ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเทคนิคการเข้าถึงสารสนเทศเพื่อการศึกษาวิจัยอย่างมืออาชีพ

สำนักหอสมุดขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเข้าถึงสารสนเทศเพื่อการศึกษาวิจัยอย่างมืออาชีพ โดยวิทยากรจากบริษัท EBSCO และ บริษัท ELSEVIER ในวันวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560…