พิธีส่งมอบห้องสมุดก้อมเพื่อชุมชน

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการปันความรู้สู่ชุมชน โดยการนำ “ห้องสมุดก้อม” ซึ่งประกอบด้วยหนังสือ นิตยสาร วารสาร ให้บริการแก่ประชาชนบนรถโดยสารประจำทางสายเชียงใหม่-สันทราย (รถประจำทางสีเขียว)…