหญ่ได้ 9786162104862 5906104383 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1161 ทำบัญชีง่ายนิดเดียว 9786163014337 5906104401 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1162 ชนะคนเก่งด้วยวิธีของคนไม่เอาถ่าน 9786162871849 5906104401 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1163 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสังคมวิทยา 9786163981080 5906104401 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1164 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 9786163000071 5906104401 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1165 รวมกฏหมายคดีปกครอง 9786162602207 5805101355 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1166 คำอธิบายกฏหมายปกครอง 9786162694356 5805101355 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1167 Enviromental Materials and waste 9780128038376 มุจลินทร์ ผลจันทร์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1168 แค่ใช้คำให้เป็นพูดไม่ต้องเก่งก็พลิกสถานการณ์ได้ 9786162871900 5906103408 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1169 อิตาลี : เที่ยวอาณาจักรโรมัน 9786162046100 5901101304 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1170 Plant Pathogen Resistance Biotechnology 9781118867761 อรณา พิทยากรศิลป์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1171 Pollution Prevention 9781498749541 อรณา พิทยากรศิลป์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1172 Quantitative Microbiology in Food Processing 9781118756423 อรณา พิทยากรศิลป์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1173 Food Toxicology 9781498708746 อรณา พิทยากรศิลป์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1174 Plant Biotechnology and Agriculture 9780123814661 อรณา พิทยากรศิลป์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1175 หนังสือชุด อริรักมาเฟีย 9786160024858 วราพร เขื่อนแก้ว
1176 วิวาห์ในม่านรัก 9786160026906 วราพร เขื่อนแก้ว มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1177 ภาษาและภาษาศาสตร์ 9786163142542 ภัทรธนิษฐ์ ศรีจอมทอง,สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1178 ระบอบอาหาร 9786163980908 5903103341 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1179 กล้าที่จะถูกเกลียด 9786162871429 5903103341 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1180 สมุดแผนที่โลกของกาแฟ 9786169012375 5804102313 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1181 การเงินบุคคล 9786165561921 สมหมาย วังอนุสรณ์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1182 ตลาดการเงิน และสถาบันการเงิน 9786165561280 สมหมาย วังอนุสรณ์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1183 เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยง ด้านการเงิน 9786165561600 สมหมาย วังอนุสรณ์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1184 ร้านหนังสือแมวฮกเกี้ยน 9786167552866 พอตา สุวรรณหล่อ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1185 7 คำวิเศษหยิบมาใช้เมื่อไหร่คนทำตามเมื่อนั้น 9786162871597 พอตา สุวรรณหล่อ,มนตรี ทวีนพรัตน์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1186 Bioenergy priciples and Application 9781118568316 5804108327 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1187 ภารตนิยาย 9789747036824 วาสนา ศรีรักษ์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1188 ฟิฟตี้เชตส์ ออฟเกรย์ เล่ม 1 9789742479466 5706103424 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1189 Competition panels and diagrams 9789810977283 5619102518,5919103532 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1190 Makins City : End 5th IABR2012 9789080957244 5619102518 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1191 เฟินก้านดำ 9786161814526 5801102358 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1192 ภรรยาเจ้า 9786160024117 5706103394 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1193 คุณพ่อมาเฟียที่รัก 9786160027835 5706103394 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1194 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เล่ม 1 9786165561891 5803103305 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1195 หลักการประกอบอาหาร 9786165561099 5803103305 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1196 [7'x] Betting Lover พนันได้เลย ว่าคุณรักผม 9786160612864 5801102398 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1197 April Fool's Kiss คำสาปจุมพิต ลิขิตรักลวงร้าย 9786160617906 5801102398 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1198 เดินข้างเขา เหงาข้างเธอ 9786163271785 5714102309 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1199 กัมพูชาพริบตาเดียว 9786167942179 5714102309 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1200 โยดา ยาบอย 9786163271693 5714102309 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1201 ลาวและนาย 9786163271303 5714102309 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1202 El Croquis 167: Smiljan Radic 2003-2013 9788488386762 5619103525 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1203 Aca Architecture Competition Annual 3 9788957705216 5619103525 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1204 Aca Architecture Competition Annual 4 9788957705223 5619103525 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1205 GA ARCHITECT: KAZUYO SEJIMA 2006-2011 9784871404266 5619103517 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1206 GA ARCHITECT: Kazuyo Sejima, Ryue Nishizawa : 1987-2006 9784871404266 5619103517 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1207 ปรีดิฉายาลักษณ์ 9786160023080 5604101325,5604101356 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1208 การปรับปรุงพันธุ์พืช 9786165560542 5501126349 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1209 วิชา ภูผา ชีวิต 9786163489968 5501126349 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1210 C#: A Beginner's Guide 9780071835831 5604101331 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1211 Genetics: From Genes to Genomes 9789814738729 ทุเรียน ทาเจริญ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1212 สิบรูปแบบการสร้างนวัตกรรม หลักการสร้างพัฒนาการที่ยิ่งใหญ่ 9786162005831 ดวงพร อมรเลิศพิศาล มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1213 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเกษตร 9786115560066 เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1214 การประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร 9786165561556 เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1215 Food Processing Technologies: Impact on Product Attributes 9781482257540 เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1216 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง 9786165561402 เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1217 Dressmoking 9781409384632 5801101328 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1218 Ocean the definitive visual guide 9781409353997 5810101391 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1219 Marvel Absolutely Everything You Need to know 9780241232620 5909101314 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1220 Science but not as we know it 9780241184196 5604101312 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1221 Star war in 100 Scenes 9781409345725 5604101306 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1222 Captain America 9780241245903 5604101392 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1223 การเขียนโปรแกรม Java และ Andriod 9786160827923 5704101389 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1224 Manual of Veterinary Transfusion Medicine and Blood Banking 9781118933046 วศิน เจริญตัณธนกุล มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1225 ชีววิทยา 1 9789814524124 5714101389 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1226 เบื้องหลังเงินตราและนายธนาคาร 9786164290303 ศิริกุล ตุลาสมบัติ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1227 กระบวนการผลิต 9786160824403 5601126322 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1228 ปุ๋ยดี 4 ภาค 9786164130289 5601126322 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1229 วิศวกรรมกระบวนการหมัก 9789740331070 5901126333 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1230 เกษตรอินทรีย์ 9786165382618 5901126312 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1231 ปฏิบัติการวิทยาสศาสตร์พืชไร่ 9786165561747 5901126312 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1232 เกษตรทฤษฎีใหม่ภายใต้แนวคิดฯ 9786164237964 5901126312,วศิน เจริญตัณธนกุล มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1233 งานบริการ อาหารและเครื่องดื่ม 9789740333869 ทิพย์วดี โพธิ์สิทธิพรรณ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1234 Enviromental Microbiology 9780123946263 ศรีกาญจนา คล้ายเรือง,5704102317,5704102313 Out of Stock
1235 หลักการลงทุน 9786160821099 ศิริกุล ตุลาสมบัติ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1236 รวยหุ้นแบบไม่เสี่ยง 9786162360794 ศิริกุล ตุลาสมบัติ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1237 พลิกชีวิตด้วยการออมเงิน 9786163448279 ศิริกุล ตุลาสมบัติ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1238 กองทุนเปลี่ยนชีวิตเพื่อชีวิตอิสระ 9789743159213 ศิริกุล ตุลาสมบัติ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1239 เริ่มต้นลงทุนหุ้นอย่างง่าย 9786165277013 ศิริกุล ตุลาสมบัติ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1240 หลักการมัคคุเทศก์ 9786165086516 ทิพย์วดี โพธิ์สิทธิพรรณ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1241 Tourism Priciples and Practics 9780273758273 อัญชนา พรหมปัน มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1242 มัคคุเทศก์ 9786165561914 อัญชนา พรหมปัน มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1243 การพัฒนาบุคลิกภาพ สำหรับผู้ให้บริการในธุรกิจโรงแรม 9786162820151 อัญชนา พรหมปัน มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1244 Marketing for Hospitality and Tourism 9781292020037 อัญชนา พรหมปัน มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1245 Energy Storage in Power Systems 9781118971321 โสภา หาญยุทธ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1246 English in Airline Business 9789740327349 ทิพย์วดี โพธิ์สิทธิพรรณ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1247 ศาสตร์แห่งสื่อและวัฒนธรรมศึกษา 9786163619808 ทิพย์วดี โพธิ์สิทธิพรรณ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1248 เรื่องสื่อสาร - การท่องเที่ยว 9786163747556 ทิพย์วดี โพธิ์สิทธิพรรณ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1249 Tourism and Social Marketing 9781906884079 ทิพย์วดี โพธิ์สิทธิพรรณ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1250 Black Beauty 9781402711442 5804102338 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1251 Little Men 9781402754234 5804102338 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1252 Chemical Analysis of Food 9780128101360 สุภาพร แสงศรีจันทร์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1253 The Science of Ethanol 9781498726153 โสภา หาญยุทธ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1254 Tourism and Demography 9781906884154 ทิพย์วดี โพธิ์สิทธิพรรณ
1255 Hospitality Marketing 9781138927483 อัญชนา พรหมปัน มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1256 มลพิษทางเดิน 9786165561860 ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1257 เชื้อเพลิงชีวภาพด้วยตัวเร่งชีวภาพ 9789740333289 ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1258 การสืบพันธุ์ของสัตว์เลี้ยง 9786164235502 ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1259 ครองใจคน 9786164134621 ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1260 พี่น้องสองกษัตริย์ 9789740442790 ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1261 พูดอังกฤษง่ายๆ ในทีทำงาน 9786162368110 ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1262 พูดญี่ปุ่นทันใจ พิชิตได้ทุกสถานการณ์ 9786163810397 ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1263 Sustainability in the hospitality industry 9781138915367 ทิพย์วดี โพธิ์สิทธิพรรณ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1264 the secret 9789749898420 สุชีรา ขยาย มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1265 คิดจะเป็นนายคน ต้องเก่งคน 9786167164922 สุชีรา ขยาย มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1266 ทางลัดสู่อัจฉริยะ 9786161813772 สุชีรา ขยาย มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1267 คนที่ทำงานเก่งที่สุดในโลก มาทำอะไรกัน 9786162871832 สุชีรา ขยาย มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1268 51 วิธีคิดของหัวหน้าที่มีลูกน้องอยากทำงานด้วย 9786162871320 สุชีรา ขยาย มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1269 จาก 0 เป็น 1 9786162871009 สุชีรา ขยาย มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1270 กฎแห่งความสนิทใช้แค่วันละนิดเปลี่ยนชีวิตทั้งสองฝ่าย 9786162871788 5801102345 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1271 TOEIC (Super Pack) 9781438073996 5604101394 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1272 CABI 9781845939762 ทิพย์วดี โพธิ์สิทธิพรรณ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1273 Tourism Hospitality and Events 9781780640341 อัญชนา พรหมปัน มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1274 เขียนโปรแกรม JAVA เบื้องต้น 9786160813476 5704101323 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1275 คู่มือเขียนแอพ Andriod ด้วย Andriod Studio 9786162045585 5704101323 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1276 เชียงใหม่ 60 รอบนักษัตร อดีต ปัจจุบัน และอนาคต 9786169257233 มนฤทัย ไชยวิเศษ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1277 Immunology 9781118415771 ดวงพร อมรเลิศพิศาล มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1278 สถิติสำหรับงานวิจัย 9789748349565 5904103323 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1279 International Public Policy Analysis 9781138673960 เจตฑถ์ ดวงสงค์ถ์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1280 จิตวิทยาทั่วไป 9789740330585 5901332005 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1281 ปรัชญาสังคมศึกษา 9786164066144 5901332005 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1282 การวิเคราะห์สถิติชั้นสูงด้วย SPSS for Windows 9789748349572 5901332003 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1283 การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล 9786163745958 5901332003 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1284 Lightroom + Photoshop 9786162005756 5604101340 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1285 Graphic Design 9786162006265 5604101340 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1286 Making It in IT 9781498782760 หทัยชนก งามอินทร์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1287 Environmental Sustainability using Green Technology 9781498753050 ศิราภรณ์ ชื่นบาล มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1288 คู่มือปฏิบัติการเพื่อลดต้นทุนการผลิต 9789744434883 พนมพร เฉลิมวรรณ์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1289 Innovation Management 9780273683766 พนมพร เฉลิมวรรณ์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1290 เครื่องมือช่วยคิดผลิตไอเดีย 9789744436672 สุชีรา ขยาย มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1291 สตาร์ทอัพธุรกิจด้วยนวัตกรรม 9786169269304 สุชีรา ขยาย มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1292 สุดยอดเคล็ดลับการบริหารจาก ฮาร์วาร์ด 9789744143631 สุชีรา ขยาย มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1293 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 9786164063044 พนมพร เฉลิมวรรณ์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1294 การจัดการซัพพลายเชนและช่องทางการตลาด 9786163617903 พนมพร เฉลิมวรรณ์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1295 การจัดการวัสดุคงคลังในโซ่อุปทาน 9789740334903 พนมพร เฉลิมวรรณ์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1296 การจัดการซัพพลายเชน เพื่อความเป็นเลิศ 9786164062573 สุชีรา ขยาย มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1297 โมเดลธุรกิจของคุณ 9789742281861 สุชีรา ขยาย มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1298 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 9786163942906 สุชีรา ขยาย มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1299 การวิจัยธุรกิจ 9789749965795 สุชีรา ขยาย มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1300 การวิจัยเพื่อการตัดสินใจทางการตลาดและการวิจัยทางธุรกิจ 9786164233157 สุชีรา ขยาย มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1301 การประยุกต์การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 9786162104596 สุชีรา ขยาย มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1302 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 9789741007288 พนมพร เฉลิมวรรณ์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1303 การวางแผนและควบคุมการผลิต 9789749918623 สุชีรา ขยาย มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1304 การจัดการนวัตกรรม 9789740331728 พนมพร เฉลิมวรรณ์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1305 Enterpreneurship and Effective 9781292060613 พนมพร เฉลิมวรรณ์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1306 Enterpreneurship and Small Business Management 9781292078670 พนมพร เฉลิมวรรณ์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1307 Morphosis : Recent Project 9784871406710 ดิศสกุล อึ้งตระกูล มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1308 Autodesk Revit 2016 9786167182636 ศุภณัฐ กาญจนวงศ์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1309 RHS Encyclopedia of Garden Design 9781409325741 5719101323 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1310 ซะกะ กัมบัตเตะ 9786163271532 โสภา หาญยุทธ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1311 Japan Vintage Village 9786163271747 โสภา หาญยุทธ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1312 สรีรวิทยาไม้ดอกประเภทหัว 9789746729734 5719101304,5904304002 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1313 คู่มือพัฒนาโปรแกรม Andriod ฉบับสร้างสื่อการสอน 9786162045981 5701113326 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1314 Flash CS6 Essential 9786162004759 5701113326 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1315 AutoCAD 2010 9786162006371 5615123335 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1316 Sketch Up 2016 9786162006661 5615123335 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1317 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ประมง 9786165561402 5710101418 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1318 เคมี อนินทรีย์ II 9786165561877 5710101418 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1319 การยศาสตร์ 9789740334538 จิตราภรณ์ ปาวิน มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1320 ทำไมจึงควรอ่านหนังสือคลาสสิก 9786163880963 จิตราภรณ์ ปาวิน มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1321 สร้างและวิเคราะห์งบการเงินด้วย Excel 9786162005688 5704101307,ศิริกุล ตุลาสมบัติ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1322 เขียนโค้ด PHP อย่างมืออาชีพ 9786160813964 5704101307 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1323 วางแผนและบริหารการเงินด้วย Excel 9786162005718 5704101307,ศิริกุล ตุลาสมบัติ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1324 The Strategy Process Concept 9780273716280 เจตฑถ์ ดวงสงค์ถ์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1325 Chromatography 9781119270881 สุภาพร แสงศรีจันทร์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1326 ปลา : ชีววิทยาและอนุกรมวิธาน 9789740331315 5710101419 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1327 ศาสตร์และศิลป์หลากวิธีการเพราะเลี้ยง 9786167466750 5710101419 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1328 Time Resolved mass spectrometry 9781118887325 5704103306 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1329 หลักการและวิธีการเขียนงานวิจัย 9786162103209 5801125381 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1330 แกะรอยหยักสมอง 9786162101199 5801125381 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1331 คิดแล้วต้องทำให้สำเร็จนี่แหละยิว 9786162103797 5801125381 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1332 Renovated garden : ปรับสวนใหม่ให้ตอบโจทย์การใช้งาน 9786161805005 5919101314 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1333 ครบเครื่องเรื่องขยายพันธุ์พืชด้วยภาพ & เทคนิคพิเศษอย่างง่าย 9786167466651 5919101314 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1334 Botany : an introduction to plant biology 9781284077537 5901101352 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1335 ภาษากับการเมือง/ ความเป็นการเมือง 9786167801018 5905101377 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1336 สรีรวิทยาพืชไร่ 9789746728676 ธิดารัตน์ ชลประเสริฐสุข มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1337 Data structures and algorithm analysis in C++ 9780273769385 5604101395 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1338 ชีวเคมี 9786165518093 สุภาพร แสงศรีจันทร์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1339 พอลิเมอร์ 9786115110179 อัจฉรา แกล้วกล้า มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1340 เคมีวิเคราะห์ 9789741326761 สุภาพร แสงศรีจันทร์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1341 เคมีทั่วไป เล่ม 1 9786167136516 อัจฉรา แกล้วกล้า มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1342 เอนไซม์เทคโนโลยี 9789740330936 ฐิติพรรณ ฉิมสุข มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1343 การสื่อสารและการตลาด 9786165560924 อุดมลักษณ์ ธรรมปัญญา มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1344 แก่ช้าลงแน่แค่ปล่อยให้ท้องหิว 9786162871290 ภัทริกา มณีพันธ์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1345 Townhouses: Construction and design manual 9783869220307 5719103502 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1346 การวัดเนื้อสัมผัสของผลิตผลทางการเกษตรและอาหาร 9786163380654 ประภากร ธาราฉาย มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1347 Art a visual history 9780241186107 5919102530,5919102514 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1348 ความรู้พื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล 9789747197525 5803101323 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1349 เกิดเป็นกระต่ายต้องคิดให้ได้อย่างหมาป่า 9786162870446 5705104370 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1350 เป็นคนธรรมดามันง่ายไป 9786163271419 5919101357 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1351 ตลาดการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์ 9786167227481 5401126304 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1352 ปลุกปีศาจในตัวคุณ 9786167164694 มนตรี ทวีนพรัตน์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1353 เปลี่ยนใจใครก็ได้ ตามใจคุณ 9786167164083 มนัสดา อุตรสัก มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1354 แก่ช้าลงแน่ แค่ปล่อยให้ท้องหิว 9786162871290 5622101381 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1355 ครบเครื่องเรื่องขยายพันธุ์พืช 9786167466651 5801102388 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1356 หลักการใช้ภาษาไทย 9789749359273 แพรวพรรณ กลัดกลีบ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1357 เคมีวัสดุ เคมีพื้นผิว และปฏิกิริยาเร่ง 9789740332954 นิตยา ใจทนง มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1358 การวางแผนและควบคุมการผลิต 9789740333982 นิตยา ใจทนง มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1359 เดอะซีเคร็ต = The secret 9789749898420 5912101389 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1360 การพูดและการเขียนในโอกาสพิเศษ 9789742988449 ลักขณา ชาปู่ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1361 หลายชีวิตในพงศาวดารจีน 9789742986490 ลักขณา ชาปู่ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1362 Help Your Kids with Science 9781409383468 5604102322 เนื่องจากเป็นหนังสือที่มีเนื้อหาเหมาะสมกับวัยเด็กเล็ก
1363 ประวัติศาสตร์ไทยจากคนไทยทิ้งแผ่นดิน 9786163014757 5901101046 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1364 Phaedrus and ION บทสนทนาเฟดรัสและไอออนฯ 9786169119265 5901101046 Out of Stock
1365 สงครามโลก 1 9786163015228 5901101037 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1366 โลกประหลาดในประวัติศาสตร์ความเศร้า 9786167552026 5803103338 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1367 ยายนงนงกับผม 9789740503903 5803103338 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1368 Harry Potter and the Philosopher's stone 9781408845646 5904104320 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1369 ฮาร์วาร์ด มหาลัยที่ดีที่สุดของโลก 2 9789749760888 เพ็ญนภา กันทะตา มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1370 นิสัยเศรษฐี คนมีดีไม่ได้มีแค่เงิน 9786161808600 เพ็ญนภา กันทะตา มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1371 เข็มทิศ เศรษฐี 9786167656243 ศุภากร สิทธิสังข์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1372 คำถามฉุกคิด เปลี่ยนชีวิตทั้งคนถามและคนตอบ 9786162870491 5622101319 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1373 คนที่ใครก็รู้ว่าคุณ 9786163874719 5622101319 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1374 แค่ใช้คำให้ฉลาดก็เพิ่มโอกาส จาก 0 เป็น 100 9786162870897 5622101319 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1375 Concept and cases strategic management 9781305000667 นนท์ น้าประทานสุข มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1376 Absolute JAVA 9781292109220 5604101355 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1377 การวิจัยการสื่อสาร 9789740335146 อ้อมทิพย์ เมฆรักษาวนิช แคมป์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1378 การโฆษณากับพฤติกรรมผู้บริโภค 9789742192891 อ้อมทิพย์ เมฆรักษาวนิช แคมป์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1379 การผลิตรายการข่าวโทรทัศน์ 9786164137325 อ้อมทิพย์ เมฆรักษาวนิช แคมป์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1380 ความรู้เบื้องต้นทางวิทยุและโทรทัศน์ 9786163140746 อ้อมทิพย์ เมฆรักษาวนิช แคมป์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1381 ทฤษฎีครอบครัวเบื้องต้น 9786163741394 บังอร ศิริสัญลักษณ์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1382 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 9789743158476 บังอร ศิริสัญลักษณ์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1383 Introduction to Computing and Programming in Python 9781292109862 5604101303 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1384 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ร.9 และเจ้านายไทยในโลซานน์ 9786163484239 เบญจศีล นุตตะละ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1385 บทสำรวจ ความคิด ทางการเมืองของอันโตนิโอ กรัมซี่ 9786167196374 นารีวรรณ กลิ่นรัตน์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1386 จริยธรรมในวิชาชีพนักการเมือง 9786162797729 ศราภา ศุทรินทร์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1387 ภูมิทัศน์เศรษฐกิจการเมืองโลก 9786163949752 ศิริโสภา สันติทฤษฎีกร มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1388 วิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ การประยุกต์ใช้และตัวอย่าง 9789740333340 ศราภา ศุทรินทร์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1389 ระเบียบวิธีวิจัย สำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 9789742318147 จิระพงค์ ไชยซาววงค์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1390 การวิเคราะห์สถิติ : สำหรับการบริหารและวิจัย 9789990112665 จิระพงค์ ไชยซาววงค์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1391 วิธีวิทยาการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ 9789740322993 นนท์ น้าประทานสุข มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1392 อินเดียศึกษา 9789743159152 นนท์ น้าประทานสุข มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1393 เศรษฐกิจ การเมือง โครงสร้างของรัฐ 9789740335511 นารีวรรณ กลิ่นรัตน์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1394 เพศ : จากธรรมชาติ สู่จริยธรรมจนถึงสุนทรียะ 9786167196626 นารีวรรณ กลิ่นรัตน์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1395 Hormones and Reproduction of Vertetrator ; Fish 9780128101896 อานุภาพ วรรณคนาพล มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1396 International Relations Theories 4ed 9780198707561 อัคราชัย เสมมณี มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1397 Feminisns of Discintent 2015 9780199452941 ศิริโสภา สันติทฤษฎีกร มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1398 Assesing China's Power 9781137537072 อัคราชัย เสมมณี มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1399 ภูมิคุ้มกันวิทยาและวัคซีนสำหรับโรคพืชอาร์อาร์เอส 9789748445939 5604502001 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1400 สุขศาสตร์ปศุสัตว์ 9789740334606 5604502001 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1401 การบริหารค่าจ้างเงินเดือน 9786162101434 5706101363 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1402 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 9786162102806 5706101363 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1403 ภาพวิจิตรชุดโขน เล่ม 1 รามเกียรติ์ 9786162731648 5915123306 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1404 ภาพวิจิตรชุดโขน เล่ม 2 รามเกียรติ์ 9786162731693 5915123306 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1405 มหัศจรรย์พรรณพืชข้าว 9786162731370 5915123306 Out of Stock
1406 HOUSES BY THAI ARCHITECTS 9786167800370 5919103513 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1407 GA document 123 9784871402835 5919103513 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1408 Sensor Systems 9781498716246 5604101338 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1409 Bid Data in Practice 9781119231387 ก่องกาญจน์ ดุลยไชย มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1410 Learning Python with Raspberry Pi 9781118717059 ก่องกาญจน์ ดุลยไชย มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1411 พฤติกรรมผู้บริโภค 9789740326922 วาสนา สุขกุล มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1412 เศรษฐศาสตร์องค์กรอุตสาหกรรม 9786163943156 วาสนา สุขกุล มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1413 การประเมินโครงการ แนวคิดและแนวปฏิบัติ 9749995341 วาสนา สุขกุล มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1414 University Physics with Modern Physics 9781292100319 พิมพ์พร จันทร์ผง แซนเดอร์ส มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1415 เก่งมาจากไหน 9786162983009 5806101060 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1416 SiamDiscovery : สยามมนุษย์สถิต 9786162982170 5806101060 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1417 Based ON ครู Story 9786162980329 5806101060 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1418 แค่บ่นน้อยลงวันละนิด ชีวิตจะเปลี่ยน 9789749760871 กาญจน์หทัย ศรีบุญเรือง มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1419 น้ำผักผลไม้ (คุณค่าและสรรพคุณของน้ำผักผลไม้) 9789749665343 กาญจน์หทัย ศรีบุญเรือง มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1420 This is Political Philosophy 9781118765975 นนท์ น้าประทานสุข มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1421 Fuild Dynamics An Introduction 9783319093505 วิชาญ คงธรรม มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1422 Thermoelectric Bi2 Te3 Nanomaterials 9783527334896 กนกวรรณ กรรเชียง มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1423 พินิจปัญหาสิ่งแวดล้อมผ่านมุมมองวรรณกรรม 9789740335481 พรทิพย์ คำดี มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1424 การศึกษา 4.0 เป็นยิ่งกว่าการศึกษา 9786164233027 พรทิพย์ คำดี มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1425 Politic and constitutions in Southeast Asia 9781138847545 นนท์ น้าประทานสุข มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1426 คู่มือพิชิตใจด้วยปลายลิ้น 9789742896966 5803103332 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1427 เศรษฐพิลึก 9786162870309 5803103332 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1428 บางทีก็เป็นเห็บหมา บางคราก็เป็นปลาวาฬ 9786167981444 5712106365 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1429 การวิจัยการตลาด 9786167880099 ปัณณพร ไพบูลย์วัฒนกิจ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1430 การวิจัยเชิงคุณภาพ 9786162104350 ปัณณพร ไพบูลย์วัฒนกิจ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1431 ระเบียบวิธีวิจัย จากแนวคิด ทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติ 9786160827824 ปัณณพร ไพบูลย์วัฒนกิจ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1432 Travel Photography Bible 9786162004506 ปัณณพร ไพบูลย์วัฒนกิจ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1433 Creative Workshop 9786162004551 ปัณณพร ไพบูลย์วัฒนกิจ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1434 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ 9749993195 ปัณณพร ไพบูลย์วัฒนกิจ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1435 โมฆสงคราม 9786169243502 5706101438 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1436 จัดดอกไม้เองง่ายจัง 9789742988043 5706101361 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1437 นิทานพื้นบ้านเวียดนาม 9748269965 5706101361 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1438 จีน สังคมนิยมหรือทุนนิยม 9789743141881 5706101361 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1439 แก่นชีวิตความคิดฝันสนั่น 9789749747506 5912102343 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1440 กวีชีวิต ชีวิตกวี 9789749747384 5912102343 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1441 บนฟ้ามีช้าง 9789749747117 5912102343 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1442 English @ Work คู่มือมนุษย์ออฟฟิศ 9786160827671 ปัณณพร ไพบูลย์วัฒนกิจ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1443 ทำความเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้ทำงานได้อย่างไร 9786162731013 5906102348 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1444 สาระภูมิศาสตร์ 9786162730603 5906102348 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1445 ฟิสิกส์ 3 ระดับอุดมศึกษา 9786162820229 พิมพ์พร จันทร์ผง แซนเดอร์ส มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1446 ฟิสิกส์ 2 ระดับอุดมศึกษา 9786162820212 พิมพ์พร จันทร์ผง แซนเดอร์ส มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1447 ฟิสิกส์ 1 ระดับอุดมศึกษา 9786162820205 พิมพ์พร จันทร์ผง แซนเดอร์ส มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1448 ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 1 เล่ม 2 9786167136172 พิมพ์พร จันทร์ผง แซนเดอร์ส มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1449 ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 1 เล่ม 1 ฉ.เสริม 9786167136226 พิมพ์พร จันทร์ผง แซนเดอร์ส มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1450 ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 1 เล่ม 2 ฉ.เสริม 9786167136332 พิมพ์พร จันทร์ผง แซนเดอร์ส มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1451 ฟิสิกส์ยุคใหม่ 9789740334545 พิมพ์พร จันทร์ผง แซนเดอร์ส มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1452 กลศาสตร์ของไหล 9786167136264 พิมพ์พร จันทร์ผง แซนเดอร์ส มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1453 Marketing in Food, Hospitality, Tourism and Event 2ed 9781910158319 อดิศร สิทธิเวช มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1454 Human Genetics Concepts and Application 9781259095634 5822101323 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1455 ขายรูปถ่ายจากสมาร์ตโฟนแท็บเล็ต 9786167897301 5904101334 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1456 สร้างงานมัลติมีเดีย แอนิเมชั่นด้วย Flash CS6 9786162623622 5904101334 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1457 คู่มือพัฒนาแอพพลิเคชั่นด้วย Andtiod Studio 9786162007408 5904101386 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1458 หยุดพูดแล้วลงมือทำซะ 9786163710741 5904101386 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1459 การวางแผนการทดลองสำหรับการวิจัย 9789740334989 5522301007 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1460 นิเวศวิทยาเพื่อสิ่งแวดล้อม 9789740334248 ศิราภรณ์ ชื่นบาล มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1461 Plant Roots : The Hidden Half 9781439846483 สิริวัฒน์ สาครวาสี มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1462 ตกแต่งภาพกราฟฟิก Photoshop CS6+CC 9786162623639 5904101381 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1463 Premiere Pro CS6+CC 9786162623707 5904101381 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1464 Digital Marketing 9781292077611 อดิศร สิทธิเวช มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1465 สุดยอดคัมภีร์ไวยากรณ์จีน 9786160823253 5814102331 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1466 The Microeconomics of complex Economics 9780124115859 มนตรี สิงหะวาระ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1467 Data Communications and Networking 9780071315869 5904101318 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1468 Basic Modern Algebra with Application 9788132215981 5704101311 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1469 ไม่มีความเศร้าที่สูญเสียบนโลกใบนี้ 9786161814236 กัญจน์ จันทร์ศรีสุคต มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1470 สถานที่ดีต่อหัวใจ 9786167942216 กัญจน์ จันทร์ศรีสุคต มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1471 How Happiness Works 9786162983214 กัญจน์ จันทร์ศรีสุคต มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1472 กราบพระเจ้าอยู่หัว 9789741404711 วันนิวัฒน์ เรืองพรวิสุทธิ์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1473 ดินแบบไหน ต้นไม้เติบโต 9786167502601 5719101308 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1474 Barron's Toefl IBT 9781438076256 5704104316 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1475 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 9786167383378 ธิดารัตน์ ชลประเสริฐสุข มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1476 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร 9789742036539 ธิดารัตน์ ชลประเสริฐสุข มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1477 มองปัญหาคดีเช่าซื้อ รถยนต์ให้เป็นหนึ่ง 9786163100047 ธิดารัตน์ ชลประเสริฐสุข มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1478 กฎหมายเบื้องต้นทางธุรกิจ 9786162694721 ธิดารัตน์ ชลประเสริฐสุข มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1479 การร่างสัญญาภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย 9786162694202 ธิดารัตน์ ชลประเสริฐสุข มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1480 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ วิชาเอกเทศสัญญา 9786163141545 ธิดารัตน์ ชลประเสริฐสุข มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1481 ซื้อขาย แลก เปลี่ยน ให้ 9786162693915 ธิดารัตน์ ชลประเสริฐสุข มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1482 รู้จริง ไม่ถูกหลอก กฎหมายรอบตัว 9786160827374 ธิดารัตน์ ชลประเสริฐสุข มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1483 Star Wars year by year a visual history 9780241232415 5904101373 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1484 Pearson Chemistry ST 9780132525763 นิรวรรณ ธรรมขันธุ์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1485 หล่นไปในสมมุติ 9786167942223 กัญจน์ จันทร์ศรีสุคต มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1486 โตขึ้นอยากเป็นหมอแบบไหน (วะ) 9786161805531 5704101389 Out of Stock
1487 คำสารภาพสุดท้ายก่อนเข้าห้องประหาร 9789742475420 5704101389 Out of Stock
1488 ใครโชคดี คนนั้นเป็นศพ 9786162871818 5704101389 Out of Stock
1489 Operating Systems 9781292061351 5604101320 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1490 รอบรู้ประยุกต์ใช้ SQL Server 9789740335108 5604101320 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1491 Clinical Exercise Science 9780415708418 จิตตรัตน์ ตันเสนีย์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1492 โอชะแห่งล้านนา 9786162845758 5803103334 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1493 Finish Aguaculture Diversification 9781845934941 นิสรา กิจเจริญ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1494 Plant Biotechnology and Genetics 2ed 9781118820124 ช่อทิพา สกูลสิงหาโรจน์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1495 I sea U 24 Hours 9786163448934 5803103320 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1496 แค่ล้มไม่ได้แปลว่าแพ้ 9786163651679 5803103320,5905104367 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1497 รายงานการเงินและการวิเคราะห์ 9786164138780 5906103456 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1498 ทำไมเราเลี้ยง Pig แต่กิน Pork 9786164237827 เรือนแก้ว ประพฤติ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1499 อีเมลเขียนง่าย Easy email writing 9786167890357 5801113327 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1500 ปฐพีกลศาสตร์ 9789749918678 5801113327 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1501 เราต่างมีทางของตัวเอง 9786164233263 5801125380 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1502 การจัดองค์ประกอบสำหรับการถ่ายภาพ 9786162006173 5801125380 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1503 The wind in the willows 9781402736964 5814102333 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1504 Animal stories 9781402766466 5814102333 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1505 Great expectations 9781402766459 5814102333 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1506 Little lord fauntleroy 9781402745782 5814102333 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1507 ตามรอยพระมหาชนก ตามรอยพ่อ 9786162104879 5801102322 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1508 มหัศจรรย์ปุ๋ยไทย 9786162101007 5801102322 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1509 Computer coding for kids 9781409347019 5904101346 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1510 Wildlife of the world 9780241186008 5904101328 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1511 International economics 9781292019550 มนตรี สิงหะวาระ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1512 Python programming and introduction 9781590282410 5704101304 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1513 เศรษฐศาสตร์แรงงาน 9786164290273 มนตรี สิงหะวาระ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1514 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 9786167902395 มนตรี สิงหะวาระ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1515 เคมีทั่วไป (ฉบับประสบการณ์ เล่ม 1) 9741102674 5901102431 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1516 เคมีทั่วไป (ฉบับประสบการณ์ เล่ม 2) 9789741102808 5901102431 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1517 ในสาธารณรัฐไวมาร์ ฮิตเลอร์ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง 9789740214748 5705101414 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1518 วาทะเล่าประวัติศาสตร์ 9789740211792 5705101414 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1519 จิตวิทยาการศึกษา 9789740329664 5814102331 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1520 คุยจีน-อังกฤษคล่อง ท่องไปได้ทั่วโลก 9786160825653 5814102331 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1521 สู่กลางใจ 9786160619276 5904101313 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1522 ร้านบาร์สุราลัย 9786160619085 5904101341 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1523 ออกแบบและขายภาพเวกเตอร์+ภาพประกอบออนไลน์ 9786162623714 5904101360 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1524 คู่มือใช้งาน Excel 2016 9786162007422 5904101360 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1525 Research methods, design and analysis 9781292057743 ช่อทิพา สกูลสิงหาโรจน์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1526 10 ขั้นง่าย ๆ วิจัยเชิงคุณภาพ 9786169055501 ช่อทิพา สกูลสิงหาโรจน์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1527 Android application development for java programmers 9781133593546 5804101307 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1528 Database systems 9781305038523 5804101397 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1529 World englishes: a critical analysis 9781623562632 5814102382 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1530 วิถีจิตตะเพื่อการลงทุนเน้นคุณค่า 9786164150096 กชพร ศิริโภคากิจ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1531 งบกระแสเงินสด การจัดทำและวิเคราะห์ 9786169263401 กชพร ศิริโภคากิจ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1532 Hacking for dummies 9781119154686 5904101339 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1533 Java all in one for dummies 9781118408032 5904101362 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1534 Coding with java script for dummies 9781119056072 5904101327 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1535 คู่มือการผสมปุ๋ยใช้เองอย่างง่าย 9786167466460 5801102305 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1536 คู่มือเกษตรชาวบ้านการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ 9786164138391 5801102305 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1537 8 สกุล กล้วยไม้ 9786163590015 5801102305 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1538 ไม้ดอกไม้ประดับ 9786163011497 5919101338 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1539 Small & smart garden 9789742475796 5919101331 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1540 สวนสวยด้วยมือคุณ 9786163015150 5919101331 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1541 Economic growth 9781107535602 มนตรี สิงหะวาระ Out of Stock
1542 The psychology of leadership, change and organization development 9781119237921 เมธี วงศ์วีระพันธุ์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1543 การวจัยและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 9789740335566 สุชาดา สายทิ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1544 เศรษฐศาสตร์การเมือง 9789744668141 สุชาดา สายทิ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1545 เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง 9786168000045 สุชาดา สายทิ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1546 การปฏิรูปพรรคการเมือง 9786169267300 สุชาดา สายทิ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1547 ชาติพันธุ์ใต้อำนาจ 9786167154282 สุชาดา สายทิ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1548 The Art of Public Speaking 9781259095672 สุชาดา สายทิ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1549 Illustrator CC 9786162005565 พีราวิชญ์ ภาคนนท์กุล มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1550 The 4 lenses for innovation 9786162006821 พีราวิชญ์ ภาคนนท์กุล มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1551 คู่มือ Windows 10 9786162006333 พีราวิชญ์ ภาคนนท์กุล มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1552 photoshop cc basic retouch 9786162007170 พีราวิชญ์ ภาคนนท์กุล มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1553 photoshop responsive web design 9786162007255 พีราวิชญ์ ภาคนนท์กุล มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1554 คู่มือใช้งาน Indesign cc 9786167233901 พีราวิชญ์ ภาคนนท์กุล มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1555 วิธีคิดผลิตภัณฑ์อย่างนักสร้างโมเดลธุรกิจ 9786162871368 พีราวิชญ์ ภาคนนท์กุล มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1556 Branding 4.0 9786161813703 พีราวิชญ์ ภาคนนท์กุล มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1557 Photoshops cc& cs6 creative retouch 9786162007033 พีราวิชญ์ ภาคนนท์กุล มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1558 Professional guide photoshop cc 9786162005169 พีราวิชญ์ ภาคนนท์กุล มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1559 Evolution analysis 9781292061276 กิตติกร หาญตระกูล มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1560 กระบวนการคิดและสร้างนวัตกรรม 9786168022320 นษิ ตันติธารานุกุล มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1561 กระบวนการสร้างชุมชนเข้มแข็งที่พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน 9786165382458 มนตรี สิงหะวาระ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1562 การวิจัยดำเนินงาน 9786160813360 มนตรี สิงหะวาระ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1563 การจัดการขนส่งและการกระจายสินค้าเชิงกลยุทธ 9786167880174 มนตรี สิงหะวาระ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1564 การวิจัยปฏิบัติการ 9789740335320 มนตรี สิงหะวาระ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1565 เงินเปลี่ยนโลก 9789742283018 มนตรี สิงหะวาระ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1566 การวิเคราะห์หลายตัวแปร 9789990110944 มนตรี สิงหะวาระ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1567 RaspburyPi with java programming 9780071842013 ก่องกาญจน์ ดุลยไชย มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1568 Interpretation in political Theory 9781138201668 ศิริโสภา สันติทฤษฎีกร มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1569 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 9786162103964 นนท์ น้าประทานสุข มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1570 องค์การและการจัดการ 9786167136844 นนท์ น้าประทานสุข มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1571 Fuzzy logic 9781119235866 มนตรี สิงหะวาระ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1572 ประวัติการเมืองไทยสยาม พ.ศ. 2475-2500 9786167202709 นนท์ น้าประทานสุข มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1573 มายาคติ 9786167150604 นนท์ น้าประทานสุข มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1574 Managerial accounting 9781292059426 ศฐา วรุณกูล มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1575 Financial accounting, 3e 9781292019543 สัตยา ตันจันทร์พงศ์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1576 17 กลยุทธ์การทำกำไรในตลาด Forex 9786162104732 มนตรี สิงหะวาระ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1577 ไขความลับตลาดการเงิน 9786162103933 มนตรี สิงหะวาระ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1578 เปลี่ยน Binary options 9786162104725 มนตรี สิงหะวาระ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1579 คู่มือการเทรด Forex 9786162104473 มนตรี สิงหะวาระ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1580 เทคโนโลยีการเงินการลงทุนหุ้นยุคใหม่ 9786162104824 มนตรี สิงหะวาระ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1581 กลยุทธ์การลงุทนหุ้นอาเซียน 9786162104695 มนตรี สิงหะวาระ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1582 Genetic engineering 9781783322275 ช่อทิพา สกูลสิงหาโรจน์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1583 Sociolinguistics 9781107635753 ภัทรธนิษฐ์ ศรีจอมทอง มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1584 The condise human body book 9781405340410 5604102328 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1585 Bioinformatics and functional genomics, 3e 9781118581780 นฤมล เข็มกลัดเงิน มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1586 ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 9786167880167 จำเนียร บุญมาก มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1587 รวมบทความทางการประเมินโครงการ 9789740333845 จำเนียร บุญมาก มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1588 เทคนิคการประเมินโครงการ 9789990083651 จำเนียร บุญมาก มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1589 การบริการลูกค้า 9786167880051 จำเนียร บุญมาก มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1590 การโฆษณาและการส่งเสริมการตลาด 9786167060873 จำเนียร บุญมาก มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1591 การสื่อสารการตลาด 9786165560924 จำเนียร บุญมาก มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1592 Objective agricultural economics 9788170357902 มนตรี สิงหะวาระ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1593 Using MIS 9781292060149 กิตติกร หาญตระกูล มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1594 Natural resource and environmental economics 9780321417534 วาสนา สุขกุล มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1595 Microeconomics 9781292059457 วาสนา สุขกุล มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1596 Wastewater engineering Vol.1-2 9781259010798 อุดมลักษณ์ สมพงษ์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1597 Introduction to biostatistical applications 9781119089650 กฤษณะ ลาน้ำเที่ยง มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1598 The foundations of behavioral economics analysis 9780198715535 มนตรี สิงหะวาระ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1599 Global supply Chain and operations management 2017 9783319242156 มนตรี สิงหะวาระ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1600 Applied statistics and probability for engineers 9780471794738 ทวีศักดิ์ จันทร์งาม มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1601 Dukes' physiology of domestic animals 9781118501399 ประภากร ธาราฉาย มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1602 Big data principles and paradigm 9780128053942 5704101302 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1603 Data mining practical machine learning toos and techniques 9780128042915 5704101341 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1604 Practical electronics for inverntors 9781259587542 5704101329 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1605 สมการเชิงอนุพันธ์ 9786164230330 จีรวรรณ แซ่เล้า มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1606 Calculus&differential equations 9789740335450 จีรวรรณ แซ่เล้า มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1607 ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 9789740333531 ฉัตร ชูชื่น มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1608 หลักการพื้นฐานของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 9786160822270 ฉัตร ชูชื่น มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1609 Handbook of food processing 9781498721776 58013501006 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1610 Residential garden design 9787562339489 5919102527 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1611 What plant where encyclopedia 9781409382973 5801102429 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1612 Principles of inorganic chemistry 9781118859100 5604103321 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1613 Energy economics 9781138858374 มนตรี สิงหะวาระ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1614 Phantom พรายพลางเงา 9786163830029 5801125305 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1615 The Vengeance ซากพยาบาท 9786163830159 5801125305 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1616 แค่ดูสิ่งที่เธอทำประจำวันก็อ่านใจเธอออก 9786160827992 5901302013 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1617 ไดอารี่ของแวไพร์จอมเปิ่น 9789740213499 5801125306 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1618 ที่พักหลักร้อย วิวหลักล้าน 9786169218920 5801125306 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1619 เปลี่ยนบ้านเก้าเป็นบูติคโฮเทล 9786169221906 5801125332 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1620 Fit, firm & smart มาดหหนุ่มลูคใหม่ 9786160827435 5801125305 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1621 คู่มือฟิตหุ่นแปลงร่าง 9786162366963 5801125305 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1622 เนปาลประมาณสะดือ 9786167942155 5801125383 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1623 19 th boy aniversary 9789744917744 5801125383 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1624 เปลี่ยนหนี้เป็นอิสรภาพทางการเงิน 9786160823390 5801125383 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1625 อาหารสุกรและสัตว์ปีก 9786169253402 ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1626 มาตรฐานการตรวจเนื้อสัตว์ 9789742257293 ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1627 The bee book 9780241217429 5601105321 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1628 การบัญชีระหว่างประเทศ 9786162238192 5706103394 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1629 พิชิต error Identificate 9786167972183 5706103394 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1630 คำสอนวิชากฎหมายภาษีอากร 9786164040090 5706103385 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1631 Jean nouvel: Recent project 9784871406857 5919102509 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1632 El Croquis 158: John Pawson 2006-2011 9788488386687 5919102525 Out of Stock
1633 บุรีรัมย์มาจากไหน 9786169003885 วาสนา ศรีรักษ์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1634 นครพนมมาจากไหน 9789749747247 วาสนา ศรีรักษ์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1635 ภาษาไทยเป็นหัวใจทุกวิชา 9789742980863 วาสนา ศรีรักษ์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1636 ขับ ลำ เพลงลาวมาจากไหน 9789749747292 วาสนา ศรีรักษ์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1637 ร้อยเอ็ดมาจากไหน 9789749747148 วาสนา ศรีรักษ์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1638 ตำนานแห่งนครวัด 9789749747285 วาสนา ศรีรักษ์,5904103342 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1639 ศิลปเพื่อชีวิต 9786119003811 วาสนา ศรีรักษ์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1640 Plant Biochemistry 9781783322176 เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1641 Clinical Chemistry 9780815365105 เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1642 ยุทธการยุทธชัย 9786167232102 5814101335 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1643 History from the dawn of civilization to the present day 9780241201305 5919102528 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1644 Illustrated Encyclopedia of Animal Life 9781405374279 5801125381 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1645 Super shark and other creatures of the deep 9780241185513 5801125382 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1646 Phychology for teachers 9781446211151 เวลิกา มามูล มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1647 Materials: Introduction and Applications 9780470523797 นิตยา ใจทนง มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1648 เรากำลังกลายพันธุ์ 9786167184531 5801125380 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1649 วันลา 3 นาทีเปลี่ยนคนไม่เอาถ่านให้ทำงานเก่ง 9786162871627 5801125380 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1650 Machine Analysis with Computer Applications for Mechanical Engineers 9781118541340 บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1651 A Field Guide to the Wild Orchids of Thailand 9789749575802 5819101309 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1652 สิ้นแสงฉาน 9789740215080 5705104370 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1653 กลศาสตร์วิศวกรรม 9789740335429 5903101305 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1654 เศรษฐศาสตร์จุลภาค ทฤษฎีและการประยุกต์ 9786163140371 5912101378 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1655 ไม้ป่าภาคใต้ เล่มที่ 2 9786167150567 5919101347 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1656 Bonsai 9781409344087 5919101304 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1657 คู่มือการเพาะปลูกและดูแล ไม้กระถางให้งามสะพรั่งทั้งปี 9786167466590 5919101304 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1658 Small Space Big Ideas 9781409344193 5919102518 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1659 Cactus Lover แด่เธอ ผู้ตกหลุมรักแคคตัส 9786161806033 5904103337 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1660 คู่มือจับโกหก 9786162870118 5904103337 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1661 อาเซียนประพันธ์ 9786163980083 ภัทรธนิษฐ์ ศรีจอมทอง มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1662 โลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน 9786163981110 ภัทรธนิษฐ์ ศรีจอมทอง มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1663 วิถีไทยลื้อ เมืองสิบสองปันนา 9786163000064 ภัทรธนิษฐ์ ศรีจอมทอง มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1664 เปลี่ยนเลนเป็นเศรษฐี 9786169245810 5904105322 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1665 Suicide โรงเรียนกินศพ 9786163830487 5904105322 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1666 GARDEN SEEN สวนที่ได้เห็น 9786169131205 5919101357 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1667 การวางแผนการทดลองสำหรับการวิจัย 9789740334989 5622101341 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1668 สตั๊ดติดฝัน 9786161814953 มนตรี ทวีนพรัตน์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1669 พ่อไม่รวยก็รวยได้ 9786167164526 มนตรี ทวีนพรัตน์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1670 เธอ เขา เรา และร้านหนังสือ 9789742474188 มนัสดา อุตรสัก มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1671 ไม่เอาน่ะ อย่าคิดมาก 9786161807702 มนัสดา อุตรสัก มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1672 เก่งญี่ปุ่นได้อีก 9786161800987 5622101381 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1673 แล้วชีวิตก็บอกกับเราว่า 9786167942193 5622101381 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1674 ผักไฮโดรโปนิกส์ (ฉบับชาวบ้าน) 9786163590589 5801102388 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1675 แนวคิดและแบบอย่างการสร้างโรงเรือนเพาะเห็ดอย่างง่ายต้นทุนต่ำ 9786167466712 5801102388 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1676 เพาะเห็ดให้รวยทำได้ไม่ยาก คู่มือการเพาะสารพัด 9786167466286 5801102388 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1677 Conceptual diagrams 9789810732660 5919103509 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1678 Smms Housing 2 Vols Boxed 9788968010316 5919103509 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1679 GA ARCHITECTURE: TADAO ANDO 2001-2007 9784871404303 5919103509 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1680 Made in Chiang Mai : 6 โมเดลธุรกิจ คิด ทำ กิน อินเชียงใหม่ 9786167789057 5919103509 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1681 VILLAS IN SOUTHEAST ASIA 9789810960865 5919102507 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1682 ทำอะไรเล็กๆ ง่ายๆ ก็มีความสุขได้ 9786163271396 5919102507 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1683 เคมีทั่วไป เล่ม 3 9789749896945 รัชดาภรณ์ ปันทะรส มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1684 เคมีอนินทรีย์ 2 9786165561877 รัชดาภรณ์ ปันทะรส มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1685 อินทรีย์เคมี 1 9741329563 รัชดาภรณ์ ปันทะรส มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1686 เคมีอินทรีย์ 9749995325 รัชดาภรณ์ ปันทะรส มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1687 กลศาสตร์ของวัสดุคอมโพสิต 9789740334378 นิตยา ใจทนง มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1688 การออกแบบผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 9789740334590 นิตยา ใจทนง มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1689 การควบคุมคุณภาพสำหรับวิศวกร 9786162820274 นิตยา ใจทนง มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1690 อุณหพลศาสตร์ ว่าด้วยหลักการ โครงสร้าง และกระบวนทัศน์ยุคใหม่ 9786167902227 นิตยา ใจทนง มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1691 วัสดุวิศวกรรม 9789749965382 นิตยา ใจทนง มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1692 AV monograf?as 151. Souto de Moura 1980 -2012 9770213487004 5919102533 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1693 One Life Stand เดี่ยวดี เดี่ยวร้าย 9786162983153 5919102533 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1694 สายลมที่พัดผ่านบนดาดฟ้า 9786164239982 5919102533 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1695 HOUSES BY THAI ARCHITECTS (VOL.4) 9786167800370 5919102503 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1696 Mechanics of Materials: With Applications in Excel 9781466570719 บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1697 ทฤษฎีการบัญชี พิมพ์ครั้งที่ 1 9786164234222 5806103371 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1698 คู่มือเล่นหุ้น ฉบับ ใคร ๆ ก็เล่นหุ้นออนไลน์ให้รวยได้ง่าย ๆ 9786162362071 5806103371 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1699 มั่ง มี ศรี สุข 9786163830579 5801125342 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1700 นางครวญ 9786163830531 5801125342 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1701 Suicide โรงเรียนกินศพ 9786163830487 5801125342 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1702 สร้างโมเดล 3 มิติด้าน Sketch up 2016 9786162623758 5809925343 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1703 ป.6 พันล้าน กว่าจะเป็นตัวจริง 9786169254508 5809925343 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1704 ตำนานเทพเจ้าและอสูร 9742983178 5904103342 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1705 วรรณสารอาเซียน: สายสัมพันธ์และสตรีวิถี 9786165515344 ลักขณา ชาปู่ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1706 แคลคูลัส 2 9789740333005 5904105320 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1707 พจนานุกรมศัพท์สถิติศาสตร์ 9786163890092 5904105320 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1708 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 9743841512 5904105317 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1709 หลักคณิตศาสตร์ 9789740335153 5904105317 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1710 พื้นฐานและเทคนิคสำหรับการสเกตช์ภาพ 9786162005848 5919102528 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1711 ขโมยให้ได้อย่างศิลปิน 9786162870033 5919102528 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1712 World War II 9780241206997 5918102342 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1713 ภูมิศาสตร์กายภาพ 9742986363 5919101330 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1714 พฤกษาศาสตร์ 9742986665 5919101330 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1715 ปราชญ์จีนสอนสั่ง 9789740951438 5705101352 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1716 คุยเฟื่องเรื่องสามก๊ก 9789747474220 5705101352 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1717 เรียนรู้เรื่องสมุนไพร 9742986312 5705101352 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1718 50 เรื่อง สตางค์ในกระเป๋า 9789742899356 5912101389 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1719 Pancake crepe & French toast 9786162846083 5903102323 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1720 ไอศกรีมอิตาเลียน โฮมเมด 9786161803773 5903102323 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1721 ชีววิทยา 9742986045 5919101349 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1722 ของขวัญจากบ๊อบ 9786161808938 5804104314 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1723 ชีวิตเสี่ยง ๆ 9786161817022 อรุณศรี เอี่ยมรัมย์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1724 ชาววังช่างเล่าเรื่อง (ผีนอกวัง) 9786161814595 อรุณศรี เอี่ยมรัมย์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1725 Supercraft easy projects for every weekend 9780241242278 5712101336 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1726 Discrete matematic structures 9781292024844 5704101371 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1727 AA Book: projects review 2012 9781907896224 5519102528 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1728 กลรัก แฟนกำมะลอ 9786160027200 5801105376 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1729 ผู้การเรือพ่วง 9786160027002 5801105376 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1730 ปรัชญาในนิทานเต๋า 9789742351823 นงค์เยาว์ อินทนนท์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1731 คนขี่เสือ 9789749747421 นงค์เยาว์ อินทนนท์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1732 นิทานพื้นบ้านไทย พิกุลทอง 9786162730566 5915123305 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1733 มัทนะพาธา 9786162731198 5915123305 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1734 ท้าวแสนปม 9786162730900 5915123305 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1735 ศกุลตลา 9786162731242 5915123305 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1736 จิตวิทยาการอ่าน 9786162731143 5901101352 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1737 ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. 2552-2554 9786162731303 5901101352 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1738 The power of facebook 9786162756641 ก่องกาญจน์ ดุลยไชย มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1739 ระเบียบวิธีวิจัยจากแนวคิด ทฤษฎี สู่ภาคปฏิบัติ 9786160827824 สุภาพรรณ อนุตรกุล มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1740 ตัดต่องานภาพยนตร์และวิดีโอแบบมืออาชีพด้วย CS6 9786162623615 สุภาพรรณ อนุตรกุล มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1741 Regions in transition: design & politics#5 9789064507892 ตุลชัย บ่อทรัพย์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1742 Yet: Hiroshi Hara 9784887063075 ตุลชัย บ่อทรัพย์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1743 Frank Gehry: recent project 9784871406734 ตุลชัย บ่อทรัพย์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1744 Kansai6 9788996633648 ตุลชัย บ่อทรัพย์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1745 Resort by Thai architects: peacefull retreat 9786167800400 ตุลชัย บ่อทรัพย์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1746 City visual: Interior enbellishment 9789881683502 ตุลชัย บ่อทรัพย์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1747 Appreciation of private gardens 9787562343127 5919101356 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1748 หลง รัก เขา 9786164131200 5919101345 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1749 Cyberpsychology: The Study of Individuals, Society and Digital Technologies 9780470975626 ฉัตร ชูชื่น มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1750 Convincing political stakeholders 9783527508655 นนท์ น้าประทานสุข มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1751 Animal manure recycling : Treatment and Management 9781118488539 อภินันท์ สุวรรณรักษ์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1752 Aquatic food webs 019856483X อภินันท์ สุวรรณรักษ์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1753 Rocks & minerals the definitive 9781405328319 โสภา หาญยุทธ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1754 การเป็นผู้ประกอบการ 9789990111316 5706104389 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1755 การตลาดออนไลน์ที่ใช่มีแต่กำไรไม่มีการทุน 9786161808983 5706104389 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1756 เถื่อนเจ็ด 9786163271594 5919101320 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1757 Small medium architecture 9786167800523 5919101320 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1758 Smart biomaterial device 9781498706988 โชคชัย ยาทองไชย มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1759 เซวีน่า มหานครแห่งมนตรา เล่ม 1-5 9749967127 5903101365 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1760 Lincorn diary 9786160016389 5903101365 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1761 โรงเรียนเสนาธิการแห่งอานาชิเชีย 9789748466644 5903101354 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1762 Lost 9786160015832 5903101361 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1763 Forensic accounting 9781292059372 5806103489 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1764 เฉลยข้อสอบ นายสิบตำรวจ 9786162103254 5704104317 Out of Stock
1765 SSOP วิธีปฏิบัติมาตรฐานด้านสุขาภิบาล 9786165561204 ประภากร ธาราฉาย มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1766 มาเลี้ยงผึ้งและชันโรงกัน 9786161812287 ประภากร ธาราฉาย มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1767 Kinematics & dynamics of machinery 9780071317092 บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1768 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขสำหรับวิศวกรรมศาสตร์ 9789749918913 บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1769 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 9786164291942 พลวศิษฎ์ หล้ากาศ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1770 พฤติกรรมองค์การ 9789740330660 พลวศิษฎ์ หล้ากาศ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1771 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 9789740334576 พลวศิษฎ์ หล้ากาศ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1772 การวิจัยเบื้องต้น 9786167068329 ณัฐดนัย เขียววาท มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1773 หลักการและเทคนิคการเขียนงานวิจัย วิทยานิพนธ์ 9786167627052 ณัฐดนัย เขียววาท มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1774 การวิจัยดำเนินงาน 9786117136023 ณัฐดนัย เขียววาท มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1775 การบริหารเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์ 9789740335603 ณัฐดนัย เขียววาท มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1776 การสร้างโจทย์ในการวิจัย 9789743158605 ณัฐดนัย เขียววาท มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1777 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ 9789740335160 ณัฐดนัย เขียววาท มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1778 An introduction to data mining techniques 9789990101751 ณัฐดนัย เขียววาท มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1779 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 9789749918005 ณัฐดนัย เขียววาท มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1780 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 9786162820281 ณัฐดนัย เขียววาท มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1781 The science and practice of pig production colin 0632050861 ประภากร ธาราฉาย มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1782 Polymer morphology 9781118452158 สายรุ้ง เมืองพิล มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1783 อาหารสัตว์เบื้องต้น 9786160824472 ประภากร ธาราฉาย มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1784 ระบบสืบพันธ์สัตว์ปีก 9786163980434 ประภากร ธาราฉาย มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1785 โภชนศาสตร์เบื้องต้น 9786165382922 ประภากร ธาราฉาย มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1786 เดินสุ่มในวอลสตรีท 9786169162889 มนตรี สิงหะวาระ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1787 วิธีการเขิงผสมผสานสำหรับการวิจัยและประเมิน 9789740329800 มนตรี สิงหะวาระ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1788 วิชาสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอน 9786167982113 พรรัมภา ขวัญยืน,5905104373 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1789 เรียนอังกฤษผ่านการแปล 9786169210863 จิณาภา ใคร้มา มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1790 เก่งภาษาญี่ปุ่นง่ายๆ อ่านออก พูดได้ 9786163014856 จิณาภา ใคร้มา มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1791 Gardens 9781909399440 5919102502 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1792 Public housing 9789812458612 ตุลชัย บ่อทรัพย์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1793 ตรรกศาสตร์และทฤษฎีเซต 9789740334460 มนตรี สิงหะวาระ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1794 เอนไซม์ จลนพลศาสตร์ เอนไซม์ 9786164136205 กัญญา บุตราช มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1795 Photoshop CC & CS6 creative retouch 9786162007033 5918102301 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1796 รวยออนไลน์ ขายภาพถ่ายจาก Smart phone 9786162005053 5918102301 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1797 เขว ไขปริศนาพลังลึกลับ ที่ทำให้คุณตัดสินใจอย่างไร้เหตุผล 9786167164038 5918102301 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1798 หนังสือชุด พ่ายรักมาเฟีย 9786160023776 ฐิติชญาณ์ ก๋าคำ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1799 บุปผากลางวสันต์ 9786160028399 ฐิติชญาณ์ ก๋าคำ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1800 Biochemistry & molecular biology of plants 9780470714218 ช่อทิพา สกูลสิงหาโรจน์ มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1801 Numerical calculation of lubrication 9781118451199 จีรวรรณ แซ่เล้า มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1802 เชอร์ล็อคโฮล์มส์ (พลิกแฟ้มคดีสังหาร) 9786168022788 5901102427 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1803 การิน (คดีที่ 13 บทแรก) หลอนคฤหาสน์หุ่นยนต์ 9786164090248 5901102427 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1804 Resident Evil ตอน แคลิแบนโคฟ 9786161813468 5901102427 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1805 Veterinary Techniques for Llamas and Alpacas 9780813819877 5704102315 มีให้บริการแล้ว คลิกตรวจสถานะ
1806 Introduction to conservation genetics 9780521702713