สายตรงผู้อำนวยการ

สถิติจำนวนทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด


สถิติจำนวนทรัพยากรสารสนเทศ

     มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนของสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีทุกประเภทประกอบด้วยหนังสือ วิทยานิพนธ์ วารสารและหนังสือพิมพ์ จุลสาร กฤตภาค โสตทัศนวัสดุ และฐานข้อมูลสำเร็จรูป CD-ROM DVD-ROM MULTIMEDIA โดยทรัพยากรดังกล่าวข้างต้นมีจำนวนดังนี้

ข้อมูล ณ วันที่  1  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560

จำนวนหนังสือ (เล่ม)

หมวด 
คำอธิบายหมวด 
ห้องสมุดแม่โจ้-เชียงใหม่
ห้องสมุดแม่โจ้-แพร่ฯ
ห้องสมุดแม่โจ้-ชุมพร
รวม
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ทั้งหมด
000
เบ็ดเตล็ด 12,398 2,248 1,861 80 246 -   14,505 2,328 16,833
100
ปรัชญา 3,190 329 665 41 110 - 3,965 370 4,335
200
ศาสนา 4,329 359 314 3 15 4,658 362 5,020
300
สังคมศาสตร์ 48,571 7,361 8,608 344 493 2 57,672 7,707 65,379
400
ภาษาศาสตร์ 4,492 1,702 718 122 29 5,239 1,824 7,063
500
วิทยาศาสตร์ (บริสุทธิ์) 17,640 7,960 2,192 287 150 16 19,982 8,263 28,245
600
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 48,608 14,779 8,172 649 879 7 57,659 15,435 73,094
700
ศิลปวัฒนธรรม ภาษา 4,393 1,167 753 38 11 5,157 1,205 6,362
800
วรรณกรรม วรรณคดี 2,674 579 386 28 26 - 3,086 607 3,693
900
ประวัติศาสตร์ 7,309 966 1,488 29 91 2 8,888 997 9,885

รวม
153,604 37,450 25,157 1,621 2,050 27 180,811 39,098 219,909

สื่อโสตทัศนวัสดุ


รายการ

จำนวน

CD/DVD เกษตร

257

CD/DVD สารคดี

1,043

CD/DVD บทเรียนภาษา

226

CD/DVD ซีดีรอมทั่วไป

1,274

CD/DVD บันเทิง

2,501

รวม

5,301 

 

บทความวารสาร  

จำนวน

139,717

บทความ

วารสารภาษาไทย

จำนวน

831

รายการ

วารสารภาษาต่างประเทศ

จำนวน

 471

รายการ

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (E-book, E-clipping, E-journal)

จำนวน

 32

ฐานข้อมูล

Single Search

จำนวน

 1


วารสารอิเล็กทรอนิกส์

จำนวน

 35

รายชื่อ