สำนักหอสมุดรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณห้องสมุดสีเขียวและกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณห้องสมุดสีเขียว ที่ผ่านการตรวจประเมิน ปี 2560 ตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว ประกาศโดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย และกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว เมื่อวันที่…

พิธีส่งมอบห้องสมุดก้อมเพื่อชุมชน

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการปันความรู้สู่ชุมชน โดยการนำ “ห้องสมุดก้อม” ซึ่งประกอบด้วยหนังสือ นิตยสาร วารสาร ให้บริการแก่ประชาชนบนรถโดยสารประจำทางสายเชียงใหม่-สันทราย (รถประจำทางสีเขียว)…

โครงการอบรมการระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการอบรมการระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 โดยรองศาสตราจารย์สยาม อรุณศรีมรกต ณ…

การสื่อสารในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

สำนักหอสมุดจัดการอบรมการสื่อสารในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โดยอาจารย์ญาณิศา จันทร์เส็ง ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยพายัพ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ…

สำนักหอสมุดรับการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ประจำปี พ.ศ. 2559

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับการตรวจประเมินการพัฒนาห้องสมุดสีเขียวประจำปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันอังคาร ที่ 17 มกราคม 2560…

สำนักหอสมุดรับการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีงบประมาณ 2559

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้รับการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องฝ้ายคำ ชั้น 1 สำนักหอสมุด เมื่อวันที่…

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าศึกษาดูงานสำนักหอสมุด

นางอรณา พิทยกรศิลป์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสำนักหอสมุด ให้การต้อนรับบุคลากรจากศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานของสำนักหอสมุด เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559

โครงการพัฒนาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมกับโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาของโรงเรียนบ้านโม่งหลวง

นางสาวเบญจรัตน์ ศุภอุดมฤกษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พร้อมด้วยบุคลากรสำนักหอสมุด จำนวน 19 คน เข้าร่วมโครงการพัฒนาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมกับโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาของโรงเรียนบ้านโม่งหลวง ณ โรงเรียนบ้านโม่งหลวง…

โครงการนิทรรศการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม : ดนตรี กวี ล้านนา

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 สำนักหอสมุด ได้จัดโครงการนิทรรศการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม : ดนตรี กวี ล้านนา…

คณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสำนักหอสมุด

นางอรณา พิทยกรศิลป์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสำนักหอสมุด ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 10 ท่าน ในการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานของสำนักหอสมุด…