โครงการสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว

หลักการและเหตุผล

      ตามบันทึกตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว โดยมีหน่วยงานที่เป็นภาคีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานในสังกัดกรม กองต่างๆ จำนวน หน่วยงาน ภายใต้ขอบเขตความร่วมมือ หน่วยงานต่างๆ จะร่วมกันส่งเสริมกิจกรรมหลักๆ ในการพัฒนาการให้บริการ การแลกเปลี่ยนสารสนเทศ การดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างบทบาทของห้องสมุดในฐานะที่เป็นหน่วยงานบริการความรู้ขององค์กร และเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนในด้นการอนุรักษ์พลังานและสิ่งแวดล้อมของชาติ ซึ่งในการดำเนินงานความร่วมมือดังกล่าวมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีทั้งรูปแบบการจัดกิจกรรมประชุมหน่วยงานภาคีความร่วมมือ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การอบรม สัมมนา การจัดทำแผนงานพัฒนาห้องสมุดสีเขียว การกำหนดมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว ตลอดจนการเยี่ยมชมศึกษาดูงานหน่วยงานด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานภาคีเครือข่ายได้รับความรู้ ความเข้าใจ และได้รับประสบการณ์ตรงในการวางแผนและการให้บริการความรู้ การบริหารจัดการห้องสมุดเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง
      สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในฐานที่เป็นหน่วยงานภาคีความร่วมมือ จึงได้เป็นเจ้าภาพในการจัดสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 ขึ้น ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2560 และเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเครือข่ายที่อยู่ในภูมิภาคให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการบริหารจัดการห้องสมุดและขยายเครือข่ายหน่วยงานอื่นๆ เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้หน่วยงานภาคีเครือข่ายความร่วมมือได้ความรู้และได้ประสบการณ์ในการบริหารจัดการห้องสมุดเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อให้หน่วยงานภาคีเครือข่ายความร่วมมือได้ร่วมกันจัดกิจกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว
3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดสีเขียวและขยายเครือข่ายหน่วยงานอื่นๆ เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหาร บรรณรักษ์ นักเอกสารสนเทศ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ในหน่วยงานภาคีความร่วมมือ และผู้ที่สนใจในหน่วยงานอื่นๆ เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวนประมาณ 120 คน

อัตราค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียนคนละ 1,300 บาท
หมายเหตุ ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560

โอนเงินเข้าบัญชี : ธนาคารกรุงเทพ
ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (เงินรับฝาก)
เลขที่บัญชี : 678-0-047996

21 - 22
พฤศจิกายน 2560

สำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

120
คน

07
วิทยากร

กำหนดการ

วิทยากร

รองศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ดร. อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวพรจิตต์ หมีงาม

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร หอสมุดและคลังความรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวนาถ นันทพิชัย

ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นายกฤษดา นันทวาสน์

อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสา จ.น่าน

นางศุภวรรณ วงษ์ประยูร

ผู้อำนวยการกลุ่มบริการสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

นายพุทธศร วัฒนาอุดมวงษ์

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

ภาพกิจกรรม

สถานที่จัดกิจกรรม

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย
จ.เชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ : 053-873500
Email: mjulibrary@mju.ac.th

ผู้สนับสนุน