แจ้งเปลี่ยนแปลง username และ password สำหรับตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้

ห้องสมุดแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลการตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้โดยเปลี่ยนมาใช้ Username และ Password เดียวกันกับการเข้าใช้ Internet ของมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษา  username ขึ้นต้นด้วย…

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเทคนิคการเข้าถึงสารสนเทศเพื่อการศึกษาวิจัยอย่างมืออาชีพ

สำนักหอสมุดขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเข้าถึงสารสนเทศเพื่อการศึกษาวิจัยอย่างมืออาชีพ โดยวิทยากรจากบริษัท EBSCO และ บริษัท ELSEVIER ในวันวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560…

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าศึกษาดูงานสำนักหอสมุด

นางอรณา พิทยกรศิลป์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสำนักหอสมุด ให้การต้อนรับบุคลากรจากศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานของสำนักหอสมุด เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559

โครงการพัฒนาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมกับโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาของโรงเรียนบ้านโม่งหลวง

นางสาวเบญจรัตน์ ศุภอุดมฤกษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พร้อมด้วยบุคลากรสำนักหอสมุด จำนวน 19 คน เข้าร่วมโครงการพัฒนาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมกับโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาของโรงเรียนบ้านโม่งหลวง ณ โรงเรียนบ้านโม่งหลวง…

รายชื่อวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดบอกรับ (E-Journal)

รายชื่อวารสารที่สำนักหอสมุดบอกรับ ฉบับออนไลน์ สามารถเข้าใช้ได้ผ่านเครือข่ายของมหาวิทยาลัย 1 Acta Horticulturae    2 Agribusiness. An International…

ALIST OPAC Application

ALIST OPAC เป็น Application ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถค้นหาหนังสือ, ยืมต่อ, จอง และตรวจสอบข้อมูล ส่วนตัวของสมาชิกห้องสมุดได้จากแอพพลิเคชั่นนี้ซึ่งเป็นช่องทางที่ เพิ่มความสะดวกและรวดรวดในการใช้บริการต่าง…

โครงการนิทรรศการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม : ดนตรี กวี ล้านนา

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 สำนักหอสมุด ได้จัดโครงการนิทรรศการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม : ดนตรี กวี ล้านนา…

คณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสำนักหอสมุด

นางอรณา พิทยกรศิลป์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสำนักหอสมุด ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 10 ท่าน ในการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานของสำนักหอสมุด…