สำนักหอสมุดร่วมทำบุญวิสาขบูชา

นางอรณา พิทยากรณ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักหอสมุด ร่วมถวายปัจจัยและจตุปัจจัยไทยทาน เนื่องใน“วันวิสาขบูชา” ณ วัดถ้ำบัวตอง ต.แม่หอพระ…

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ณ โครงการพัฒนาบ้านโปงอันเนื่องมาจากรพระราชดำริ

นางอรณา พิทยากรศิลป์ ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุด พร้อมด้วยบุคลากรสำนักหอสมุด เข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาส 83 พรรษา…

นักศึกษาในโครงการฝึกอบรมนานาชาติ “2015 MJU-AAACU Study Tour Program” เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสำนักหอสมุด

นักศึกษาในโครงการฝึกอบรมนานาชาติ “2015 MJU-AAACU Study Tour Program” ซึ่งเป็นนักศึกษาจากประเทศสมาชิก Asian Association of…

โครงการพัฒนาความร่วมมือของเครือข่ายจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยแม่โจ้

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้  โดยกลุ่มภารกิจจดหมายเหตุและสารนิเทศท้องถิ่น  ได้จัดโครงการพัฒนาความร่วมมือของเครือข่ายจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยแม่โจ้  ณ ห้องประชุมสายน้ำผึ้ง  สำนักหอสมุด ระหว่างวันที่  ๒๒ –…

อบรมการสืบค้นสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัยระดับนานาชาติ

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง “การสืบค้นสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัยระดับนานาชาติ” ณ ห้องช้องนาง สำนักหอสมุด ระหว่างวันที่ ๑๘ –…

โครงการห้องสมุดชุมชนในฝัน ณ โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการห้องสมุดชุมชนในฝัน  เพื่อบริการวิชาการให้ความรู้ด้านบรรณารักษศาสตร์ และดำเนินการปรับพื้นที่ชั้นหนังสือของห้องสมุด รวมถึงจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และส่งเสริมอุปนิสัยรักการอ่านแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ จำนวนกว่า ๑๒๐…

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

สำนักหอสมุด  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  จัดนิทรรศการและกิจกรรมการเขียนคำอวยพรวันแม่  เนื่องในวันแม่แห่งชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อีกทั้งเป็นการปลุกจิตสำนึกให้ได้รำลึกถึงพระคุณของแม่  ณ บริเวณโถงชั้น ๑…

KM Day 2014 สำนักหอสมุด

บุคลากรสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการจัดการความรู้สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (KM @MJUL 2014) โดยมีวัตถุประสงค์ของเพื่อ ให้บุคลากรกำหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้…

เชิญชมนิทรรศการ Transforming museum

ขอเชิญชมนิทรรศการผลงานการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมพิพิธภัณฑ์ศิลปะเชียงใหม่ ในหัวข้อ “Transforming museum” ผลงานนักศึกษาสาขาภูมิสถาปัตยกรรม ชั้นปีที 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (วิชาออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม…