โปรแกรมศึกษาดูงาน

Adventure Tour : โปรแกรม 1  (ค่าใช้จ่าย 3,500 บาท/ท่าน)
นั่งช้าง – ล่องแพไม้ไผ่ – กิจกรรมโหนสลิง (Zip line)

08.00 น. ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานพร้อมกัน ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง
เดินทางสู่ปางช้างแม่ตะมาน  อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่
09.00 น. – 12.00 น. ชมการแสดงและการฝึกช้าง  นั่งช้าง ลัดเลาะตามโขดเขาเงาไม้
ล่องแพไม้ไผ่  ตามลำน้ำแม่แตง  ชมธรรมชาติสองฝั่งแม่น้ำ
12.00 น. – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ปางช้างแม่ตะมาน
13.30 น. – 16.00 น. กิจกรรมโหนสลิง (Zip line) ชมธรรมชาติอันสวยงาม  ตื่นเต้นและเร้าใจ
เดินทางสู่โรงงาน OTOP ผลิตเครื่องหนังเพื่อการส่งออกจากหนังแท้ เช่น
หนังจระเข้ งู นกกระจอกเทศ  วัวแกะ  และหนังปลากระเบน ราคาถูก  คุณภาพดี
17.00 น.    กลับถึงที่พักโรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง

ราคานี้รวมรายละเอียดนี้แล้ว

  1. รถปรับอากาศ
  2. มัคคุเทศก์
  3. ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง 1 ล้านบาทตามกรมธรรม์
  4. น้ำดื่ม + ผ้าเย็น
  5. ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
  6. ค่านั่งช้าง + ค่าแพไม้ไผ่
  7. ค่ากิจกรรมโหนสลิง (Zip line)
  8. อาหารว่าง
  9. อาหารกลางวัน

สิ่งที่ต้องเตรียม 1. สวมใส่เสื้อผ้าที่เหมาะกับการทำกิจกรรมการผจญภัยและรองเท้ารัดส้น
                      2. นำชุดลำลองไปเปลี่ยนด้วย

หมายเหตุ....โปรแกรมและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม   

*********************************